Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης διά περιφοράς

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΤΡΕΙΟ», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄) και τις με αριθμό 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ : 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) & 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση πολιτικής αγωγής στον Άρειο Πάγο για τη συζήτηση της αναίρεσης των κατηγορουμένων που αφορά ποινική υπόθεση της μη απόδοσης των οφειλόμενων τελών προς το Δήμο Κοζάνης από τις εταιρίας ENERGA & HELLAS POWER.

 

2.   Έγκριση ή μη άσκησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 87/2020 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας που αφορά αγωγή του «ΣΤ. Π..» κατά του Δήμου Κοζάνης.

 

3.   Έγκριση ή μη άσκησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 88/2020 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας που αφορά αγωγή της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΤ. Π……. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Κοζάνης.

 

4.   Έγκριση ή μη της με αριθμό 28/2020 (ΑΔΑ:6Χ4ΗΟΛΖΜ-Ξ7Χ) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης» «περί έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού χρήσης 2020».

 

5.   Έγκριση ή μη της αριθμό 63/2020 (ΑΔΑ:6ΠΦΙΟΚΨΕ-ΒΡΕ) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης» περί έγκρισης της 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού χρήσης 2020.

 

6.   Έγκριση ή μη των από 09.10.2020 & 20.10.2020 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, αντίστοιχα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 2.171.651,13 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.  και αριθμό μελέτης 142/2020.

7.   Έγκριση ή μη των από 12.10.2020 & 20.10.2020 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, αντίστοιχα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%. και αριθμό μελέτης 248/2020.

 

8.   Έγκριση ή μη της από 26.10.2020 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες φύλαξης αμαξοστασίου και ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 225.468,70 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 12/2020.

 

9.   Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 20500/29.07.2020 σύμβασης για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 59.768,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 267/2019.

 

10. Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 8169/16.03.2020 σύμβασης για την «Προμήθεια, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία 13 Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 259.000,04 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

 

11. Έγκριση ή μη κατάργησης της με αριθμό 232/2020 απόφασης (ΑΔΑ : 99Δ7ΩΛΠ-ΑΔΤ) Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση της με αριθμό 143/2020 μελέτης, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη Νέα Πτέρυγα και Υπάρχουσα Πτέρυγα Β του Τιάλειου Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Κοζάνης», προϋπολογισμού 179.839,51 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

 

12. Έγκριση ή μη του από 15.10.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου για τις «Υποδομές 2020 – 2021 ΔΕ Κοζάνης» προϋπολογισμού 280.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 177/2020.

 

13. Έγκριση ή μη του από 12.10.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου για τη «Βελτίωση πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων χώρων πόλης Κοζάνης» προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 154/2020.

 

14. Έγκριση ή μη της με αριθμό 218/2020, μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό των όρων δημοπράτησης και τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή μνημείου επί της οδού Παύλου Χαρίση στην Κοινότητα Κοζάνης» προϋπολογισμού 48.500,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

15. Έγκριση ή μη δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του δεύτερου (2ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Κατασκευή πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης» προϋπολογισμού 4.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 95/2011.

 

16. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=162.243,13 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 419Δ χερσολίβαδου της Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 19,984 MWp.

 

17. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=313.562,94 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 6 χερσολίβαδου της Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 14,988 MWp.

 

18. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=203.817,64 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 6 χερσολίβαδου της Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 19,984 MWp.

 

19. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=303.214,60 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 19,984 MWp.

 

20.      Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=301.750,07 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, , συνολικής ισχύος 19,984 MWp.

 

21. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=224.988,20 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, , συνολικής ισχύος 14,988 MWp.

 

22.      Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=230.345,04 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, , συνολικής ισχύος 14,988 MWp.

 

23.      Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=97.478,61 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, , συνολικής ισχύος 4,996 MWp.

 

24.      Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

      

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη, 30 Οκτωβρίου  2020

     

 

           Γρηγοριάδης  Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας