Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κοζάνης

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την  Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1.   Ανακαθορισμός ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 4 του ν. 1080/1980), για το έτος 2020.


2.   Ανακαθορισμός ή μη του τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας δημοτικών κτημάτων (παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν.Δ. 3033/1954), για το έτος 2020.

3.   Ανακαθορισμός ή μη του δικαιώματος διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα (άρθρο 19 του Β.Δ. της 24-9/ 20.10.1958), για το έτος 2020.

4.   Ανακαθορισμός ή μη του δικαιώματος βοσκής (άρθρο 5 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958), για το έτος 2020.

5.   Ανακαθορισμός ή μη των τελών χρήσης θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων (άρθρο 4 του ν. 1900/1990) στον υπόγειο κλειστό σταθμό αυτοκινήτων επί της Πλατείας Συντάγματος, για το έτος 2020.

6.   Ανακαθορισμός ή μη του δικαιώματος χρήσης δημοτικών Κοιμητηρίων (άρθρο 3 του ν. 547/1977), στη Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης, για το έτος 2020.

7.   Ανακαθορισμός ή μη του τέλους χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων (παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010), για το έτος 2020.

8.   Ανακαθορισμός ή μη των τελών άρδευσης Αλωνακίων, για το έτος 2020. (άρθρο 10 της με αριθμό 566/2013 (ΑΔΑ ΒΛΛ5ΩΛΠ-1ΔΡ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

9.   Ανακαθορισμός ή μη των τελών διαφήμισης (άρθρο 15 του Β.Δ. της 24-9/20.10.1958), για το έτος 2020.

10. Ανακαθορισμός ή μη του συντελεστή φόρου (παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1080/1980) επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων που χρησιμοποιούνται η προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος, για το έτος 2020.

11. Ανακαθορισμός ή μη του ύψους του ημερησίου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς, στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης, (παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4264/2014) και των τελών έκδοσης και ανανέωσης αδειών Λαϊκών Αγορών (άρθρο 19 του Β.Δ. της 24-9/20.10.1958), για το έτος 2020.

12. Ανακαθορισμός ή μη των τελών χρήσης θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων (άρθρο 4 του ν. 1900/1990) στον υπόγειο κλειστό σταθμό αυτοκινήτων επί της Πλατείας Συντάγματος, για το έτος 2020.

13. Ανακαθορισμός ή μη του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (παρ. 1 & 2 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, για το έτος 2020.

14. Ανακαθορισμός  ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίου (άρθρο 3 του ν. 1080/1980) στις εισόδους & εξόδους των ιδιόκτητων σταθμών αυτοκινήτων (γκαράζ), για το έτος 2020.

15. Ανακαθορισμός ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών (παρ. 4 του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24-9/ 20.10.1958), για το έτος 2020.

16. Ανακαθορισμός ή μη του ύψους του ημερησίου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς, στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης, (παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4264/2014) και των τελών έκδοσης και ανανέωσης αδειών Λαϊκών Αγορών (άρθρο 19 του Β.Δ. της 24-9/20.10.1958), για το έτος 2020.

17. Έγκριση ή μη των από 18.10.2019 & 13.11.2019 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια Λιπαντικών οχημάτων Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 110.760,82 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 145/2018.

18. Έγκριση ή μη του από 19.11.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση, για την «Προμήθεια, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία 13 Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 259.000,04 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 150/2018.

19. Έγκριση ή μη του από 20.11.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» προϋπολογισμού 243.988,60 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.και αριθμό μελέτης 93/2019.

20.      Έγκριση ή μη τρίτης (3ης) παράτασης (με αναθεώρηση) προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 147/2018., έως 30.12.2019, λόγω αδυναμίας εκτελέσεως των εργασιών ανακατασκευής των κλουβιών των αδέσποτων ζώων.

21. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 1ου παραδοτέου της υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 85.943,27 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 292/2018.

22.       Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 4,192 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος στην Κοινότητα Καρυδίτσας του Δήμου Κοζάνης – Λήψη απόφασης.

23.      Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 3,000 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος στην Κοινότητα Κερασιάς του Δήμου Κοζάνης.

24.      Έγκριση ή μη του από 20.11.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση, για την «Προμήθεια επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας» προϋπολογισμού 15.999,99 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 151/2019.

25.       Συγκρότηση ή μη Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για το έργο  «για την «Κατασκευή μονώροφου κτιρίου με υπόγειο – 10ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 20/2013.

26.      Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.


      


Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο
Κοζάνη, 25 Νοεμβρίου 2019
     

         Γρηγοριάδης  Ιωάννης
Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής


Μαλούτας Ν. Λάζαρος
Δήμαρχος Κοζάνης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας