Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022

Ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εορδαίας. Μέτρα για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, κυρώσεις μη συμμόρφωσης.

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου (01/04 έως και 31/10/2022) οι δημότες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση φωτιάς και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και μέσα προστασίας.

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΑΡΟΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ως αντιπυρική ζώνη για τον περιορισμό από ενδεχόμενη πρόκληση πυρκαγιάς.

 

Σύμφωνα με την Αποφ-15005/Φ700.9/21 (ΦΕΚ-1923/Β/13-5-21) απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φωτιάς και επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε εξαιρετικές περιπτώσεις:

  • Η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, κλαδεμάτων πολυετών φυτειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων και η καύση για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων.
  • Η τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών εντός αυτών.
  • Η τοποθέτηση, φύλαξη ή απόρριψη και καύση απορριμμάτων, αποβλήτων η ογκωδών αντικειμένων εντός αυτών.
  • Το κάπνισμα μελισσών.
  • Το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων - σπίρτων και άλλων υλών σε οικοπεδικούς χώρους.
  • Οι θερμές εργασίες.
  • Η χρήση συσκευών έψησης.

Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς σε κάθε περίπτωση:

  • Στην ύπαιθρο, το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς για οποιοδήποτε σκοπό .
  • Η απόθεση ή εγκατάλειψη ή η απόρριψη, από πεζούς ή εποχούμενους, οποιουδήποτε αντικειμένου ή ύλης ή ουσίας (όπως τσιγάρα, σπίρτα ή άλλα συναφή), η οποία δύναται να αποτελέσει αιτία έναυσης φωτιάς ή πυρκαγιάς.
  • Η θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ισχύουν και εφαρμόζονται τα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας της Αποφ-23083/Φ/700/19/20 (ΦΕΚ-2233/Β/11-6-20) ανά κατηγορία και είδος παράβασης από τα ελεγκτικά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) στο πλαίσιο άσκησης της εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, κατόπιν διαπίστωσης μη τήρησης των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας, μεταξύ άλλων και της  μέριμνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Τα κατώτερα και ανώτερα όρια διοικητικών προστίμων των ως άνω παραβατών, ορίζονται στην παρ.3 του Αρθ-167 του Ν-4662/20 (ΦΕΚ-27/Α/20), ήτοι ελάχιστο δυνατό επιβαλλόμενο πρόστιμο τα διακόσια ευρώ (200 ευρώ) και μέγιστο, ακόμη και σε περίπτωση συρροής παραβάσεων, τα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 ευρώ).

 

Εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του Αρθ-264 ή/και 265 του νέου Ποινικού Κώδικα Ν.4619/2019)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας