Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 26/09/2016 και ώρα 10:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:
 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση λήψης απόφασης επί της ένστασης των ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Φλώρινας κατά της υπ’αριθμ.1621/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση α)νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 β)πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π.Ε.Κοζάνης
 4. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων ΙΙ μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017
 5. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης Πρόχειρου Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2016
 6. Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε.Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016
 7. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια χιλίων διακοσίων (1200) τόνων βιομηχανικού αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού Π.Ε.Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2016-2017»καθώς και την έγκριση των όρων της Διακήρυξης
 8. Έγκριση συγκρότησης οργάνων διενέργειας διαγωνισμών Π.Ε.Γρεβενών έτους 2016
 9. Έγκριση ή μη του από 19/09/2016 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 9.000 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης ,8.000 κιλών κίτρινου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης ,5.500 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων διαγράμμισης και 500 λίτρων διαλυτικού για τις ανάγκες της Π.Ε.Καστοριάς ,ποσού 55.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 10. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 430.500,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%)
 11. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος 60 kwp,λαμπτήρων τύπου led ,πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου,αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για κάλυψη θερμικών φορτίων και σταθμού φόρτισης 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας σε εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»για τις ανάγκες του υποέργου 1 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής Κοινότητας Γρεβενών»
 12. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους)για την παραλαβή της προμήθειας και παρακολούθηση της τοποθέτησης 47 συσκευών γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης (GPS)για τα μισθωμένα οχήματα και μηχανήματα έργου του έργου του αποχιονισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 13. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ.167/16 απόφασης συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της συντήρησης των ανελκυστήρων της Π.Ε.Κοζάνης ,τη διαπίστωση αναγκαιότητας επισκευής-αποκατάστασης βλαβών και της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανταλλακτικών-εξαρτημάτων και εργασιών
 14. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση ταξιδιού εξοικείωσης Ρώσων δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ΕΟΤ στο πλαίσιο του αφιερωματικού έτους Ελλάδας-Ρωσίας 2016
 15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στην Ε.Ο.15,από την γέφυρα του Βενέτικου ποταμού έως την Τ.Κ.Ελευθεροχωρίου»
 16. Έγκριση διάθεσης δαπάνης που αφορά το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Κοζάνης »το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (2012-2016)του Τέλους Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης
 17. Έγκριση διάθεσης δαπάνης που αφορά το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Βοΐου »το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (2012-2016)του Τέλους Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης
 18. Έγκριση διάθεσης δαπάνης που αφορά το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Εορδαίας »το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (2012-2016)του Τέλους Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης
 19. Έγκριση διάθεσης δαπάνης που αφορά το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Σερβίων-Βελβεντού »το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (2012-2016)του Τέλους Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 21. Έγκριση εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 22. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε.Γρεβενών
 23. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εξωτερικού συνεργάτη που προκύπτει από την ανάγκη κλεισίματος ισολογισμών έτους 2014-2015,σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.),τακτοποίηση ακινήτων (Ε9)της Περιφέρειας ,υποβολή συγκεντρωτικών  καταστάσεων βάσει τιμολογηθέντων και τακτοποίηση διαφορών με προμηθευτές
 24. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού για τις ανάγκες Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της  Π.Ε. Κοζάνης
 25. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ξυλείας για αποκατάσταση και συντήρηση διαφόρων κατασκευών της Π.Ε.Κοζάνης
 26. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναμνηστικών συμβολικών δώρων,κυρίως τοπικά προϊόντα της Π.Ε.Κοζάνης
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 28. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού
 29. Έγκριση δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 31. Έγκριση δαπάνης για πρόσληψη ενός οδηγού Δ.Ε.,με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 14.005 € από τον προϋπολογισμό της Π.Ε.Καστοριάς
 32. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση και υποστήριξη αγώνων κλασικού αθλητισμού «ΛΥΓΚΗΣΤΕΙΑ 2016» της Γυμναστικής Ένωσης Φλώρινας στις 1 Οκτωβρίου 2016
 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 35. Έγκριση δαπάνης  & διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 36. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 37. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 38. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 39. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 40. Έγκριση δαπανών  & διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 41. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς
 42. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Τουρισμού

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας