Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010

Προμήθεια Ειδών ΚΨΜ Μονάδων Φρουρών Νομού Κοζάνης - Διακήρυξη υπ' αριθ. 3/2010

1. Είδος Διαγωνισμού: Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη προμηθευτών τυποποιημένων ειδών ΚΨΜ – γλυκών - γαλακτοκομικών.
2. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού:
α. Παραλαβής των όρων του διαγωνισμού από τους υποψήφιους μειοδότες μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2011.
β. Κατάθεσης φακέλου συμμετοχής στο διαγωνισμό (με την οικονομική προσφορά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά) με τη διαδικασία που προβλέπεται από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης αυτού, στην II ΤΑΞΥΠ/ΔΕΜ μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2011. Αποσφράγιση προσφορών από την αρμόδια επιτροπή την 18 10:00 Ιανουαρίου 2011 στη ΛΑΦ Κοζάνης.
γ. Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών την 31 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 10:00 στη ΛΑΦ Κοζάνης.

3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 118/07 (ή είναι εκπρόθεσμες) δεν θα γίνονται αποδεκτές.

4. Οι ποσότητες των ειδών δε δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους όπως η επάνδρωση – ανάγκες Μονάδων κλπ. Η ετήσια εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται συνολικά σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (135.000€) περίπου και ειδικότερα των τυποποιημένων ειδών ΚΨΜ 55.000€, των γλυκών 20.000€ και των γαλακτοκομικών 60.000€.

5. Οι συμβατικές υποχρεώσεις του ή των προμηθευτών θα είναι διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης από την Υπηρεσία για 2 τρίμηνα με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές.

6. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της διακήρυξης, οι προδιαγραφές των ειδών και λοιπές λεπτομέρειες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (08:00-14:00) στην Δνση Εφοδιασμού Μεταφορών ΙΙας ΤΑΞΥΠ, Στρδο «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ» ΤΚ 50100, Κοζάνη. Το κόστος για την παραλαβή των όρων ανέρχεται σε δεκαπέντε ευρώ (15 €).

7. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24610-61431, (Ταγματάρχης Νικόλαος Μαργαρίτης), FAX: 24610-61522.

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας