Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την  του μηνός  Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα  Πέμπτη και  ώρα  18.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1
Αποδοχή της αρ. 42635/16-08-2018 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ" στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι "Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού".- Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

2
Υποβολή πρότασης του Δήμου Βοΐου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» ΠΑΑ 2014 -2020, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές». - Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
3
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Βοΐου οικονομικού έτους. - Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
4
Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύναμο δημότη. - Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
5
Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου 2018. - Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος. - Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
6
Έγκριση προσωπικού που θα συμμετέχει στη δομή Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στον οικισμό Πενταλόφου. - Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
7
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας των υλικών του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Σισανίου Πλακοσκεπής». - Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
8
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας των υλικών του έργου: «Εσωτερική οδοποιία  Εράτυρας». - Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
9
Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Νεάπολης». - Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
10
Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Τσοτυλίου και Πενταλόφου». - Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
11
Λήψη απόφασης για την υλοποίηση του έργου: «ΕΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ». - Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π. Αντιδήμαρχος.
12
Αιτήματα Ποδοσφαιρικών Σωματείων, για παραχώρηση των γηπέδων ποδοσφαίρου, ως έδρες των ομάδων τους. - Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
13
Αιτήσεις.
-  ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου.     
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
4. Εφημερίδες Κοζάνης
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Ελευθέριος Τζιλίνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας