Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

Πρόσληψη Ψυχολόγου από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

  Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»  προτίθεται να προσλάβει Ψυχολόγο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως 31-12-2014.

                           Ειδικότητα
Θέσεις
Ώρες απασχόλησης ημερησίως

Ψυχολόγος

1

8ωρη απασχόληση


Δικαιολογητικά:
1.        Αίτηση
2.        Βιογραφικό Σημείωμα
3.        Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
4.        Επικυρωμένο αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
5.        Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
6.        Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7.        Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
8.        Βεβαιώσεις επιμόρφωσης / κατάρτισης

Θα προτιμηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, διοικητικές δεξιότητες και γνώσεις ειδικής αγωγής.
Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο με αναγραφόμενο το Ονοματεπώνυμο του υποψηφίου στο εξωτερικό του φακέλου, στο Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης Αιανής 2, Koζάνη, τηλ. επικοινωνίας 2461033969 (Δευτέρα – Παρασκευή ώρες 08:00πμ – 15:30μμ), από όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται το απαιτούμενο έντυπο της αίτησης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 31/03/2014 έως 03/04/2014. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο.
                                                           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας