Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου την Παρασκευή 29/11/19

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 29η  του μηνός Νοεμβρίου   του έτους  2019 ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1
Επικαιροποίηση των καταστάσεων δικαιούχων συμβατικών κατοικιών στην περιοχή των σεισμόπληκτων οικισμών
προς μετεγκατάσταση του Δήμου Βοΐου. -Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.
2
Αποδοχή της αρ. 3789/11-11-2019 Απόφασης Ένταξης της πράξης: "Ανάπλαση χώρου αναψυχής Τσοτυλίου"  στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» ΠΑΑ 2014 -2020, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας.- Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
3
Αποδοχή της αρ. 3789/11-11-2019 Απόφασης Ένταξης της πράξης: "Προμήθεια εξοπλισμού του κέντρου πληροφόρησης Σιάτιστας για την προβολή του γεωπάρκου" στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» ΠΑΑ 2014 -2020, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας.- Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
4
Αποδοχή της αρ. 3791/11-11-2019 Απόφασης Ένταξης της πράξης: "Προμήθεια υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτωνστο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
5
Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης:  "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ" στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", στον άξονα προτεραιότητας "Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων " με τίτλο: "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες". - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
6
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
7
Τροποποίηση της αρ. 282/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: [«Σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2018] ως προς την εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
8
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΔΙΑΔΥΜΑ για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Βοΐου. - Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
9
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό χώρου ταφής θανατωθέντων ζώων σε περίπτωση εκδήλωσης επιζωοτίας Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων. - Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
10
Έγκριση υλοτόμησης δάσους Πεπονιάς, για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Κοινότητας, για το έτος 2019. - Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε. Αντιδήμαρχος.
11
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Βοΐου στο Δ.Σ. της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ. - Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.
12
Παράταση του χρόνου λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στον οικισμό Πενταλόφου. - Εισηγητής ο κ. Καραλώλος Χ. Εντ. Δημ. Συμ/λος.
13
Αιτήσεις.

ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου.      
2. Προέδρους Κοινοτήτων
3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
4. Εφημερίδες Κοζάνης

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας