Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης xωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών για την σχολική περίοδο 2020-2021

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση υπηρεσιών: «Μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών για την σχολική περίοδο 2020-2021» συνολικού προϋπολογισμού 2.070.361,81€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (ΕΣΗΔΗΣ: Α/Α 101365).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Γρεβενών, για το σχολικό έτος 2020-2021 (για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων) από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, με δυνατότητα παράτασης αυτού για τρεις μήνες.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 60130000 (Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών).

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από τρία τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: Περιλαμβάνει δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Γρεβενών εκτιμώμενης αξίας μαζί με δικαιώματα προαίρεσης 1.017.105,25 πλέον ΦΠΑ 13%.

ΤΜΗΜΑ 2: Περιλαμβάνει δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Δεσκάτης εκτιμώμενης αξίας μαζί με δικαιώματα προαίρεσης 170.154,95 πλέον ΦΠΑ 13%.

ΤΜΗΜΑ 3: Περιλαμβάνει δρομολόγια με ΔΧ Επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) για τη μεταφορά μαθητών όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών εκτιμώμενης αξίας μαζί με δικαιώματα προαίρεσης 644.918,40 πλέον ΦΠΑ 13%.

Για τα Τμήματα 1 και 2 γίνονται δεκτές προσφορές, από υποψήφιους αναδόχους που καλύπτουν το σύνολο των δρομολογίων του κάθε Τμήματος και όχι μέρος αυτών, επί ποινή αποκλεισμού.

Για το Τμήμα 3 (3-63), οι προσφορές υποβάλλονται ανά τμήμα-δρομολόγιο για ένα η περισσότερα ή όλα τα τμήματα.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής  πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  27/11/2020 και ώρα 15:00

Αναλυτικά τα τεύχη του διαγωνισμού:

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας