Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020

Συνεδρίαση δια περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄) και τη με αριθμ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπ. ΕΣ. με (ΑΔΑ : 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1.    Έγκριση ή μη της με αριθμό 81/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών, για την
«Ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών του Δήμου Κοζάνης με χρήση «έξυπνων» εφαρμογών» προϋπολογισμού 330.708,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

2.   Έγκριση ή μη της με αριθμό 80/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών, για την «Ολοκληρωμένη παρέμβαση ψηφιακών υπηρεσιών Πρόνοιας» προϋπολογισμού 527.950,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

3.   Έγκριση ή μη της με αριθμό 82/2020 μελέτης του Αυτοτελούς Γραφείου Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνιών και Ποιότητας» προϋπολογισμού 1.075.080,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

4.   Έγκριση ή μη δεύτερης (2ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της τρίτης (3ης) ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου «Κατασκευή πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης» προϋπολογισμού 4.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 95/2011, έως 16.02.2020

5.   Έγκριση ή μη του από 06.03.2020 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση,  για την «Κατασκευή μονώροφου κτιρίου με υπόγειο – 15ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.350.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

6.   Έγκριση ή μη δαπανών ποσού 5.475,99 ευρώ για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

7.   Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

      
Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο
Κοζάνη, 26 Μαρτίου 2020
     

           Γρηγοριάδης  Ιωάννης
Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής

Μαλούτας Ν. Λάζαρος
Δήμαρχος Κοζάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας