Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Εορδαίας

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Εορδαίας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Εορδαίας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα
Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Εορδαίας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α
ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1
Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (Ι)
50
2
Υπολογιστικά Φύλλα - Παρουσιάσεις (ΙΙ)
50
3
Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
25
4
Σύγχρονη οικογένεια
50
5
Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)
50
6
Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: 
Τηλ. : 2463350162
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο (Γραφείο 4), 25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα, Τ.Κ. 50200
Email: pronoia@ptolemaida.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.            
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ


«Κέντρα Δια Βίου Μάθησης –Νέα Φάση»
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020)» με τίτλο Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ. )- Νέα Φάση», που συγχρηματοδοτείται από  την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ).

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ , Τ.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

ΑΦΜ

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
..…......./..…......./..….......

ΦΥΛΟ
Άνδρας ¨             Γυναίκα ¨

 

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  (σημειώστε με Χ την ανώτερη εκπαιδευτική σας βαθμίδα)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΠΟΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΦΟΙΤΗΣΗ (ΤΩΡΑ)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ Σ.Δ.Ε.


ΛΥΚΕΙΟΥ


ΠΤΥΧΙΟ Ι.Ε.Κ./ ΚΟΛΛΕΓΙΟ/ Σ.Ε.Κ.


ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΕΧΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (A.Τ.Ε.Ι.)


ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΝΕΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ


ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 

 

 


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  (σημειώστε με Χ μία μόνο επιλογή)

ΟΙΚΙΑΚΑ


ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ


ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ


ΑΝΕΡΓΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/ΗΜΙΣΘΩΤΟΣ/Η
 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ (ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ)ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Έχω παρακολουθήσει προγράμματα στα ΚΔΒΜ:   ΝΑΙ  ¨         ΟΧΙ  ¨        Αν ΝΑΙ ποιό έτος:………...…

Διατίθεμαι για παρακολούθηση:
Πρωινή (10:00 -14:00)  ¨           Απογευματινή (16:00 - 20:00)  ¨ 


ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


 (Σημειώνετε ΜΕΧΡΙ 2 επιθυμίες σας με σειρά προτίμησης 1, 2)

Α/Α
ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 ΣΕ ΩΡΕΣ
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
123456
 

  Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι' αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία. Αποδέχομαι ότι τα δεδομένα των απαντήσεών μου θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 54Α του ν. 4314/2014 και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση, πραγματοποιείται ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 περ. γ & ε και 9 παρ. 2 περ. ζ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία δεδομένων. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και με τους κανόνες εφαρμογής του Kανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο Ν.4624/2019, διατηρείτε - ως υποκείμενα των δεδομένων - τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας.


Ημερομηνία: ………………….

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ


(ονοματεπώνυμο/υπογραφή)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας