Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα  31/12/2018 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού (διαπραγμάτευσης) παροχής υπηρεσιών «Δημιουργίας master plan για τη διαχείριση των ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, καταγραφή ρεμάτων, καθαρισμός προτεραιοτήτων με βάση τις ενδεικτικές πλημμύρες, ετήσιος προϋπολογισμός έργων και τεύχη δημοπράτησης εργολαβίας.
 3. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 3388/18 απόφασης της Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού της μελέτης:  ΣΑΜΠ 041 με κωδικό MIS 2017ΜΠ04100002 «Βελτίωσης του οδικού τμήματος Κοζάνη – Αεροδρόμιο της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο.3», προεκτειμώμενης αμοιβής 381.987,67 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Φλώρινα – Βίτσι».
 5. Έγκριση πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών:  α) Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων β) Παραλαβής αφανών Εργασιών – Κόστος εξακρίβωσης τιμών εμπορίου και γ) χαρακτηρισμός φυσικού εδάφους για το έτος 2019.
 6. Έγκριση πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότηση Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών για έργα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000,00 €, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο:  «Προσπέλαση ρεμάτων σε διάφορες θέσεις στην Π.Ε. Κοζάνης».
 8. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο:  «Επισκευή και συντήρηση οδοστρώματος στην Επ. Οδό (7) από διασταύρωση Ε.Ο. (3) Κοζάνη – Λάρισα προς όρια Π.Ε. Γρεβενών».
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Επισκευή – Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων».
 10. Έγκριση του πρακτικού (Ι) του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου:  ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ54100002 «Νέες κατασκευές – Συντήρηση Οδικού Ηλεκτροφωτισμού 2019 – 2020», προϋπολογισμού 938,000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 11. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου:  ΣΑΕ 205 (ενάριθμο 2007ΣΕ20500137) και ΣΑΕΠ 541 (ενάριθμο 2016ΕΠ54100000)  «Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο Διοίκησης της ΠΔΜ, στη ΖΕΠ Κοζάνης» προϋπολογισμού 320.000,00 € (σύμβαση 146.122,48 € με Φ.Π.Α.).
 12. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου:  ΣΑΕΠ 541 «Κατεπείγουσα ανάγκη αποκατάστασης μεταβατικού επιχώματος στο 32ο χλμ της Ε.Ο. Φλώρινας – Κοζάνης (νέο τμήμα)» προϋπολογισμού 24.000,00 € (σύμβαση 22.971,00 € με Φ.Π.Α.).
 13. Έγκριση  επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 14. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήυθει ενός (1) DRUM εκτυπωτή τύπου SAMSUNG-HP MLT-R116, SEE BLACK, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικο9ύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 16. Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
 17. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανου Μπίρου.
 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξοπλισμού (RAID Controller HP/Compaq Type 120978-001 2set) για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ».
 19.  Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξοπλισμού (RAID Controller HP/Compaq Type 120978-001 2 Set) για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου:  «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης».
 21. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου:  «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης».
 22. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Διαφημιστική καταχώρηση με θέμα το Γεωπάρκο Γρεβενών – Κοζάνης: Από την πρόταση στο δρόμο για την ένταξη στην UNESKO».
 23. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας:  «Διαφημιστική καταχώρηση  με θέμα Τοπικά προϊόντα Γρεβενών:  Τυροκομικά και Αλεύρι».
 24. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 25. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
 26. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 
 27. Έγκριση αποδοχής ποσού 1.350.000,00 €, ΣΑΕΠ 541, μηνός Δεκεμβρίου 2018.
 28. Έγκριση αποδοχής ποσού 80.000,00 €- 3η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 041, μηνός Δεκεμβρίου 2018.
 29. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.600,00 €, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 30. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 5.113,75 €, από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.
 31. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 147.640,00 €,  1η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 541, μηνός Δεκεμβρίου 2018.
 32. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 4.500.000,00 €,  2η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 541, μηνός Δεκεμβρίου 2018.
 33. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 8.300.000,00 €,  3η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 541, μηνός Δεκεμβρίου 2018.
 34. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 113.700,00 €,  1η κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 005/2), μηνός Δεκεμβρίου 2018.
 35. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 700.000,00 €,  3η κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 041), μηνός Δεκεμβρίου 2018.
 36. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 16.000,00 €, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 37. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Διαφημιστική καταχώρηση με θέμα τη Βάλια Κάλντα:  «Ένας τουριστικός προορισμός στα Γρεβενά για όλο το χρόνο».
 38. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Διαφημιστική καταχώρηση με θέμα:  «Ανάδειξη Μεταβυζαντινών Μνημείων Παρουσίαση της καταγραφικής Έρευνας του ΤΕΕ/Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας».
 39. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 3778/18 (ΑΔΑ: 7Χ7Β7ΛΨ-Ζ0Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την απευθείας ανάθεση για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο θεσμό:  «BRAVO sustainability Dialogue & Awards 2018».
 40. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος συμβάσεων.
 41. Έγκριση του πρακτικού (Ι) του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου:  ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ54100002 (Έδρα) «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΓΜ, έτους 2018».


Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.Ηλίας Π. Κάτανας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας