Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 27 Αυγούστου 2011

Δάνεια με εγγύηση του δημοσίου για όλες τις επιχειρήσεις

Εργαλείο στήριξης των επιχειρήσεων παρέχει η κυβέρνηση με απόφασή της όσον αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματο- πιστωτικής και οικονομικής κρίσης με την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου. Με το προσωρινό πλαίσιο στήριξης καλύπτονται  ιδιωτικές επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μoρφών και μεγεθών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας,  υπό τον όρο ότι δεν είναι προβληματικές. Συγκεκριμένα, παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε δανειακές συμβάσεις σε ευρώ που θα καταρτισθούν  μέχρι την 31.12.2011:
α) Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κεφαλαίων κίνησης με οποιαδήποτε μορφή πίστωσης (δάνειο, αλληλόχρεος λογαριασμός, κ.λπ.) ή/και πίστωσης για επενδυτικούς σκοπούς.
β) Σε μεγάλες επιχειρήσεις, πίστωσης για επενδυτικούς σκοπούς.
Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν πιστωτικό ιστορικό ή βαθμολογία που βασίζεται σε ισολογισμό, όπως είναι οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, η ειδική προμήθεια ασφαλείας ορίζεται στο 3,8%.  Η προμήθεια δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την προμήθεια που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη μητρική/μητρικές επιχειρήσεις.
Η εγγύηση δεν υπερβαίνει το 70% του δανείου και έχει μέγιστη διάρκεια  δέκα (10) ετών έναντι παροχής ανάλογης προμήθειας ασφαλείας από τη δικαιούχο (δανειολήπτρια) επιχείρηση προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Το μέγιστο ύψος του εγγυημένου δανείου αποτελεί συνάρτηση των οικονομικών μεγεθών της δανειολήπτριας επιχείρησης και δεν υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό της κόστος για το 2010. Σε αυτό περιλαμβάνεται κάθε είδους παροχή προς τους εργαζομένους, δηλαδή μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές.
Ολόκληρη η απόφαση έχει ως εξής:
Αριθ. 2/55608/0025/17.08.2011
Προσωρινό πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης με την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.
Αριθ. 2/55608/0025
(ΦΕΚ Β΄ 1837/18.08.2011)
Προσωρινό πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης με την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Nόμου 2322/1995 «Παροχή εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου για χορήγηση δανείων − πιστώσεων» (ΦΕΚ 143/A΄/12.7.1995) και ιδίως το άρθρ. 3 παρ. 2 και 3.
2. Tην αριθ. Υ350/8−7−2011 (ΦΕΚ 1603/Β΄/11−7−2011) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Oικονομικών Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου».
3. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής−Προσωρινό πλαίσιο της Ένωσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης (ΕΕ C 6/2011).
4. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (EE C 155/2008).
5. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για την διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244/2004).
6. Την απόφαση της 26−7−2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του καθεστώτος ενίσχυσης SA.33204 για την παράταση του ελληνικού προσωρινού πλαισίου εγγυήσεων στις επιχειρήσεις κατά την τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση (Ν.308/2009),αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Θεσπίζεται «προσωρινό πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης», το οποίο είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση της Επιτροπής «προσωρινό πλαίσιο της Ένωσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης (ΕΕ C 6/2011)» με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.
 
Άρθρο 2
1. Το ως άνω μέτρο του πλαισίου στήριξης καλύπτει ιδιωτικές επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μoρφών και μεγεθών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης αυτής υπό τον όρο ότι δεν είναι προβληματικές, σύμφωνα με τον ορισμό που περιέχεται στο άρθρ. 5 της παρούσας απόφασης.
2. α. Επιχειρήσεις που δεν έχουν υπαχθεί στις αριθ. 2/49086/0025/3−7−2009 (ΦΕΚ 1396/Β΄/14.7.2009) και 2/54979/0025/23−7−2009 (ΦΕΚ 1554/Β΄/28.7.2009) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύνανται να συμμετέχουν στο ως άνω μέτρο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.
β. Επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις αριθ. 2/ 49086/0025/3−7−2009 (ΦΕΚ 1396/Β΄/14.7.2009) και 2/54979/ 0025/23−7−2009 (ΦΕΚ 1554/Β΄/28.7.2009) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύνανται να συμμετέχουν στο ως άνω μέτρο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.
 
Άρθρο 3
1. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε δανειακές συμβάσεις σε ευρώ που θα καταρτισθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και μέχρι την 31.12.2011 μεταξύ των επιχειρήσεων του άρθρου 2 παρ. 2α και των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία της και αφορούν τη χορήγηση:
α) Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κεφαλαίων κίνησης με οποιαδήποτε μορφή πίστωσης (δάνειο, αλληλόχρεος λογαριασμός, κ.λπ.) ή/και πίστωσης για επενδυτικούς σκοπούς.
β) Σε μεγάλες επιχειρήσεις, πίστωσης για επενδυτικούς σκοπούς.
2. Για την παροχή των εγγυήσεων του παρόντος άρθρου καταβάλλεται ανάλογη προμήθεια ασφαλείας από τις επιχειρήσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, όπως υπολογίζεται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας, που αντιστοιχεί στο Παράρτημα της Ανακοίνωσης της Επιτροπής (ΕΕ C 6/2011) και με το οποίο προβλέπεται προσωρινό πλαίσιο για τις προμήθειες ασφαλείας σε μονάδες βάσης.
3. Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν πιστωτικό ιστορικό ή βαθμολογία που βασίζεται σε ισολογισμό, όπως είναι οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, η ειδική προμήθεια ασφαλείας ορίζεται στο 3,8%. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (ΕΕ C 155/2008).
4. Η προμήθεια δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την προμήθεια που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη μητρική/μητρικές επιχειρήσεις.
5. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δύναται να χορηγείται έκπτωση μέχρι 15% επί της ετήσιας προμήθειας ασφαλείας που καταβάλλεται για νέες εγγυήσεις, χορηγούμενες σύμφωνα με τις προμήθειες ασφαλείας που προβλέπονται στο Παράρτημα Α΄. Η έκπτωση της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται για μέγιστη περίοδο δύο (2) ετών από τη στιγμή χορήγησης της εγγύησης.
Για την υπόλοιπη διάρκεια του εγγυημένου δανείου εφαρμόζονται οι προμήθειες ασφαλείας που προβλέπονται στο Παράρτημα Α΄ χωρίς έκπτωση.
6. Η εγγύηση δεν υπερβαίνει το 70% του δανείου.
7. Η εγγύηση έχει μέγιστη διάρκεια δέκα (10) ετών έναντι παροχής ανάλογης προμήθειας ασφαλείας από τη δικαιούχο (δανειολήπτρια) επιχείρηση προς το Ελληνικό Δημόσιο.
8. Το μέγιστο ύψος του εγγυημένου δανείου αποτελεί συνάρτηση των οικονομικών μεγεθών της δανειολήπτριας επιχείρησης και δεν υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό της κόστος για το 2010. Σε αυτό περιλαμβάνεται κάθε είδους παροχή προς τους εργαζομένους, δηλαδή μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές. Στους μισθωτούς συγκαταλέγονται και όσοι παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση που οι δανειολήπτριες επιχειρήσεις συστάθηκαν την ή μετά την 1.1.2010 και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης, το μέγιστο ύψος του δανείου δεν υπερβαίνει το μισθολογικό κόστος που εκτιμάται για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας.
9. Προς εξασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου λαμβάνονται οι συνήθεις ασφάλειες ενοχικής ή/και εμπράγματης φύσης της ελληνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για την εγγραφή τους. Ως συνήθεις εξασφαλίσεις νοείται το επίπεδο των εξασφαλίσεων που απαιτείται συνήθως από τα πιστωτικά ιδρύματα για την εγγύηση των δανείων τους. Το επίπεδο των εξασφαλίσεων υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (EE C14/2008).
10. Η εγγύηση καταπίπτει εάν υπάρξουν τρεις (3) συνεχόμενες ληξιπρόθεσμες και απαιτητές δόσεις για τις οποίες η δανειολήπτρια επιχείρηση καθίσταται υπερήμερη. Η κατάπτωση και βεβαίωση των εγγυημένων οφειλών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 
Άρθρο 4
1. Παρέχεται η ευχέρεια στις επιχειρήσεις του άρθρου 2 παρ. 2β να ζητήσουν την παράταση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου από τέσσερα (4) σε δέκα (10) έτη κατ’ ανώτατο όριο με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
2. Η παράταση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου αφορά:
α) Δάνεια κεφαλαίου κίνησης με οποιαδήποτε μορφή πίστωσης (δάνειο, αλληλόχρεος λογαριασμός, κ.λπ.) που χορηγήθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
β) Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς που χορηγήθηκαν σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
3. Το μέγιστο ποσό δανείου που δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό κόστος της επιχείρησης για το 2010. Σε αυτό περιλαμβάνεται κάθε είδους παροχή προς τους εργαζομένους, δηλαδή μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές. Στους μισθωτούς συγκαταλέγονται και όσοι παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
4. Η εγγύηση δεν υπερβαίνει το 70% του δανείου.
5. Για ολόκληρο το χρονικό διάστημα παράτασης της εγγύησης καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου οι προβλεπόμενες προμήθειες ασφαλείας όπως υπολογίζονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας, που αντιστοιχεί στο Παράρτημα της Ανακοίνωσης της Επιτροπής (ΕΕ C 6/2011). Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου επαναξιολογούνται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα ως προς την πιστοληπτική τους διαβάθμιση και το επίπεδο των εξασφαλίσεων για τον προσδιορισμό της καταβλητέας προμήθειας ασφαλείας. Το επίπεδο των εξασφαλίσεων υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (EE C14/2008).
6. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δύναται να χορηγείται έκπτωση μέχρι 15% επί της ετήσιας προμήθειας ασφαλείας που καταβάλλεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄. Η έκπτωση της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται για μέγιστη περίοδο δύο (2) ετών από τη στιγμή χορήγησης του εγγυημένου δανείου. Για την υπόλοιπη διάρκεια του εγγυημένου δανείου εφαρμόζονται οι προμήθειες ασφαλείας που προβλέπονται στο Παράρτημα Α΄ χωρίς έκπτωση.
7. Η προμήθεια δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την προμήθεια που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη μητρική/μητρικές επιχειρήσεις.
8. Η παράταση της εγγύησης θα πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι την 31.12.2011.
9. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται επιχειρήσεις που είναι προβληματικές σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.
 
Άρθρο 5
1. Μία επιχείρηση θεωρείται προβληματική εφόσον δεν είναι ικανή με δικούς της οικονομικούς πόρους ή με πόρους που είναι ικανή να εξασφαλίσει από τους ιδιοκτήτες/μετόχους της και τους πιστωτές της να ανακόψει τη ζημιογόνο πορεία της, η οποία χωρίς εξωτερική παρέμβαση από το κράτος θα την οδηγήσει προς μία σχεδόν βέβαιη οικονομική εξαφάνιση βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα.
2. Συγκεκριμένα, μία επιχείρηση θεωρείται καταρχήν και ανεξαρτήτως μεγέθους προβληματική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εάν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
β) Εάν πρόκειται για εταιρία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρίας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
γ) Ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις διατάξεις του εθνικού πτωχευτικού δικαίου.
3. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εάν δεν συντρέχουν οι περιγραφόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου περιστάσεις, μια επιχείρηση μπορεί να θεωρείται προβληματική ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις μιας προβληματικής επιχείρησης, όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεμάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία, αύξηση των οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού.
4. Μια νεοσύστατη επιχείρηση δεν θεωρείται προβληματική, ακόμα και αν η αρχική της χρηματοοικονομική θέση είναι επισφαλής. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, όταν μια νέα επιχείρηση προκύπτει από εκκαθάριση προϋπάρχουσας επιχείρησης ή από ανάληψη μόνο του ενεργητικού της. Μια επιχείρηση καταρχήν θεωρείται νεοσύστατη για τα πρώτα τρία έτη μετά την έναρξη λειτουργίας στο σχετικό τομέα δραστηριοτήτων. Μόνο μετά από την παρέλευση αυτής της περιόδου, η επιχείρηση θεωρείται προβληματική υπό τον όρο ότι:
α) Καλύπτει τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί προβληματική κατά την έννοια των παραγράφων 1,2 και 3 παρόντος άρθρου.
β) Δεν αποτελεί μέρος ευρύτερου επιχειρηματικού ομίλου, εκτός εάν πληρούνται οι οριζόμενες στην παράγραφο 5 προϋποθέσεις.
5. Μια εταιρεία που ανήκει ή έχει εξαγορασθεί από ευρύτερο επιχειρηματικό όμιλο δεν θεωρείται προβληματική, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η εταιρεία έχει εγγενείς δυσχέρειες οι οποίες δεν έχουν προκύψει από την αυθαίρετη κατανομή των δαπανών στο εσωτερικό του ομίλου και ότι οι δυσχέρειες αυτές είναι τόσο σοβαρές ώστε να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον ίδιο τον όμιλο. Όταν μια προβληματική εταιρεία συστήνει μια θυγατρική, η θυγατρική αυτή μαζί με την προβληματική εταιρεία που την ελέγχει θα θεωρούνται όμιλος και θα θεωρείται προβληματική σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν σημείο.
 
Άρθρο 6
1. Για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο προσωρινό πλαίσιο στήριξης εφαρμόζεται η διαδικασία του Ν.2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α΄) όπως ισχύει.
2. Διασφαλίζεται η ισότιμη και μη διακριτική συμμετοχή των επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας στις διατάξεις της παρούσας.
3. Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας υποβάλλονται στα Πιστωτικά Ιδρύματα. Τα πιστωτικά ιδρύματα αποστέλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους−Δ25 αιτιολογημένη εισήγηση βάσει του αιτήματος της κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης για ένταξη στο προσωρινό πλαίσιο στήριξης σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας. Η ως άνω εισήγηση δε δεσμεύει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση της εγγύησης σε κάθε επιχείρηση.
4. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι προθεσμίες υποβολής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια θα καθορισθούν με νεότερη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
5. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο προσωρινό πλαίσιο στήριξης δεν μπορούν να προβούν σε μείωση των θέσεων εργασίας τους για χρονικό διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία συμμετοχής τους σε αυτό.
 
Άρθρο 7
1. Τα προσωρινά μέτρα ενίσχυσης που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση δεν δύνανται να σωρευθούν με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.
2. Ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχει ληφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 αφαιρείται από το ποσό που χορηγείται βάσει του παρόντος προσωρινού πλαισίου στήριξης, εφόσον δόθηκε για τον ίδιο σκοπό.
3. Τα ανώτατα όρια ενισχύσεων εφαρμόζονται ανεξαρτήτως του αν η στήριξη χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από κρατικούς πόρους ή χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ένωση.
4. Σε κάθε περίπτωση τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση προσωρινά μέτρα στήριξης δύνανται να σωρευθούν με άλλες μορφές κοινοτικής χρηματοδότησης ή με άλλες συμβιβάσιμες ενισχύσεις, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων που αναφέρονται στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές ή στους κοινοτικούς Κανονισμούς Απαλλαγής κατά κατηγορία.
5. Για την επαλήθευση της σώρευσης διενεργείται διασταύρωση στοιχείων ή/και έλεγχος από αρμόδια όργανα. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή δήλωσης από επιχείρηση, επιβάλλονται σε βάρος της οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, καταπίπτει η χορηγηθείσα εγγύηση ενώ ταυτόχρονα αποκλείεται κάθε μελλοντική χρηματοδότησή της από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους για δύο χρόνια.
 
Άρθρο 8
1. Για το μέτρο στήριξης που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση τηρούνται λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον δέκα (10) έτη και υποβάλλονται οι σχετικές εκθέσεις στην Επιτροπή.
2. Μέχρι τις 15.10.2011 υποβάλλεται στην Επιτροπή έκθεση για τα μέτρα που θεσπίζονται βάσει της παρούσας απόφασης. Πριν τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους και για όσο χρονικό διάστημα εφαρμόζονται τα προσωρινά μέτρα στήριξης θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή τα απαιτούμενα πληροφοριακά στοιχεία από την Δ/νση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονομικών.
 
Άρθρο 9
Από την παρούσα απόφαση ενδέχεται να προκληθεί δαπάνη μέχρι διακοσίων (200) εκατομμυρίων ευρώ, σε περίπτωση κατάπτωσης του συνόλου των εγγυήσεων στην δεκαετία. Το ύψος της δαπάνης σε ετήσια βάση σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου δεν δύναται να προσδιοριστεί και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού/Φορέας Υπουργείο Οικονομικών/ΚΑΕ 6421 «Πληρωμή λόγω Εγγυήσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις γενικά».
Με νεώτερη απόφαση θα εξειδικευθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
http://www.agronews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας