Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Καλούνται  οι κάτοχοι Επαγγελματικής Άδειας  πωλητών Λαϊκών αγορών, οι οποίοι  δεν έχουν προβεί στη διαδικασία ανανέωσης της Επαγγελματικής τους άδειας του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού,  να προσέλθουν  στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης της άδειάς τους σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2
του Ν. 4264/2014 και την παράταση σύμφωνα με την αριθ.Πρωτ.113848/31-10-2016 Απόφαση του Υπ.Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού
   Για την ανανέωση της άδειας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω  δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
3. Έντυπα Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων   για τα τελευταία τρία έτη
4. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS 2017».της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
5. Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β'1199) υπουργική απόφαση (όπου απαιτείται
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα (διατίθεται από την υπηρεσία του Δήμου),
7. Αντίγραφο υπάρχουσας άδειας (βιβλιαράκι) επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
8. Βεβαίωση  μη οφειλής από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Ν. 3463/2006 άρθρο 285.
     Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την  Υπουργική Απόφαση: «Η διαδικασία ανανέωσης των αδειών για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 11-01-2017.
 Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν προβεί στη διαδικασία της ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δεν δύνανται να δραστηριοποιούνται μετά την 12η-01- 2017.  
 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θεόδωρος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας