Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 31 Μαΐου 2024

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κοζάνης

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00, στο Γραφείο Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.    

Έγκριση ή μη του από 01.05.2024 Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) και κατακύρωση, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού Κοινόχρηστων Χώρων», προϋπολογισμού 144.670,80 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 121/2023.

2.   

Έγκριση ή μη του από 13.05.2024 Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) και κατακύρωση, για την «Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πιλοτικές Δράσεις για την ανάπτυξη Βιώσιμων Οικονομικών Δραστηριοτήτων Χαμηλού Ανθρακινού Αποτυπώματος με βάση τις Κατευθύνσεις του Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας (ΣΔΚΟ) του Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 16.857,80 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 248/2022.

3.   

Έγκριση ή μη του από 28.05.2024 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) και κατακύρωση, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και λοιπών μηχανών γραφείου», προϋπολογισμού 32.004,40 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 29/2024.

 

4.   

Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Παραλαβής για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων και οχημάτων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών Βιοαποβλήτων», προϋπολογισμού 522.288,00 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 24%.

5.   

Έγκριση ή μη τεσσάρων (4) Πρωτοκόλλων Παραλαβής για την εκτέλεση της για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Δαπάνες που αφορούν τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Δήμου Κοζάνης που απορρέουν από τον ν. 4830/2021», προϋπολογισμού 35.200,00 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 24%, και αριθμό μελέτης 104/2022.

 

6.   

Έγκριση ή μη του ισολογισμού και απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2023 του Κληροδοτήματος «ΔΙΑΜΑΝΤΗ & ΡΗΓΟΥΛΑΣ ΒΑΝΤΗ» του πρώην ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού -Πολιτισμού και Νεολάιας Δήμου Κοζάνης».

7.   

Έγκριση ή μη τέταρτης (4ης) επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από  τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2024.

8.   

Έγκριση ή μη πέμπτης (5ης) επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από  τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2024.

9.   

Έγκριση ή μη πρώτης (1ης) τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 23479/01.08.2022 σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελλησπόντου», προϋπολογισμού 84.399,24 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 33/2022.

10. 

Έγκριση ή μη πρώτης (1ης) τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 2337/28.05.2022 σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 254.400,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 24/2022.

11.  

Έγκριση ή μη γνωμοδότησης επί της με αριθμ. πρωτ. 11150/17.04.2024 αίτησης του κ. Κασάμπαλη Παναγιώτη για Κατάληψη Κοινοχρήστου Χώρου στην Πλατεία 3ης Σεπτεμβρίου & Δαβάκη έμπροσθεν του καταστήματος του.

12. 

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 8.600,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%, για  τις θερινές εκδηλώσεις του Δημοτικού Ωδείου και του φεστιβάλ OPEN BOOK, όπου θα πραγματοποιηθεί το ανοιχτό φεστιβάλ βιβλίου, εκδήλωση ΕΠΙΛΟΓΟΣ για τη λήξη της σχολικής χρονιάς του ΔΟΚ και το μιούζικαλ MIN MAX MEX.

13. 

Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης της Αντιδημάρχου κ. Χατζημανώλη Κυριακής – Μόσχα, στην Γερμανία στις 07.05.2024.

14. 

Έγκριση ή μη καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.500,00 τ.μ. στην Κοινότητας Μαυροδενδρίου τουυ Δήμου Κοζάνης, για δενδροκαλλιέργεια.

 

15. 

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε= 7.914,11 τ.μ., εντός του με αριθμό 1Α χερσολίβαδου, της Κοινότητας Σκήτης του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

16. 

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε= 9.500,77 τ.μ., εντός του με αριθμό 2192α τεμαχίου της Κοινότητας Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.

17. 

Έγκριση ή μη αποδοχής δωρεάς κληρονομιάς οικοπέδου με κτίσματα επί της οδού 11ης Οκτωβρίου & Θερμοπυλών στο Ο.Τ. 377Α στην πόλη της Κοζάνης ΚΑΕΚ 270574117002.

18. 

Έγκριση ή μη μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης της εταιρείας με την επωνυμία «SUN POWER 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», στην εταιρεία με την επωνυμία «ECCOSOLAR 2 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

19. 

Γνωμοδότηση ή μη επί της με αριθμ. πρωτ. 22262/02.07.20218 αίτησης του κ. Μπουζούκη Παναγιώτη, σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 3.257,30 τ.μ., εντός του με αριθμό 295 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Κοντοβουνίου (οικισμός Πύργος) του Δήμου Κοζάνης, για δενδροκαλλιέργεια.

 

20.       

Έγκριση ή μη καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου Ε=15,90 τ.μ. (Κοινοτικό αναψυκτήριο) που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Χρωμίου του Δήμου Κοζάνης».

21. 

Έγκριση ή μη κατ΄εξαίρεσης οδήγησης από είκοσι (20) υπαλλήλους της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Κοζάνης, του ενός (1) υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Δήμου Κοζάνης με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 8791 (NISSAN), για δύο (2) έτη.

22.       

Έγκριση ή μη κατ΄εξαίρεσης οδήγησης από τον κ. Στημονιάρη Ζήση, Αντιδήμαρχο  Κοζάνης, των δύο (2) επιβατικών οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας α) ΚΗΥ 9245 (VW T-CROSS), β) KHΙ 8658 (VW Tiguan), και για δύο (2) έτη, έως 08.01.2025.

23.       

Έγκριση ή μη μετακίνησης του Αντιδημάρχου Κοζάνης κ. Στημονιάρη Ζήση, στο Δήμο Αλέξινατς της Σερβίας από 03.06.2024 έως 07.06.2024.

24.       

Έγκριση ή μη μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου Κοζάνης κ. Παπακωνσταντίνου Πέτρου, στο Δήμο Αλέξινατς της Σερβίας από 03.06.2024 έως 07.06.2024.

25.       

Έγκριση ή μη τροποποίησης, μόνο ως προς τα οριζόμενα μέλη, της Προγραμματικής Σύμβασης  του Δήμου Κοζάνης με τη ΔΕΥΑ Κοζάνης για την «Σύσταση δουλείας και απαλλοτρίωσης στο πλαίσιο κατασκευής – διέλευσης αγωγού όμβριων υδάτων της Τ.Κ. (Νέας) Ποντοκώμης.

26.       

Έγκριση ή μη τροποποίησης, μόνο ως προς τα οριζόμενα μέλη, των τριών (3) Προγραμματικών Συμβάσεων του Δήμου Κοζάνης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ήτοι :

α) Ανόρυξη γεώτρησης χρήσης αναψυχής στην Κοινότητα Λευκόβρυσης ΔΕ Κοζάνης

β)Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο επί των οδών Λαρίσης & Καραμανλή στην πόλη της Κοζάνης

γ) Διάστρωση κυβόλιθων στα όρια απαλλοτρίωσης της Ε.Ο. Κοζάνη- Πτολεμαΐδα έως τον οικισμό Κοίλων.

27.       

Γνωμοδότηση ή μη για την τρίτη (3η) τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2024.

28.       

Έγκριση ή μη θεώρησης ετήσιων Πιστοποιητικών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε) για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών ανελκυστήρων Δήμου Κοζάνης».

 

29.       

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κοζάνης», προϋπολογισμού 249.556,70 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελετών 143/2020 & 117/2022.

 

30.       

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο  «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων στην Κοινότητα Ρυμνίου ΔΕ Αιανής», προϋπολογισμού 89.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 124/2021.

 

31. 

Έγκριση ή μη τέταρτου (4ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Εκτέλεση Δημοσίων Δασοτεχνικών έργων Δασικής Αναψυχής, Άθλησης και Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στο Δημόσιο Δάσος ¨ΚΟΥΡΙ¨ στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 1.870.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 52/2017.

32.       

Έγκριση ή μη της με αριθμό 227/2023 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση δώματος 3ου Γυμνασίου Κοζάνης», προϋπολογισμού 215.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

33.       

Έγκριση ή μη της με αριθμό 177/2023 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση δώματος 2ου Λυκείου & 2ου ΕΠΑΛ  Κοζάνης», προϋπολογισμού 550.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

34.       

Έγκριση ή μη Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «για την «Κατασκευή μονώροφου κτιρίου με υπόγειο – 15ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.350.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 108/2012.

35.       

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια RFID- Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας για τη λειτουργικότητα του κτιρίου της Βιβλιοθήκης» προϋπολογισμού 100.813,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 53/2018.

36.       

Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027 της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών του Δήμου Κοζάνης με χρήση έξυπνων εφαρμογών» συνολικού προϋπολογισμού 307.350 ευρώ.

37.       

Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ της δράσης με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου – β΄ φάση)»,

38.       

Έγκριση ή μη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, δύο (2) ατόμων, Συντήρησης, Αυτεπιστασίας & Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.

39.       

Γνωμοδότηση ή μη επί της με αριθμ. πρωτ. 9414/13.04.2021 αίτησης της κ. Σαντετσίδου Ιωάννας – Κυριακής, σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 4.824,21 τ.μ., εντός του με αριθμό 555α χερσολίβαδου, της Κοινότητας Δρεπάνου (του Δήμου Κοζάνης, για κτηνοτροφική χρήση.

 

40.       

Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

      

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη, 30 Μαΐου 2024

     

 

                Γρηγοριάδης  Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Δημοτικής Επιτροπής

 

Γιάννης Ν. Κοκκαλιάρης

Δήμαρχος Κοζάνης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας