Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κοζάνης: Πρόσληψη 19 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Κοζάνης που εδρεύει στην Κοζάνη της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
1ΠΕ Μηχανικός Πληροφορικής (με γνώσεις G.I.S), ΔΕΥΑΚ, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας
1ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός (με γνώσεις G.I.S), ΔΕΥΑΚ, Κοζάνη
Δ. Μακεδονίας
1ΔΕ Οδηγός Φορτηγού (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), ΔΕΥΑΚ, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας
1ΔΕ Μηχανοτεχνίτης, ΔΕΥΑΚ, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας
12ΔΕ Βοηθοί Τεχνίτες Υδραυλικοί, ΔΕΥΑΚ, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας
3ΔΕ Τεχνίτες Οικοδομικών Έργων, ΔΕΥΑΚ, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)Κοζάνης, 2ο χλμ Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 501 00, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Νικόλαου Νικολάου ή Βασιλικής Λιάπη).
Πληροφορίες στα τηλ.: 24610 51519 & 24610 51516.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-10-2018 έως και 08-11-2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας