Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018

Συγκροτείται μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ονόματα -αρμοδιότητες)

Από το aftodioikisi.gr
Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση του υπ. Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση σχετικά με τη σύσταση και συγκρότηση της Μόνιμης Επιτροπής Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στο ΦΕΚ αναφέρονται μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Συνιστούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο το διαρκή έλεγχο, την εποπτεία και την παροχή γνώμης για κάθε ζήτημα σχετικό με τη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου καθορισμού των αρμοδιοτήτων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού καθώς και της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Κεντρικής Διοίκησης, και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Συγκροτούμε την παραπάνω Επιτροπή και ορίζουμε τα μέλη αυτής ως εξής:
 1. Κωνσταντίνο-Νικόλαο Πουλάκη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τη Μαρία Μαυραγάνη, Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
 2. Μαρία Μαυραγάνη, Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενη από τη Μαρία Μωυσίδου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
 3. Κωνσταντίνο Θεοδωρόπουλο, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολικής του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενο από ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 26 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4801 57805 57806 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4801/26.10.2018 τον Νικόλαο Χατζηεργάτη, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
 4. Μαρία Μωϋσίδου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενη από τον Θωμά Δουληγέρη, προϊστάμενο του Τμήματος Οργάνωσης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της ιδίας Διεύθυνσης.
 5. Ρεγγίνα Βασιλάτου, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενη από την Σταματίνα Ντιντιούμη, προϊσταμένη του Τμήματος Νομικών Προσώπων της ιδίας Διεύθυνσης.
 6. Αφροδίτη Διαμαντοπούλου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενη από την Άννα Παπαδάτου προϊσταμένη του Τμήματος Μόνιμου Προσωπικού της ιδίας Διεύθυνσης.
 7. Νικόλαο Χατζηεργάτη, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενο από τον Κωνσταντίνο Ζαφειρίου, προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού της ιδίας Διεύθυνσης.
 8. Μαρία Νίκου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενη από τον Φώτη Κουτσιανά, προϊστάμενο του Τμήματος Επιχορηγήσεων της ιδίας Διεύθυνσης
 9. Ιωάννη Μουράτογλου, Γενικό Γραμματέα της Κ.Ε.Δ.Ε και Δημοτικό Σύμβουλο Έδεσσας ως εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε., αναπληρούμενο από τον Μιλτιάδη Καρπέτα, Δήμαρχο Μεταμόρφωσης.
 10. Μιχαήλ Αγγελόπουλο, μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμαρχο Σάμου ως εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε., αναπληρούμενο από τον Ιωάννη Τσιάμη, μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε. και Δημοτικό Σύμβουλο Ορχομενού.
 11. Κωνσταντίνο Αγοραστό, Πρόεδρο της ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχη Θεσσαλίας ως εκπρόσωπο της ΕΝ.Π.Ε. αναπληρούμενο από τον Χρήστο Μιχαλάκη, μέλος της Ε.Ε. της ΕΝ.Π.Ε και Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων.
 12. Θεόδωρο Γαλιατσάτο, μέλος Δ.Σ. ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ως εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, αναπληρούμενο από τον Νικόλαο Στουπή, μέλος Δ.Σ. ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειακό Σύμβουλο Στερεάς Ελλάδας.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Δέσποινα Νάσαινα, υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α’ της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενη από τον Αλέξανδρο Τζουμαϊλή, υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Β’ της ιδίας Διεύθυνσης.
Έργο της Επιτροπής
Η Επιτροπή διατυπώνει γνώμη για κάθε σχέδιο νόμου που αποστέλλεται σε αυτή και το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις σχετικές με την απονομή αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ή με τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διοίκησης.
Επίσης, διατυπώνει γνώμη για κάθε τροπολογία, η οποία αποστέλλεται σε αυτή και περιλαμβάνει αντίστοιχες διατάξεις, καθώς και για κάθε κανονιστική πράξη αντίστοιχου περιεχομένου που προωθεί η διοίκηση, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από τον αρμόδιο Υπουργό.
Ο αρμόδιος για την νομοθετική πρωτοβουλία Υπουργός αποστέλλει εγκαίρως το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ή την τροπολογία ή το σχέδιο της κανονιστικής πράξης στον Πρόεδρο της Επιτροπής, επισημαίνοντας τις διατάξεις που αφορούν τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται ή τροποποιούνται, και επισυνάπτοντας εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του επισπεύδοντος Υπουργείου αναφορικά με τους πόρους που μεταφέρονται στην αυτοδιοίκηση, όπου απαιτείται.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να παρίστανται μετά από πρόσκληση του Προέδρου και άλλα πρόσωπα, τα οποία, λόγω αρμοδιότητας, εμπειρίας ή εξειδίκευσης, μπορούν να συνδράμουν στο έργο αυτής.
Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή δεν δύναται να διατυπώσει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 3, εάν από το σχετικό πρακτικό δεν προκύπτει η παρουσία κατά τη σχετική συνεδρίαση ή πάντως η έγκαιρη και προσήκουσα πρόσκληση των μελών αυτής που εκπροσωπούν την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ».
ΦΕΚ -ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας