Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας: Επιτακτική η αναγκαιότητα άμεσων λύσεων που θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη τροφοδοσία με θερμότητα των τηλεθερμάνσεων

Η Τηλεθέρμανση αποτελεί για δεκαετίες σημαντική υποδομή των Δήμων στην Δυτική Μακεδονία και είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου κατά τους χειμερινούς μήνες, με άμεση εξάρτηση τροφοδοσίας ενέργειας από λιγνιτικούς ΑΗΣ της
ΔΕΗ ΑΕ.
Όσον αφορά την Πτολεμαΐδα και το Αμύνταιο, οι μονάδες 3 & 4 του ΑΗΣ Καρδιάς καθώς και η 1 &2 του ΑΗΣ Αμυνταίου, μαζί και με άλλες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ ΑΕ, έχουν ενταχθεί σε καθεστώς περιορισμού 17.500 ωρών λειτουργίας από το 2016 μέχρι το 2023, λόγω της εφαρμογής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό για την περιοχή, η τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας θα εξυπηρετηθεί από τον νέο ΑΗΣ Πτολεμαΐδα 5 όταν αυτή τεθεί σε λειτουργία μετά το 2021 και έως τότε θα στηρίζεται στον ΑΗΣ Καρδιάς ενώ για την περίπτωση του Αμυνταίου δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση και η τηλεθέρμανση εξαρτάται από την πιθανότητα αναβάθμισης της υφιστάμενης μονάδας. Σε επίπεδο υποδομών εναλλακτικών λύσεων, η Πτολεμαΐδα διαθέτει περιορισμένη εφεδρεία για κάλυψη φορτίων αιχμής και εφεδρείας / εκτάκτων αναγκών  ενώ στο Αμύνταιο που δεν διαθέτει αντίστοιχα συστήματα δρομολογείται η κατασκευή εναλλακτικής πηγής θερμότητας με χρήση βιομάζας.
Στην παρούσα φάση, όλες οι μονάδες της ΔΕΗ ΑΕ που προαναφέρθηκαν  έχουν καταναλώσει σημαντικό αριθμό ωρών λειτουργίας με αποτέλεσμα την άμεση διακοπή λειτουργίας της τηλεθέρμανσης Αμυνταίου και την αδυναμία λειτουργίας της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας μετά το πέρας της φετινής θερμαντικής περιόδου, γεγονός που θα δημιουργήσει κενό τροφοδοσίας των πόλεων για τα επόμενα χρόνια μέχρι να είναι διαθέσιμες οι διάδοχες τεχνικές λύσεις, καθώς οι προσπάθειες που έχουν ανακοινωθεί από την ΔΕΗ ΑΕ για την επέκταση των ωρών λειτουργίας δεν έχουν αποδώσει μέχρι σήμερα.
Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας θεωρεί ότι τα παραπάνω δημιουργούν την αναγκαιότητα μιας συνολικής εξέτασης των συνθηκών λειτουργίας των τηλεθερμάνσεων με την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου και δεσμευτικού σχεδιασμού που θα περιλαμβάνει άμεσα μέτρα αντιμετώπισης των απαιτήσεων κάλυψης φορτίου των τηλεθερμάνσεων και μακροχρόνια μέτρα εφεδρείας, στον οποίο θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.
Καθίσταται επιτακτική η αναγκαιότητα άμεσων λύσεων που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη τροφοδοσία με θερμότητα τα επόμενα χρόνια αλλά και την κάλυψη εφεδρειών σε μακροχρόνια βάση, λαμβάνοντας υπόψη και την φθίνουσα πορεία της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής, την αύξηση των τιμών του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα καθώς και την μελλοντική διαθεσιμότητα φυσικού αερίου και συμπιεσμένου φυσικού αερίου CNG στην περιοχή με επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων διάθεσης CNG για την αξιοποίησή του από τα εγκατεστημένα συστήματα τηλεθέρμανσης.
Η αποτύπωση των τεχνικών λύσεων, η κοστολόγηση των αναγκαίων επενδύσεων, ο χρόνος υλοποίησης έργων καθώς και η κοστολόγηση της παραγόμενης θερμικής ενέργειας είναι ζητήματα που θα πρέπει άμεσα να εξετασθούν από τους εμπλεκόμενους φορείς και να προταθούν οι βέλτιστες λύσεις που θα εξασφαλίσουν την λειτουργία της τηλεθέρμανσης και κατ’ επέκταση το μέλλον της περιοχής.  Εξαιτίας των προαναφερθέντων επικείμενων αλλαγών, θεωρείται απαραίτητη η εξέταση, άμεσης προμήθειας και εγκατάστασης εφεδρικών λεβήτων διπλού καυσίμου (αερίου – πετρελαίου), προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας, ποιοτική παροχή ενέργειας και ασφάλεια εφοδιασμού.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας