Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

Συνεδριάζει διά περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε να πάρετε μέρος σε συνεδρίαση που θα γίνει στις  2-11-2020 ημέρα Δευτέρα με ώρα  έναρξης 12:00 μ. – και  λήξης 14.00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

 

1

Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος 2021-2022.

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

2

Λήψη απόφασης συµµετοχής του ∆ήµου Βοΐου, στην υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 µε κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115 Πρόσκληση της Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

3

Κατανομή τμήματος της επιχορήγησης του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών σε δράσεις του Δήμου Βοΐου που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του Προγράμματος.

Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

4

Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίµησης Εκποιούμενων Κινητών Πραγμάτων.

Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α. Πρόεδρος Δ.Σ.

5

Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας Δημοπρασίας εκποίησης κινητών βάσει του Π.Δ. 270/1981 ‘’Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων & Μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

6

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

7

Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) του Δήμου Βοΐου.

Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

8

Έγκριση σχεδίου Πρόσκλησης για την χορήγηση υποτροφιών από τα έσοδα της Κληρονομίας ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ σε αριστούχους μαθητές Α΄και Β΄Λυκείου καταγόμενους από τη  Σιάτιστα, για τα σχολικά έτη 2019-2020 & 2020-2021.

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

9

Αίτηση για χορήγηση άδειας διέλευσης οχημάτων της εταιρίας: « ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΣΚΡΑΠA ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε» στην είσοδο Γαλατινής από την πλευρά της Εράτυρας.

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

10

Παράταση χρόνου λήξης χρησιδανείου Γραφείου Κτηματογράφησης Σιάτιστας.

Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

11

Μίσθωση οικοπέδων για την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων, στο χώρο της λαϊκής αγοράς της Νεάπολης.

Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

12

Λύση μισθωτικών συμφωνιών με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών «COSMOTE – OTE  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ».

Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

13

Χορήγηση παράτασης της εκμίσθωσης κοινόχρηστων αγροτεμαχίων της Κοινότητας Λουκομίου.

Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.

14

Υλοτόμηση του δημοτικού δάσους Πεπονιάς, για τις ανάγκες των κατοίκων.

Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε. Αντιδήμαρχος

15

Υλοτόμηση του δημοτικού δάσους Αξιοκάστρου.

Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε. Αντιδήμαρχος

16

Έγκριση κοπής δένδρων εντός των οικισμών Σιάτιστας και Πελεκάνου.

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

17

Αιτήσεις

 

Παρακαλούνται όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι , να προβούν το συντομότερο  δυνατό στην προώθηση απαντητικού email ή με fax (2468022404), με αναφορά της ψήφου τους για κάθε θέμα χωριστά μέχρι της 2-11-2020 και ώρα 14.00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθούν απόντες. Στην περίπτωση αρνητικής ή λευκής ψήφου, παρακαλείστε για την αιτιολόγηση

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας