Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 27 Μαΐου 2011

Δήμος Βοΐου: πλήρωση 17 θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Πλήρωσης δέκα επτά ( 17 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Βοϊου για δύο (2) μήνες, που εδρεύει στη Σιάτιστα του Ν. Κοζάνης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν. 2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.3146/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 125/23-5-2003), σύμφωνα με τις οποίες στις εξαιρέσεις της 33/2006 ΠΥΣ, (άρθρο 4 παρ. 1 εδαφ. ιθ) υπάγεται και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών ΟΤΑ.
3. Την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του Ν 2218/1994 ,την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ , όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 (προκειμένου για Κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών ΟΤΑ}.
4. Τις αριθμ. 09/2011 και 69/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βοϊου.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα επτά ( 17 ) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών Καθαριότητας- Τεχνικών Έργων - Πρασίνου για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Καθαριότητας
Εργάτες-Εργάτριες
8
ΥΕ16 (ουδέν )
2 μήνες
Οδηγός απορριμματοφόρου
1
Άδεια οδήγησης
Γ΄ Κατηγορίας και άνω
2 μήνες
Τεχνικών έργων
Χειριστής Μηχανημάτων Έργων
1
Άδεια Μηχανοδηγού- Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων
2 μήνες
Πρασίνου
Εργάτες-Εργάτριες
7
ΥΕ16 (ουδέν)
2 μήνες

1.- ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ-29 ΟΔΗΓΩΝ

Άδεια οδήγησης από Γ΄ Κατηγορίας και άνω
2.- ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ-28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
Άδεια Μηχανοδηγού- Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων, και άδεια οδήγησης από Γ΄ Κατηγορίας και άνω

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. - Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. - Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. - Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα:
α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,
γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
3.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
4.-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.
5.- Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικό Σημειώματος 2010
6.- Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας Ι.Κ.Α.
7.- Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α)
8.- Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (για τον οδηγό)
9.- Φωτοτυπία άδειας χειριστή μηχανημάτων έργων ( για τους χειριστές) & Φωτοτυπία άδειας οδήγησης

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι της 30-05-2011 ημέρα Δευτέρα στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, καθώς και στο Δημοτικό Κατάστημα Σιάτιστας – 50300 Σιάτιστα στην αρμόδια υπάλληλο κ. . Δανόγλου Βασιλική.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας