Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

Ποιμαντορικη Εγκυκλιος επι τω Νεω Ετει 2019ΠΑΥΛΟΣ
ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ

Προς τον ευσεβή κλήρο, τους εντιμωτάτους άρχοντες
και τον ευλαβή λαό της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως.

Ποιμαντορικη  Εγκυκλιος
επι  τω  Νεω  Ετει  2019

Αδελφοί και Πατέρες, Λαέ του Θεού ευλογημένε και υπερούσιε, η ευχή της ποιμενούσης Εκκλησίας, κατά την τελετήν της Δοξολογίας, απευθυνόμενη προς Τον Τριαδικόν Θεόν και αναγνωρίζουσα ως την αρχήν των πάντων, λέγει και σημειώνει: «Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος».
Αναγνωρίζεται, λοιπόν, ο Θεός ως εξουσιαστής του χρόνου και των αιώνων, και όχι μόνον αλλά και του ανθρώπου και του Σαββάτου· «κύριος γαρ εστιν ο υιός του ανθρώπου και του σαββάτου» (Μτθ. ιβ , 8). Και ο άνθρωπος, αυτό το τέλειον ον, αυτή η μοναδική, λογική ύπαρξις (σε σχέσι με όλον τον υπόλοιπον κόσμον) ποίαν θέσιν έχει και προς τι η παρουσία του;
Όλες τις απαντήσεις και με κάθε λεπτομέρεια τις προσφέρει, τις αποκαλύπτει και τις διδάσκει το Αιώνιον Βιβλίον, η Αγία Γραφή, που λέγει ότι, πρώτον: δημιουργός και κτίστης ουρανού και Γης είναι ο αιώνιος και άναρχος Θεός, ο επέκεινα του χρόνου, του Οποίου η Βασιλεία δεν έχει τέλος, «Ου της Βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος» κατά το Σύμβολον της Πίστεώς μας. Και δεύτερον, αυτής της κτίσεως, αυτής της δημιουργίας Βασιλέα και Κύριον αλλά και φύλακα και διαχειριστήν έβαλεν ο Θεός τον άνθρωπον, το μοναδικόν λογικόν ον, το «κατ’ εικόνα» δημιούργημά του, «και έθεσεν αυτόν (τον άνθρωπον) ως Βασιλέα της κτίσεως του εργάζεσθαι και φυλάσσειν». Οποία τιμή και ευλογία: το κτίσμα πληρεξούσιος του Θεού! Οποία εμπιστοσύνη!
Και θα διερωτηθήτε: τι σχέσιν έχουν όλα αυτά με την ημέραν, δηλαδή την είσοδον εις το Νέον Έτος 2019; Απλή και σύνθετος η απάντησις. Οι άνθρωποι που έχουν σχέσιν με τον Θεόν και το Μυστήριον της Εκκλησίας εύχονται σήμερα «Χρόνια πολλά και ευλογημένα, το δε Νέον Έτος να είναι ειρηνικόν και σωτήριον» διότι γνωρίζουν ότι αρχηγός της σωτηρίας και της ειρήνης είναι ο τριαδικός Θεός. Απ’ Αυτόν εξαρτώνται και αναμένουν εν προσευχή, μετανοία και εξομολογήσει «παν δώρημα τέλειον άνωθεν καταβαίνον». Αναγνωρίζουν ότι «τα πάντα και εν πάσι Χριστός» και «ότι άνευ εμού ου δύνασθαι ποιείν ουδέν». Οι πολλοί, όμως, οι άνθρωποι χωρίς Θεό, τι κάνουν; Ο χρόνος γι’ αυτούς έχει θεοποιηθεί και ειδωλοποιηθεί, όπως και η φύσις και τα πάντα τα εν αυτή, και άρα, ευτυχία η δυστυχία, ειρήνη η ακαταστασία, πτωχεία η πλούτος και όλα τα αγαθά εξαρτώνται από τον χρόνον η από μαγικές δυνάμεις! Και πολλά άλλα, ακόμη, φλύαρα και ιδεοληπτικά, τα οποία δεν τιμούν τον άνθρωπον ως αξία και δημιουργία του Πανάγαθου του Θεού.
Όταν ο άνθρωπος διαγράψη τον Θεόν από την καρδιά του μυθοποιεί τον εαυτόν, θεοποιεί το εγώ του και όλα τα υλικά αγαθά. Το αποτέλεσμα; Να κατεβαίνη στα μάτια του Θεού, να γίνεται απάνθρωπος, να μη προσφέρει το αγαθόν, το καλόν και ωραίον στον συνάνθρωπον του και στην κοινωνία, να μην αναδεικνύεται εις προσωπικότητα· «εις μάτην κοπιάζει» κατά την Αγία Γραφή. Μαζί, όμως, με τον Θεόν αναβαίνει, αναγνωρίζεται από τον Θεόν και από τους ανθρώπους, γίνεται χρήσιμο εργαλείο και ευεργέτης των συνανθρώπων του σε όλους τους χώρους της καθημερινής αναστροφής. Φωτίζει ο Θεός για την ασφάλεια και προαγωγή του δημιουργήματός του, του ανθρώπου· και βέβαια μέσα στον χρόνο και όχι δια του χρόνου!
Εορτή, σήμερον, λαμπρά και πανεφρόσυνος, εορτή του Μεγάλου Βασιλείου, του θεοπνεύστως ερμηνεύσαντος την Επταήμερον δημιουργίαν, του συγγράψαντος την Θείαν Λειτουργίαν και πλείστα όσα αγία, ιερά και σωτήρια, διδακτικά και ψυχοφέλημα δια τον άνθρωπον. Μας προσεγγίζουν όλα αυτά; Μας απασχόλησαν έστω εις το ελάχιστον η παρασυρόμεθα εις τον πειρασμόν και την διακωμώδησιν του Αγίου με όλα τα άσχετα της προσωπικότης του;
Αδελφοί μου, ο Θεός είναι και του χρόνου και του ανθρώπου κυρίαρχος. Ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο μέσα στον χρόνο ώστε να τον διαχειρίζεται με σεβασμό, να πράττει έργα αγαθά επ’ ωφελεία των συνανθρώπων του, έργα ευλογημένα από τον Θεόν δια τον αγιασμόν και την σωτηρίαν όλων· «εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, ότι αι ημέραι πονηραί εισί…» σημειώνει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος (Εφεσ. ε, 16).
Κατακλείων, εύχομαι, συν Θεώ, ο Νέος Χρόνος να φέρη παν ποθητόν και ειρηνικόν και σωτήριον στις καρδιές σας, στην οικογένειά σας, στην πορεία σας.

Μετά της εν Κυρίω αγάπης και ευχών
Ο Επίσκοπος και Μητροπολίτης σας
† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας