Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 30 Απριλίου 2018

Οι εγγραφές προνηπίων - νηπίων και των μαθητών Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν από 2 Μαΐου έως και 18 Μαΐου 2018.

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 
Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών και μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία πέντε (5) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-19, μαθητές γεννημένοι το 2014 και 2013 αντίστοιχα.
Για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο απαιτούνται: 

α) Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση  β) Πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών (αναζητείται από το Νηπιαγωγείο μέσω        του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» από τον ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με την       υπ΄ αρ. Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ). γ) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Προϊστάμενου/-νης ή του      Δ/ντή/-ντριας του Νηπιαγωγείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. δ) Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την      ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου. ε) Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο      οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. στ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.        Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. &  Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ -----
 Ταχ.  Δ/νση     :Διοικητήριο   Ταχ. Κώδικας  :50131 Πληροφορίες :Ν.Μαύρου                  Τηλέφωνο      :2461351360 F A X                :2461047233 e-mail              :grdpekoz@dipe.koz.sch.gr Ιστοσελίδα     :http://dipe.koz.sch.gr/cms/  Κοζάνη, 27-04-2018

Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Υ.

Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2018-2019 στο 22ο Νηπιαγωγείο (Βιοκλιματικό – ΖΕΠ) θα εγγραφούν τα προνήπια της τοπικής κοινότητας Αργίλου, της περιοχής ΖΕΠ Κοζάνης, τα παιδιά των εργαζομένων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και οποιοδήποτε νήπιο της πόλης της Κοζάνης επιθυμούν να εγγράψουν οι γονείς/κηδεμόνες του σε αυτό από τις περιφέρειες των νηπιαγωγείων της πόλης τα οποία στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια (7ο , 9ο , 14ο , 15ο , 18ο , 20ο ).

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται οι μαθητές, οι οποίοι στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία έξι (6) ετών (έτος γέννησης 2012).
Για την εγγραφή στην Α’ τάξη απαιτούνται:
 α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (αναζητείται από τις σχολικές          μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος my school του ΥΠΠΕΘ –       Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).  β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου      στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.  γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.      Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)  δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου,      φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.  ε. Βεβαίωση Φοίτησης που εκδίδεται από το Νηπιαγωγείο

Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2018-2019 στο 19ο Δημ. Σχολείο Κοζάνης (Βιοκλιματικό – ΖΕΠ)  θα εγγραφούν οι μαθητές των τοπικών κοινοτήτων Αργίλου και   Πρωτοχωρίου, της περιοχής ΖΕΠ Κοζάνης, τα νήπια του 22ου  Νηπιαγωγείου Κοζάνης (Βιοκλιματικό – ΖΕΠ), τα παιδιά των εργαζομένων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και οποιοσδήποτε μαθητής της πόλης της Κοζάνης επιθυμούν να εγγράψουν οι γονείς/κηδεμόνες του σε αυτό από τις περιφέρειες των Δημοτικών Σχολείων 13ου  Κοζάνης, 18ου  Κοζάνης, 10ου  Κοζάνης και 17ου  Κοζάνης όπου αντιμετωπίζουμε προβλήματα στέγασης. 


Ο   Δ/ντής Π/θμιας Εκπ/σης


Ιωάννης Γκαμπούρας

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ 

ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2018-2019 οι εγγραφές προνηπίων - νηπίων και των μαθητών Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν από 2 Μαΐου έως και 18 Μαΐου 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας