Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012

0 Γενικός Διευθυντής της «Αναπτυξιακής Δ. Μακεδονίας», Γιώργος Αμανατίδης, μιλάει για τα τοπικά σύμφωνα ποιότητας

Ποιο είναι το όφελος υιοθέτησης Τοπικού Σήματος Ποιότητας για μια περιοχή;
Με την παγκοσμιοποίηση και το άνοιγμα των αγορών, όλες οι περι­φέρειες και ιδιαίτερα οι αγροτικές, βρέθηκαν αντιμέτωπες, σε ένα ανοιχτό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Για να ανταποκριθούν σε αυτή τη νέα κατάσταση και στην επιδίωξή τους να προβληθούν στην αγορά, να στη­ρίξουν και να αναδείξουν τα ποιοτικά προϊόντα και τι$ υπηρεσίες τους, πολλές περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης, δημιούργησαν συλ­λογικά τοπικά σχήματα, τα «Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας» (ΤΣΠ), ώστε η ποιότητα αυτή να πιστοποιείται με ένα Σήμα Τοπικής Ποιότητας.
Είναι μια έκφραση του «Κοινωνικού Κεφαλαίου», η συνδετική ουσία που κρατά σε συνοχή μια κοινωνία, είναι σύγχρονη δομή, που συμπληρώνει την τοπική δημοκρατία, ενεργοποιεί τους πολίτες, συμμετέχει στην ανά­πτυξη και δημιουργεί προϋποθέσεις τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης με την συλλογική επιχειρηματικότητα.
Τα ΤΣΠ αποτελούνται από ένα δίκτυο φορέων, που δραστηριοποιούνται στην τουριστική ανάπτυξη και προ­βολή μιας περιοχής. Το κάθε μέλος λειτουργεί ως πρεσβευτής των άλλων, της Ομάδας και της περιοχής,Έχουν σαν κύριο σκοπό, τη διαφύλαξη ή και την προαγωγή του καλού ονό­ματος μιας περιοχής, ως μια «συλ­λογική περιουσία», που ανήκει σε ‘ όλους και που πρέπει να διαφυλάσσεται από συλλογική δομή. Επιπρόσθετα αποτελεί δομή και ερ­γαλείο σταθερής ποιότητας, ιδιαίτερα κατάλληλο για περιοχές μη ανε­πτυγμένες, με επιλεκτικό προϊόν και αξιόλογους φυσικούς και πολιτιστι­κούς πόρους.
Η δημιουργία και η υιοθέτηση ενός Τοπικού Σήματος Ποιότητας είναι εύκολη διαδικασία για μια πλουτοπαραγωγική περιοχή όπως η Δυτική Μακεδονία;
Τα ΤΣΠ ιδρύονται με πρωτοβουλία των επαγγελματιών της περιοχής, με τη συνδρομή της Τοπικής Αυτο­διοίκησης και με την νομική μορφή μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εται­ρείας, θεωρούνται δε ως «Καλές Πρακτικές».Το κόστος είναι μηδαμινό, με την χρήση των κοινοτικών προ­γραμμάτων, που επιδοτούν τέτοιες δράσεις σε ποσοστό περίπου 75%. Μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων παρουσιάζεται μια μοναδική ευκαιρία για ίδρυση ΤΣΠ, που θα εξασφαλίζει κοινή τουριστική πολιτική, διευρυμένη προβολή και προώθηση της περιοχής, ορθολογική και θωρακισμένη του­ριστική ανάπτυξη, πιστοποίηση και τεκμηρίωση του τουριστικού προϊόντος. Μπορεί να είναι βιώσιμα και μετά το πέρας των κοινοτικών προ­γραμμάτων, με τα έσοδα από την μεταπώληση στο κύκλωμα των επι­σκεπτών τοπικών παραδοσιακών προϊόντων ή παρέχοντας υπηρεσίες στους επισκέπτες (κλείσιμο δωματίων, διοργάνωση εκδρομών).
Οι ΟΤΑ δεν έχουν άμεση συμμετοχή στο ΤΣΠ, είναι όμως αρωγός και πρωτοπόρος αυτής της προσπάθειας, με το να αναλαμβάνουν τις σχετικές πρωτοβουλίες σε συνεργασία μεταξύ τους και να παροτρύνουν τους του­ριστικούς φορείς και επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε αυτό.
Η δημιουργία και η υιοθέτηση ενός ΤΣΠ για τη Δυτική Μακεδονία, ειδικά για τον κλάδο των τροφίμων, θα πρέπει να στηρίζεται σ’ έναν πυρήνα «πρωτοπόρων» που αντιμετωπίζουν το σύνολο της παραγωγής ως πλούτο και την ανταγωνιστική παραγωγή των προϊόντων, ως προϋπόθεση ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτά η υιοθέτηση του ΤΣΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει, αρχικά, τα πιστοποιημένα προϊόντα.
Σε ποιους τομείς επικεντρώνεται η ΑΝΚΟ Α.Ε. ως μοχλός κίνησης εξωστρέφειας της Δυτικής Μα­κεδονίας;
Η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας -και όχι μόνο- έχει ανάγκη από την εξειδικευμένη γνώση καθώς και την αναπαραγωγή και διεύρυνση του τοπικού επιστημονικού κεφα­λαίου. Οι σύγχρονες απαιτήσεις σε μια ενωμένη, συνεχώς διευρυνόμενη Ευρώπη, θέτουν επί τάπητος νέα δεδομένα, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, πολιτικά τα οποία ανα­ζητούν νέες προσεγγίσεις, πολλές φορές έξω από τα μέχρι σήμερα παγιωμένα πλαίσια σκέψης και λειτουργίας.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η ΑΝΚΟ συμμετέχει στην προσπάθεια που γίνεται ώστε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. .Οι τομείς παρέμβασης της ΑΝΚΟ είναι οι εξής: ■Υλοποίηση – Διαχείριση Προγραμ­μάτων (Εθνικών &· Ευρωπαϊκών) ■ Εκπόνηση Μελετών και Στήριξης. Η εξωστρέφεια της Περιφέρειας στη­ρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα παραδοσιακά προϊόντα και στη με­ταποίησή τους. Η ΑΝΚΟ μέσω της πρωτοβουλίας Leaderυποστηρίζει τον παραδοσιακό αγροτικό χώρο που περιέχει σημαντικό δυναμικό και εγγυάται την παραγωγή ποιοτικών τοπικών-παραδοσιακών προϊόντων καθώς και τη στήριξη των τοπικών κλάδων της μεταποίησης. Επιπρόσθετα στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς οικονομικής δρα­στηριότητας, η ΑΝΚΟ διαθέτοντας πολυετή γνώση, εμπειρία και πα­ρουσία σε ευρωπαϊκά και εθνικά δί­κτυα & δομές επιχειρηματικής υπο­στήριξης συμμετέχει στην κοινοπραξία «Εnterprise Europe Network – Hellas» που είναι μέλος του ευρωπαϊκού δι­κτύου «Enterprise Europe Network» το οποίο συνιστά μία φιλόδοξη πρω­τοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γ.Δ. Επιχειρήσεις & Βιομηχανία) να αποτελέσει ένα και κατ’ επέκταση η χώρα μας να συμμετέχουν ισότιμα στις ευρύτερες οικονομικές και πο­λιτικές διεργασίες που συντελούνται στην Ευρώπη
 Σε ποιο στάδιο επιχειρηματικότητας βρίσκεται σήμερα η Διαχείριση Αστικών αποβλήτων και ποιoς ο ρόλος της Πιστοποίησης τους;
 Με κύριο σκοπό το σχεδίασμά, την υλοποίηση και τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστή­ματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1990 η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ). Η ίδρυση της εταιρείας βα­σίστηκε στον Περιφερειακό Σχεδίασμά, ο οποίος απο­σκοπούσε στη βιώσιμη εφαρμογή μεθόδων μηχανικής επεξεργασίας και αξιοποίησης των αστικών απορριμμάτων και στη μεγιστοποίηση της ανάκτησης των ανακυκλώσεων υλικών. Μέτοχοι της εταιρείας είναι οι Δήμοι Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Φλώρινας και οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων των τεσσάρων αντίστοιχων Νομών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη Δ. Μακεδονία ο σχεδιασμός της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας αποσκοπεί στη βιώσιμη εφαρμογή μεθόδων Μηχανικής Επεξεργασίας και Αξιοποίησής τους. Η κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Μηχανικής Επεξεργασίας και Αξιοποίησης (ΜΕΑ) των απορριμμάτων ουσιαστικά ολο­κληρώνει το σύστημα, διαμορφώνοντας ένα πρότυπο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων, που στόχο έχει:
1. Τη μείωση της προς ταφή ποσότητας απορριμμάτων.
2. Την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της επεξεργασίας του βιοαποδομησιμου κλά­σματος των απορριμμάτων.
3. Την παραγωγή προϊόντων (υλικών ή/και ενέργειας), η αξιοποίηση των οποίων δύναται να επιφέρει οικο­νομικά οφέλη και να συμβάλει γενικότερα στην ορ­θολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.
Η μεγάλη τομή στον τομέα της Ανάκτησης και Αξιοποίησης κατά την διετία 2005/6 αφορά στην επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης της Μονάδας Μηχανικής Επε­ξεργασίας των Απορριμμάτων (ΜΕΑ), η οποία αποτελεί, την κομβική εγκατάσταση του Συστήματος και τη βασική συνιστώσα της στρατηγικής της εταιρείας, που αποσκοπεί στη σταδιακή μείωση των απορριμμάτων μέσα από την ανάπτυξη τοπικών προγραμμάτων ανάκτησης και ανα­κύκλωσης. Μετά τη διασφάλιση των περιβαλλοντικών όρων (2003), η ΔΙΑΔΥΜΑ εκπόνησε μελέτη συγκριτικής εξέτασης και αξιολόγησης εναλλακτικών τεχνολογιών, καθώς και προμελέτες για δύο εγκαταστάσεις διαφο­ρετικών τεχνολογιών, θέτοντας τις βάσεις για τη δημοπράτηση του έργου.
Τον Αυγούστου του 2007 η Διυπουργική Επιτροπή για τις ΣΔΙΤ, με απόφασή της ενέκρινε την υπαγωγή του έργου στις διατάξεις του νόμου περί ΣΔΙΤ και το Μάρτιο του 2009 υπεγράφη η σύμβαση με τον Σύμβουλο, ο οποίος σε άμεση συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ θα προετοιμάσει το Τεύχη Δημοπράτησης για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης. Έτσι έγινε το αποφασιστικότερο βήμα για την υλοποίηση του έργου την προσεχή τετραετία. Με την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας ΜΕΑ σηματοδοτείται η ολοκλήρωση του Περιφερειακού ΟΣΔΑ της Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το σχεδίασμά που ενέκρινε η Τοπική Αυτοδιοίκηση πριν μόλις λίγα χρόνια.
Όσον αφορά στα υγρά απόβλητα, η περιοχή μας και ει­δικότερα η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης καινοτομεί καθόσον σχεδιάστηκε, ωρίμασε και υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 10 Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων. Κάθε μία εγκατάσταση εξυπηρετεί ομάδα οι­κισμών με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής μέσα από λειτουργία χαμηλού κόστους. Με την ολοκλήρωση υλοποίησης του παραπάνω σχεδιασμού πάνω από το 90% του πλη­θυσμού του Νομού Κοζάνης θα εξυπηρετείται ως προς τη διαχείριση των λυμάτων.
Eφημερίδα Χρήμα Plus – Για τη μεταφορά σε ηλεκτρονική μορφή www.kozan.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας