Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

10 θέσεις εργασίας στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη

Ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση

εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομισθίων) συνολικά δέκα (10) ατόμων για κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του Σταθμού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από 05/05/2016 μέχρι 12/05/2016 στη ....

Γραμματεία του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, που διανέμεται τις εργάσιμες ημέρες μαζί με τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα δηλωθέντα στοιχεία οικογενειακής και εργασιακής κατάστασης (βεβαίωση ΟΑΕΔ για την ανεργία, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό πολυτεκνίας). Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα κατατεθούν κατά την πρόσληψη.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τις δυσμενείς συνθήκες οι οποίες επικρατούν στις θέσεις απασχόλησής τους.
Επισημαίνεται ότι αιτήσεις που έχουν γίνει κατά το παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη.
www.dikaiologitika.gr
http://tragikogreece.blogspot.gr/2016/04/10_28.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας