Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δ.Σ του Δήμου Βοϊου την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 ημέρα και ώρα 19.00

1
Έγκριση του Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βοΐου. - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
2
Αλλαγή χρονοδιαγράμματος  του έργου: «Γνωρίζω τη φύση μέσα από την Κοιλάδα του Μεσσιανού νερού. Μπούρινος: ευαισθησία στο περιβάλλον  (Υπηρεσία)» και προσαρμογή στα δεδομένα της δέσμευσης για την ολοκλήρωση του έργου. - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
3
Χορήγηση παράτασης του έργου: «Σήμανση αξιοθέατων Βοΐου». - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
4
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου, σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010,  ως  τροποποιήθηκε και ισχύει,  με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία:  «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ». - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
5
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη διοικητική παραλαβή του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΪΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)». - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
6
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επίλυση Υδρευτικού προβλήματος οικισμού Αλιάκμονα Δήμου Βοΐου (Αρ. μελέτης 11/2013) (MIS 479940). - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
7
Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Νομού Κοζάνης που αφορά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αντιμετώπιση Κατολισθητικών Φαινομένων Οικισμού Πλατανιάς Δήμου Βοίου». - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
8
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του 1ου υποέργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Βελανιδιάς (Αρ. μελέτης 29/2010)» της πράξης: «Ύδρευση Οικισμών Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Βοΐου (MIS 451725)». - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
9
Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Γκαγκαράτσους (1ος ειδικός προϋπολογισμός). - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
10
Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Λούβρης». - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
11
Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου οικισμού Ομαλής». - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
12
Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Ενεργειακή θωράκιση σχολικών μονάδων Δήμου Βοΐου». - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
13
Έγκριση αντικατάστασης χυτοσιδηράς δικλείδας με ορειχάλκινη στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
14
Επιλογή σφαιρικής Δικλείδας του 1ου υποέργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου ύδρευσης Βελανιδιάς (Αρ. μελέτης 29/2010)» της πράξης: «Ύδρευση Οικισμών Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Βοΐου» (MIS 451725). - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
15
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Οικιστική Αναβάθμιση Ναμάτων». - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
16
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & πρ/σμού 2015.- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
17
Αποδοχή εκθέσεων εκτίμησης των υπό εκποίηση δημοτικών εκτάσεων. - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
18
Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων από τον Δήμο. - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
19
Έγκριση  1ης τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου Βοΐου. - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
20
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2015. - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
21
Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων. - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
22
Έγκριση δαπάνης για την παράθεσης δεξίωσης στην Πρόξενο της Αλβανίας. - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
23
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1171/2015 απόφασης του Δημάρχου για την απευθείας  ανάθεση εργασίας ορισμού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο χρήσης 2014 του Δήμου Βοΐου».- Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
24
Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης, για τη λειτουργία γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στη Δ.Ε. Σιάτιστας. - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
25
Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Δήμο Κοζάνης.- Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
26
Ξύλευση για της ανάγκες των κατοίκων της Τ.Κ. Σισανίου. - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
27
Καθορισμός τέλους χρήσης του χώρου εκθεμάτων της πανηγύρεως  του 15 Αύγουστου της Τ.Κ. Μικροκάστρου. - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
28
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βοΐου στην έκθεση 2η PELLA AGRO 2015. - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
29
Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκείας μέχρι δύο μήνες για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών (ανάγκες πυροπροστασίας) (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.2738/99). - Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Αντιδήμαρχος.
30
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου». - Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Πρόεδρος Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής.
31
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης Βοΐου» (ΔΕΥΑΒ). - Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Πρόεδρος Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ.
32
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 50/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒ περί «Τιμολόγηση ανά δίμηνο στις μεγάλες καταναλώσεις». - Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Πρόεδρος Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ.
33
Απευθείας εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκοτόπων στις Τ.Κ. του Δήμου, κατά την θερινή περίοδο 2015. - Εισηγητής ο κ. Κορδίστας Α. Αντιδήμαρχος
34
Έγκριση  της υπ΄ αριθμ. 27/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού  με θέμα: "Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015". - Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Πρόεδρος ΝΠΔΔ.
35
Έγκριση δαπανών της έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου, στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.- Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
36
Αιτήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας