Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29-11-2016

ΠΡΟΣ : Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού
    Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 29 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Βελβεντού για την οποία γνωμοδότησε θετικά το Δ.Σ Σερβίων – Βελβεντού με την υπ’ αριθ. ΑΔΣ  117/2016.
2. Μακροχρόνια εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (υπ’ αριθμ. 1790), 15.000 τ.μ στον Βαϊτση Δημήτριο.
3. Παραχώρηση δημοτικής έκτασης στη θέση «Μύγα» για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην Δραγκόλα Χρυσούλα.
4. Τροποποίηση εισήγησης περί έγκρισης «Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
5. Επανεξέταση του θέματος της χορήγησης άδειας φορτοεκφόρτωσης σε οδούς της Τ. Κ. Σερβίων (Απόφ. ΕΠΖ 50/2016).
6. Ανανέωση παραγωγικής άδειας εκθετών λαϊκών αγορών.
7. Τοποθέτηση πινακίδων ΑΜΕΑ (Ρ-71) στην Δ.Κ Βελβεντού.
 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθανάσιος ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας