Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012

Ποιμαντορικη Εγκυκλιος Επι τη Εορτη τησ του Χριστου Γεννησεως

ΠΑΥΛΟΣ 
ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ
 Προς τον ευσεβή κλήρο, τους εντιμωτάτους άρχοντες και τον ευλαβή λαό της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως.
 Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Ανάστατοι είναι πάντες οι ενοικούντες επί της γης εξ αιτίας της οικονομικής κρίσεως. Και τούτο είναι ανεξήγητον και ανερμήνευτον, αφού είμαστε παιδιά, δημιουργία και κορωνίδα του εν Τριάδι προσκυνουμένου Θεού, ο Οποίος μας προσέφερεν τον πλούτον, την γην και πάντα τα υπάρχοντα και τα κινούμενα εν αυτή! Μας επροίκισεν με σοφίαν, ως εικόνες του, και μας εχάρισεν δια της Αναστάσεώς του και της Σταυρικής Του θυσίας το υπέρ παν όνομα, και τον Σταυρόν Του, ως όπλον καταστροφικόν κατά του διαβόλου και της αμαρτίας. Είναι όντως φοβερόν και ανερμήνευτον εμείς να υποφέρωμεν, να κλυδωνιζώμεθα, να φοβούμεθα, να τρέμωμεν εξ αιτίας ανασφαλειών και ελλείψεως ελπίδος.

Τι τραγικόν! Ο άνθρωπος, ο άρχοντας και βασιλεύς της κτίσεως, να τρέμη ως κατάδικος. Ο άνθρωπος, ο τα πάντα κατέχων, να ευρίσκητε εις δεινήν κατάστασιν ως μηδέν έχων. Ο άνθρωπος - βασιλόπαιδο να περιφέρεται ως επαίτης και ρακένδυτος.
Και τις περιήγαγεν αυτήν την αξίαν, δηλαδή τον άνθρωπον, εις την δίνην της οικονομικής κρίσεως και εκείθεν εις την προαναφερθείσαν δεινήν κατάστασιν; Μα ποίος άλλος; Ο ίδιος ο εαυτός του, το εγώ του. Εζήτησεν να γίνη Θεός χωρίς τον Θεόν. Επιθυμεί την ειρήνην χωρίς τον άρχοντα της ειρήνης. Δαιμονοποιεί την σοφίαν του χωρίς την πηγήν της σοφίας, δηλαδή τον Τριαδικόν Θεόν και το κινούν τον νουν, δηλαδή το Πανάγιον Πνεύμα και τα χαρίσματα Αυτού! Υπερέβη και τον Εωσφόρον σε συμπεριφορές απέναντι στον Δημιουργόν του. Έγινε αχάριστος, αγνώμων, πολέμιος, υβριστής, βλάσφημος και κατέληξε τραγική φιγούρα!
Η οικονομική κρίσις, παιδιά μου, μπορεί να γίνει ευλογία! Ναι, ευλογία Θεού! Είναι και αποτελεί ένα γερό χαστούκι, είναι παιδαγωγικό μέτρο από τον Θεόν, για να συνέλθωμεν, για να μας οδηγήσει εις επίγνωσιν της αληθείας, να μας οδηγήσει εις την ζεστήν αγκαλιάν του Σωτήρος μας Χριστού, που πάντα μας περιμένει με λαχτάραν. Χρησιμοποιεί ο Θεός την ίδια παιδαγωγικήν συμπεριφοράν, όπως έκανε και με τον άσωτον υιόν του Ευαγγελίου. Για θυμηθείτε πως, αν ο άσωτος δεν είχε στερηθεί και τα απολύτως αναγκαία, αν δεν είχε γευθεί τα ξυλοκέρατα και τα αποφάγια των χοίρων, δεν θα έφθανε ποτέ εις την επίγνωσιν και εις την επιστροφήν. Έτσι και εμείς, αν δεν πτωχεύσωμεν σε υλικά αγαθά, ποτέ δεν θα πλουτίσωμεν σε ηθικά και πνευματικά. Θα παραμείνωμεν στην αυτονόμηση, στην παρακοή και στην πτώση μας με όλες τις ολέθριες συνέπειες που αυτή συνεπάγεται.
Αδελφοί μου και παιδιά μου πνευματικά, η Εκκλησία μας, η μητέρα μας η πνευματική, και πάλιν εορτάζει τα Χριστούγεννα, το κοσμοσωτήριον και ανεπανάληπτον γεγονός. Ο Υιός του Θεού γίνεται και Υιός του ανθρώπου με μοναδικόν σκοπόν να θεώση τον πεπτωκότα άνθρωπον εξ αιτίας της ανυπακοής του, καθώς επεδίωξεν την θέωσιν χωρίς τον Θεόν!
Χρειάζεται, λοιπόν, τα εφετινά Χριστούγεννα να αποτελέσουν το εφαλτήριον σοβαρής περισκέψεως, υπευθύνου προβληματισμού, μακράν ιδεολογιών και ιδεοληψιών οι οποίες καθηλώνουν τον νουν και την καρδίαν. Είναι καιρός ακόμη να απευθύνωμεν στον εαυτόν μας και ένα ερώτημα: Τι επετύχαμεν μακράν της ενθέου σοφίας; Και ποίον το αποτέλεσμα χωρίς Θεόν; Καιρός λοιπόν να τον προσεγγίσουμε τον γενόμενον Ιησούν και τότε να είστε βέβαιοι ότι και Εκείνος θα μας προσεγγίσει, όπως μας βεβαιώνει η Αγία Γραφή: «εγγίσατε τω Θεώ, και εγγιεί υμίν» (Ιακ. δ, 8)
Ο Χριστός, αδελφοί μου, πορεύεται ανάμεσά μας ως γεννηθείς, σταυρωθείς και Αναστάς δύο χιλιάδες χρόνια τώρα. «Εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών» (Φιλιπ. 2,7), για να πλουτίσει εμάς. Έγινε δούλος πιστός, για να μας ανεβάση και πάλιν στην αρχαίαν μας δόξαν.
Καιρός είναι, λοιπόν, για επιστροφή για πνευματική ανασύνταξη και Χριστούγεννα με Χριστόν.

Χρόνια Πολλά και ευλογημένα.
Ο Επίσκοπος και Μητροπολίτης σας
† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας