Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με την ένταξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών:

Με την πληρωμή μισθοδοσίας Ιουνίου, η Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) ξεκίνησε την καταβολή αμοιβών για 26 «Καλλικρατικούς» Δήμους (2872 αμειβόμενοι), εγκαινιάζοντας τις καταβολές στους ΟΤΑ. Πρόκειται για σημαντικό ορόσημο καθώς ενσωματώνει φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η ένταξη φορέων στην διαδικασία καταβολής μισθοδοσίας της ΕΑΠ. Ήδη το μεγαλύτερο μέρος των αμειβομένων της Κεντρικής Κυβέρνησης (79% των περίπου 580.000 αμειβομένων), έχουν με επιτυχία ενταχθεί στην διαδικασία. Συγκεκριμένα, αμείβονται 299.420 άτομα για λογαριασμό της Κεντρικής Κυβέρνησης (πλην Δασκάλων – Καθηγητών), 106.823 για λογαριασμό Νοσοκομείων, 99.106 για λογαριασμό της Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, 2872 για λογαριασμό Δήμων και 707 για λογαριασμό ΝΠΔΔ.
Η πρόοδος πιστοποίησης εκκαθαριστών, αποστολής ορθών στοιχείων από τους εκκαθαριστές στην ΕΑΠ, καθώς και ένταξης αμειβομένων στην διαδικασία καταβολής μισθοδοσίας, παρουσιάζεται στο διάγραμμα 1.
Η ενεργοποίηση της λειτουργίας της ΕΑΠ, (δείτε διάγραμμα 2), ακολουθεί την προγραμματισμένη πορεία. Συγκεκριμένα, η αύξηση του αριθμού των Χρηματικών Ενταλμάτων (που χρησιμοποιούνται για την πληρωμή υπερωριών και πρόσθετων αμοιβών) είναι εκθετική (συνολικός αριθμός: 2172), οι ενταγμένοι εκκαθαριστές έφτασαν στους 483 και τα συνολικά αρχεία που επεξεργάστηκε η ΕΑΠ τα 3908.
Ο συνολικός αριθμός των αμειβομένων έφτασε τους 467.421 ή το 61% των απογεγραμμένων υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης (η Γενική κυβέρνηση περιλαμβάνει τα Υπουργεία, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου όπως νοσοκομεία, πανεπιστήμια και φορείς κοινωνικής ασφάλισης και την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού).
Η ΕΑΠ είναι οργανική μονάδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και υποστηρίζεται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι υπεύθυνη για την καταβολή των παντός είδους αμοιβών του στενού Δημοσίου αλλά και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Στόχος της είναι η καλύτερη και γρηγορότερη διεκπεραίωση αλλά και ο εξορθολογισμός της διαδικασίας καταβολής των αμοιβών, καθώς και η διευκόλυνση των ελέγχων στα καταβαλλόμενα ποσά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας