Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012

5 θέσεις ΠΕ,ΤΕ στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Προκηρύσσουμε πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη πέντε συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ 327380.
Α. Μία (1) θέση Π.Ε
Επιθυμητά προσόντα:
α) Πτυχίο 1) Κοινωνιολογίας, 2)Ψυχολογίας
β) Εμπειρία ενός έτους στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
Σταδιοδρομίας.
Β. Μία (1) θέση Π.Ε

Επιθυμητά προσόντα:
α) Πτυχίο 1) Πληροφορικής 2) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
β) Επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Γ. Μία (1) θέση Π.Ε
Επιθυμητά προσόντα:
α) Πτυχίο 1) Μαθηματικών, 2) Στατιστικής.
β) Επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Δ. Μία (1) θέση Π.Ε
Επιθυμητά προσόντα:
α) Πτυχίο 1) Αγγλικής Φιλολογίας, 2) Γαλλικής Φιλολογίας.
β) Επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Ε. Μία (1) θέση Τ.Ε
Επιθυμητά προσόντα:
α) Πτυχίο 1) Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2) Λογιστικής, 3) Χρηματοοικονομικής.
β) Εμπειρία στη Διαχείριση, Λογιστική και Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων.
γ) Επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Αντικείμενο Εργασίας
Α θέση:
Η δραστηριότητα του αναδόχου ενδεικτικά θα είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και
Επαγγελματικού προσανατολισμού και υπηρεσιών τηλεσυμβουλευτικής.
Β θέση:
Η δραστηριότητα του αναδόχου ενδεικτικά θα είναι η λειτουργία, η αναβάθμιση και συνεχής
ενημέρωση του δικτυακού τόπου του γραφείου και η στήριξη του πληροφοριακού συστήματος.
Γ θέση:
Η δραστηριότητα του αναδόχου ενδεικτικά θα είναι η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων
του πληροφοριακού συστήματος.
Δ θέση:
Η δραστηριότητα του αναδόχου ενδεικτικά θα είναι ενασχόληση με θέσεις εργασίας και
μεταπτυχιακά προγράμματα του εξωτερικού.
Ε θέση
Η δραστηριότητα του αναδόχου ενδεικτικά θα είναι η ενασχόληση με την εύρεση θέσεων
εργασίας και επικοινωνία με τις επιχειρήσεις και η επεξεργασία βιογραφικών .
Επιθυμητά Προσόντα για όλους του υποψηφίους/ιες
Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα επικοινωνίας & συνεργασίας, πρωτοβουλία και
αποτελεσματικότητα.
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του
Ιδρύματος και των Παραρτημάτων του (Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα και Γρεβενά).
Απαιτείται φυσική παρουσία στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος θα
περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Βιογραφικό σημείωμα.
Επικυρωμένους τίτλους σπουδών (εφόσον ο τίτλος σπουδών είναι από το εξωτερικό
απαιτείται ισοτιμία ).
Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας νόμιμα επικυρωμένες από την εκδούσα αρχή.
Τον προκαταρτικό έλεγχο των δικαιολογητικών θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη που
θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης που έχει οριστεί με σχετική απόφαση της Επιτροπής
Εκπαίδευσης και Ερευνών (πρακτικό 11/12-12-2012) με όσους υποψηφίους κριθεί ότι
πληρούν τις απαραίτητες από την προκήρυξη προϋποθέσεις επιλογής.
Οι αμοιβές των ατόμων που θα επιλεγούν, θα είναι ανάλογες των προσόντων τους και των
δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Υποέργου. Ταχρονικά διαστήματα των συμβάσεων θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
έως 31-08-2013, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον παραταθεί και ο χρόνος υλοποίησης
του Υποέργου.
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο μέχρι την
Παρασκευή 04 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 14.00, στην παρακάτω Διεύθυνση :
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 835/21-12-2012,
για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού
Δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γραφείο
Διασύνδεσης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ 327380.
Κοίλα (ΤΕΙ) Κοζάνης
Τ.Κ. 5100 ΚΟΖΑΝΗ
Στον φάκελο επίσης θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του ενδιαφερομένου
(Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας)
Ο φάκελος της πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου,
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς.
Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και θα
παραληφθούν μετά τις 04-01-2013 δεν θα αξιολογηθούν. Μετά την παράδοση του φακέλου
δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον υποψήφιο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ.
Ελισαίου Αναστασία τηλέφωνα 24610 68239 fax 24610 39765.
Η παρούσα πρόσκληση στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (www.teikoz.gr).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Εκπαίδευσης και Ερευνών
Νικόλαος Ασημόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας