Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

ΛΑΕ ΠΕ Κοζάνης: Η κυβέρνηση υπέγραψε «προσύμφωνο» για 4ο Μνημόνιο

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όχι μόνο παραιτήθηκε από όλες τις υποτιθέμενες «κόκκινες» γραμμές, αλλά κατάφερε να υπογράψει στο Eurogroup ένα «προσύμφωνο» για το επερχόμενο 4ο Μνημόνιο.
Η ει­ρω­νεία της Ιστο­ρί­ας θέ­λη­σε αυτό το «προ­σύμ­φω­νο» να υπο­γρα­φτεί ξανά στις 20 Φλε­βά­ρη, δύο ακρι­βώς χρό­νια ύστε­ρα από ένα άλλο προ­σύμ­φω­νο που υπο­γρά­φτη­κε την ίδια ημε­ρο­μη­νία του 2015. Όπως τώρα, έτσι και τότε, η πρώτη κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ έδωσε μόνο δε­σμεύ­σεις χωρίς να πάρει τί­πο­τα. Τη συ­νέ­χεια τη γνω­ρί­ζου­με. Ωστό­σο, οι ομοιό­τη­τες δεν εξα­ντλού­νται σε αυτό. Κά­νο­ντας αντί­στρο­φα τη σύ­γκρι­ση, όπως τότε έτσι και τώρα, η κα­θαυ­τό συμ­φω­νία πα­ρα­πέ­μπε­ται σε μια αργή και βα­σα­νι­στι­κή δια­δι­κα­σία των επό­με­νων μηνών, με χρο­νι­κό dead line τον Ιού­λιο, οπότε πρέ­πει να εξο­φλη­θούν χρε­ο­λύ­σια με­γά­λου ύψους.  
Ο Ντάισελμπλουμ δήλωσε πως συμφωνήθηκε από την κυβέρνηση η απο­δο­χή όλων των βα­σι­κών απαι­τή­σε­ων του ΔΝΤ: «Βρέ­θη­κε κοινό έδα­φος μετά την εντα­τι­κο­ποί­η­ση των συ­νο­μι­λιών την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα και τα κλι­μά­κια θα επι­στρέ­ψουν πολύ σύ­ντο­μα στην Ελ­λά­δα για να δου­λέ­ψουν σε ένα νέο πα­κέ­το με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ων στο συ­ντα­ξιο­δο­τι­κό σύ­στη­μα, το φο­ρο­λο­γι­κό σύ­στη­μα και την αγορά ερ­γα­σί­ας». Με­τα­φρά­ζο­ντας από τη μνη­μο­νια­κή αργκό, αυτό ση­μαί­νει ότι η κυ­βέρ­νη­ση δε­σμεύ­τη­κε να μειώ­σει το αφο­ρο­λό­γη­το (ρε­πορ­τάζ της επό­με­νης μέρας μι­λού­σαν για μεί­ω­ση ακόμη και κάτω από τα 5.000 ευρώ), να πε­ρι­κό­ψει τις συ­ντά­ξεις (κα­τάρ­γη­ση της «προ­σω­πι­κής δια­φο­ράς» του νόμου Κα­τρού­γκα­λου) και να δε­χτεί ομα­δι­κές απο­λύ­σεις (κάτι πολύ πιο χει­ρο­πια­στό από την υπο­τι­θέ­με­νη απλώς «ιδε­ο­λο­γι­κή» διά­στα­ση του ζη­τή­μα­τος…). Δηλαδή πάμε για ένα νέο «Ναι σε όλα». Παρ’ όλα αυτά, η ανα­κοί­νω­ση του ΔΝΤ δεν δε­σμεύ­ε­ται για χρη­μα­το­δο­τι­κή συμ­με­το­χή στο ελ­λη­νι­κό πρό­γραμ­μα!
Ο κυ­βερ­νη­τι­κός ισχυ­ρι­σμός περί «τέ­λους της λι­τό­τη­τας» προϋποθέτει πρωτογενή πλεονάσματα επιστημονικής φαντασίας (μεγαλύτερα του 3,5%), άρα συνιστά καθαρή απάτη. 
Επιπλέον, στις 6 Μαρ­τί­ου στις Βερ­σαλ­λί­ες θα διε­ξα­χθεί η σύ­νο­δος των «4» ισχυ­ρό­τε­ρων χωρών της Ευ­ρω­ζώ­νης-ΕΕ (Γερ­μα­νία, Γαλ­λία, Ιτα­λία, Ισπα­νία), με τη συμ­φω­νία των χωρών της Benelux (σκλη­ρός πυ­ρή­νας της πρώ­της ευ­ρω­παϊ­κής «τα­χύ­τη­τας»), για να συ­ζη­τή­σουν πάνω στο σχέ­διο της Ευ­ρώ­πης των δύο «τα­χυ­τή­των». Βρισκόμαστε στα πρό­θυ­ρα ενός Grexit με την καθοδήγηση της Γερμανίας, πι­θα­νό­τα­τα στο τέλος της διε­τί­ας 2017-2018, και αφού έχουν προνομοθετηθεί αρκετά ακόμα σκληρά μέτρα για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα.
Ως τότε οι δα­νει­στές χρειαζόντουσαν ένα «προ­σύμ­φω­νο», που θα δε­σμεύ­ει την ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση να υιοθετήσει στην ...ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη και θα της με­τα­φέ­ρει την ευ­θύ­νη για τυχόν μη επί­τευ­ξη τε­λι­κής συμ­φω­νί­ας. Το κατάφεραν, χωρίς να δώ­σουν τί­πο­τα…
Ο λόγος  περνά στην Αριστερά και κυρίως στους λαϊκούς αγώνες!  Η μόνη ελπίδα είναι σε έναν νέο πανεργατικό-παλλαϊκό ξεσηκωμό, όπως το 2010-2012: Για να έρθουν και πάλι οι ανάγκες μας στο προσκήνιο, για να ανοίξουμε το δρόμο στην αντιμνημονιακή ανατροπή, απέναντι σε κυβέρνηση και μνημονιακή αντιπολίτευση, κεφάλαιο και Τρόικα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας