Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012

Κοινοποίηση διατάξεων Νόμου, οι οποίες αφορούν εκκρεμείς υποθέσεις στεγαστικής αποκατάστασης αστών προσφύγων

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 228/2 –11 - 2011 Τ. Α΄), ο Νόμος 4025 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», στις παραγράφους α, β, γ, δ, και ε του άρθρου 19 του οποίου, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν εκκρεμείς υποθέσεις στεγαστικής αποκατάστασης αστών προσφύγων αρμοδιότητας του Υπουργείου.


    Αναλυτικά οι συγκεκριμένες διατάξεις του άρθρου 19 παρατείνουν για πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου τις προθεσμίες οι οποίες κατά παράγραφο, καθορίζουν τα ακόλουθα:

  1. Με την παρ. α του άρθρου 19, παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, που είχε δοθεί με τις διατάξεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 6 του Ν.1807/88 (Φ.Ε.Κ.208Α΄), με την παρ.2 του άρθρου 45 του Ν.2082/1992, με την παρ. 1(δ) του άρθρου 4 του Ν.2345/1995 και με την παρ.1(β) του άρθρου 10 του Ν.2955/2001.
Οι παραπάνω διατάξεις αφορούν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης  παραχωρήσεων ακινήτων που έγιναν μέχρι το 1951 σε δικαιούχους πρόσφυγες με νόμιμο τίτλο (παρ.4 άρθρου 23 του Β.Δ.330/60) και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί το οριστικό παραχωρητήριο, για διάφορους λόγους κυρίως λόγω των πολλαπλών μεταβολών και λοιπών θεμάτων που δημιουργήθηκαν στις οικογένειες και του μακρού χρονικού διαστήματος που έχει περάσει από τη διάθεση των ακινήτων.
         Δόθηκε λοιπόν η δυνατότητα έκδοσης οριστικού παραχωρητηρίου στο όνομα του φορέα του νόμιμου τίτλου, χωρίς τη καταβολή οποιουδήποτε ποσού και σε περίπτωση θανάτου του στο όνομα των κληρονόμων του (παρ.1 άρθρου 15 του Β.Δ.330/60.

2. Με την παρ. β του άρθρου 19, παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, που είχε δοθεί με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.1807/88, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.2345/95 (Φ.Ε.Κ.213Α΄),και με την παρ.1(γ) του άρθρου 10 του Ν.2955/01(Φ.Ε.Κ.256Α΄).                    Με τις παραπάνω διατάξεις, δόθηκε η δυνατότητα έκδοσης παραχωρητηρίου και στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες το ακίνητο έχει μεταβιβασθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο από τον φορέα του νόμιμου τίτλου ή τους κληρονόμους του ή έχει μεταβιβασθεί με ιδιωτικό έγγραφο.
Στη πρώτη περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το παραχωρητήριο εκδίδεται στο όνομα εκείνου στον οποίο έγινε η τελευταία μεταβίβαση, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού.
Στη δεύτερη περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με ιδιωτικό έγγραφο σε τρίτο, ο οποίος πρέπει να το κατέχει αποδεδειγμένα για είκοσι (20) τουλάχιστον χρόνια, το παραχωρητήριο εκδίδεται στο όνομα του σημερινού κατόχου ή των νόμιμων κληρονόμων του, με την καταβολή του 10% της τρέχουσας αξίας του ακινήτου.

3. Με την παρ. γ του άρθρου 19, παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, που είχε δοθεί με τις διατάξεις της παρ. α΄ του άρθρου 81 του Β.Δ.330/60 (Φ.Ε.Κ.69Α΄), βασική προσφυγική Νομοθεσία, όπως παρατάθηκε με την 1α του άρθρου 4 του Ν.543/1977, με την παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν.2082/92 (Φ.Ε.Κ.158Α΄), με την παρ. 1γ του άρθρου 4 του Ν. 2345/1995 (Φ.Ε.Κ.213Α΄) και  με την παρ.1 α  του άρθρου 10 του Ν.2955/2001.
Αφορά την δυνατότητα παραχώρησης οικοπέδων που ανήκουν στη διαχείριση του Υπουργείου μας προς αποκατάσταση προσφύγων και τα οποία έχουν αυθαίρετα καταληφθεί μέχρι 30-10-1950 από δικαιούχους ή όχι προσφυγικής αποκατάστασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και επί των οποίων έχουν ανεγερθεί πλήρεις οικοδομές.

4. Με την παρ. δ του άρθρου 19, παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών που είχε δοθεί με την παρ.2 του άρθρου 86 του Β.Δ.330/60 (Φ.Ε.Κ.69Α΄), όπως παρατάθηκε με  την παρ.1 α του άρθρου 4 του Ν.543/1977 (Φ.Ε.Κ.43Α΄) και αφορά τη δυνατότητα παραχώρησης αυθαιρέτως κατεχομένων προσφυγικών οικημάτων συνεχώς προ της 1-1-1943, από δικαιούχους πρόσφυγες ή όχι.

5. Με την παρ. ε του άρθρου 19, παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, που είχε δοθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.2648/98 (Φ.Ε.Κ.236Α΄), όπως παρατάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.3106/2003 (Φ.Ε.Κ.30Α΄) και αφορά τη δυνατότητα παραχώρησης του ½ εξ αδιαιρέτου προσφυγικών οικοπέδων που ανήκουν στην κυριότητα του Υπουργείου μας, στους κατέχοντες  με οριστικό παραχωρητήριο ή με νόμιμη μεταβίβαση, το υπόλοιπο ½ των οικοπέδων αυτών, στα οποία είχαν οικοδομήσει στο ισόγειο.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τον παραπάνω Νόμο.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας