Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

Περιληπτική διακήρυξη για την προμήθεια γραφικής ύλης Β'/θμιας Εκπαίδευσης για το 2014


Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
διακηρύσσει ότι :
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ¨Προμήθεια γραφικής ύλης για το έτος 2014¨ προϋπολογισμού 68.425,30 € Ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 1/2014.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 04-04-2014 και ώρα 10:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1 Κοζάνη) και στo γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.- Ο.Τ.Α..
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.
Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 3.421,27 ευρώ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι νόμιμα ασχολούνται με την εμπορία ανάλογων ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από την τακτική επιχορήγηση έτους 2014.
Αντίγραφο της διακήρυξης, καθώς επίσης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν από το Δημαρχείο Κοζάνης, Πλ. Νίκης 1, Τ.Κ. 501.00 Κοζάνη, τηλ.:2461350371 Πληροφορίες κα. Δήμητρα Δούρβα, κα. Άννα Παπαντωνίου και από τα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής (πρώην Δημαρχείο Δήμου Ελίμειας ) – 2ος όροφος – Αλιάκμωνος 20 – στον Κρόκο Κοζάνης.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας