Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στη Βηθλεέμ για την ενότητα του ανρθώπινου γένους

Του Παπαδάσκοαλου Κωνσταντίνου Ι. Κώστα
Τη Βηθλεέμ της Παλαιστίνης επισκέφτηκε (24-5-2014) ως ‘’ταπεινός προσκυνητής’’ ο Παναγιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.


Στη δοξολογία που τελέστηκε κατά την άφιξή του στη βασιλική της Γεννήσεως του Κυρίου με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου (του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων) ...
του υπουργού της Παλαιστινιακής Αρχής, της δημάρχου της Βηθλεέμ και του γενικού προξένου της Ελλάδος, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος απηύθυνε βαρυσήμαντο χαιρετισμό, που αφορούσε στην προσκυνηματική του επίσκεψη στο Ιερό Σπήλαιο της Γέννησης του Χριστού σε σχέση με την (προσφερόμενη από το Χριστό, ποθούμενη και επιδιωκόμενη από τις κοινωνίες των εθνών και των λαών) ενότητα του ανθρώπινου γένους.

Ο Παναγιώτατος κ. Βαρθολομαίος διείδε με την αγιο-πνευματική σοφία που διαθέτει ότι η ενότητα δεν μπορεί να είναι ένα άθυρμα διακηρύξεων που απευθύνονται μηχανικά και απρόσωπα στα εξωτερικά γνωρίσματα του ανθρώπου και της κοινωνίας του, που όμως αφήνουν ανέγγιχτη και απραγματοποίητη την εσωτερική του ενότητα, την οντολογική ενότητα, την ενότητα του όλου ανθρώπου και της κοινωνίας του ‘’της κατ’ εικόνα και ωμοίωσιν Θεού πλασθείσης’’.

Από το χαιρετισμό του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου  στην ιστορική βασιλική της Βηθλεέμ σταχυολογούμε τα παρακάτω:

‘’Ήλθομεν εκ Κωνσταντινουπόλεως ταπεινοί προσκυνηταί εις τον τόπον τούτον.

Κρίνοντες όχι κατ’ όψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν και στοχεύοντες εις την ενότητα του ανθρωπίνου γένους, δια να καταστή βίωμα, ως εν ουρανώ και επί της γης, το δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία των ασάρκων αγγέλων κατά την νύκτα της Γεννήσεως του Σωτήρος.

Ανελάβομεν την διαδρομήν ταύτην δια να συμμερισθώμεν την αγωνίαν της πτωχική μονήρει πενία και διαρκεί αγωνία ανασφαλείας διαβιούσης ανθρωπότητος, δια να δώσωμεν πνοήν ζωής εις το τέλμα, εις το οποίον έχει οδηγηθή εκ της ακαταστασίας των καιρών και της καταχρήσεως του αυτεξουσίου και της ελευθερίας η ανθρωπότης.


Διά να δώσωμεν νέαν ώθησιν εις την προσπάθειαν προς αποκατάστασιν της οντολογικής ενότητος, εκ της οποίας και δια της οποίας εκκλησιαστικής και μυστηριακής ενότητος και μόνον θα προέλθη και η ενότης της ανθρωπότητος, ‘’της κατ’ εικόνα και ομοίωσιν’’ Θεού πλασθείσης ίνα κατά χάριν θεοποιηθή και μη οδηγηθή εις απώλειαν·

Να τηρήσωμεν και να παραδώσωμεν την παρακαταθήκην, εν τη ευδοκία της ενότητος και ουχί εν τη απελπισία της διαιρέσεως.

Εις τον στόχον τούτον εκοπιάσαμεν επί ήμισυ αιώνος συνεχίζοντες επί της οδού, την οποίαν εχάραξαν φωτεινοί εκκλησιαστικοί άνδρες, ως οι Πατριάρχης Αθηναγόρας και Πάπας Παύλος ο Στ ́.

Κατά την παρούσαν συνάντησιν ημών μετά του Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, γρηγορούντες θα ανανεώσωμεν, φαιδρύνοντες ελαίω την λαμπάδα, την δέσμευσιν Ανατολής και Δύσεως και την συμπορείαν ημών μέχρις ότου ο Κύριος ευλογήση την πρόθεσιν και την προσπάθειαν, δικαιώση τον αγώνα και στέψη αυτόν δια της εκπληρώσεως του Θελήματος Αυτού, ίνα ‘’συμφώνως δοξάζωμεν το Πανάγιον Πνεύμα’’, τον Παράκλητον της Εκκλησίας.

Δόξαν αναπέμπομεν Αυτώ, τω τεχθέντι Χριστώ τω Θεώ ημών, αλλά και τη Θεοτόκω Παρθένω. (Η Θεοτόκος) εξεμηδένισε την απόστασιν η οποία εχώριζε τον άνθρωπον από του Θεού. Αι αποστάσεις, αι κάθε είδους αποστάσεις, τα ‘’μεσότοιχα’’ και αι ‘’έχθραι’’ διανύονται και διαλύονται μόνον δια της αγάπης και δια του διαλόγου της αληθείας.

Ωσαύτως χαίρομεν δια την ζώσαν παρουσίαν ενταύθα των αδελφών Παλαιστινίων Ορθοδόξων, οι οποίοι με την αγάπην και τον σεβασμόν των εις την Εκκλησίαν στηρίζουν το έργον αυτής και διακονούν, όπως οι απλοί και άκακοι εκείνοι ποιμένες, το μυστήριον της Γεννήσεως του Κυρίου, προσφέροντες ως οι μάγοι ουχί χρυσόν, λίβανον και σμύρναν, αλλά την καλήν και πρόθυμον διάθεσίν των και τον ιδρώτα των εκ του περισσεύματος της καρδίας των, τα οποία πάντα ως θυμίαμα εύοσμον αναβαίνουν εις τον θρόνον του Κυρίου, ως πολύτιμα άλλα χηριακά δίλεπτα.

Στρέφομεν τον λόγον ημών εις την νεολαίαν της Βηθλεέμ, εις την πολυπληθή νεανικήν χορωδίαν του Ορθοδόξου Εκπολιτιστικού Κέντρου Βηθλεέμ και συγχαίρομεν τους υπευθύνους και τα αγαπητά μέλη αυτής, ευχόμενοι την ευλογίαν του εκ Παρθένου σάρκα φορέσαντος Κυρίου.

Σεις, η νεολαία της Βηθλεέμ, είσθε η ελπίς και το μέλλον του τόπου σας. Μείνατε πιστοί εις την ιστορικήν αποστολήν σας και φυλάξατε άσβεστον την φλόγα της Ορθοδόξου πίστεώς μας εις τον τόπον τούτον, εκ του οποίου ο Θεός ήρξατο του σωτηριώδους έργου Αυτού εις άπασαν την οικουμένην. Η παρουσία σας ενταύθα ως ορθοδόξων χριστιανών έχει αληθώς ευρυτέρας διαστάσεις, και δια τούτο είναι πολυτιμοτέρα πάσης άλλης κατοικίας και ανέσεως’’. (Πηγή: romfea.gr)

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης καλεί στο Ιερό Σπήλαιο την οικουμένη όλη:’Κυκλώσατε λαοί Σιών, και περιλάβετε αυτήν, και δότε δόξαν εν αυτή τω αναστάντι εκ νεκρών, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών, ο λυτρωσάμενος ημάς εκ των ανομιών ημών’’ (Στιχηρό αναστάσιμο της Οκτωήχου).

Και απευθύνει την πρόσκληση της οικουμενικής δοξολογίας: ‘’Δεύτε λαοί υμνήσωμεν, και προσκυνήσωμεν Χριστόν, δοξάζοντες αυτού την εκ νεκρών Ανάστασιν, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών, ο εκ της πλάνης του εχθρού τον κόσμον λυτρωσάμενος’’ (Στιχηρό αναστάσιμο της Οκτωήχου).   

 Η δήμαρχος της Βηθλεέμ, Βέρα Μπαμπούν, χαρακτήρισε την επίσκεψη του κ. Βαρθολομαίου ‘’ιστορική και συγκινητική στιγμή’’. Είπε, ότι συμβολίζει το έλεος, που γιατρεύει πληγές. Τέλος, παρακάλεσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη να προσεύχεται για την ειρήνη.

Για την επιλογή και την αντιγραφή
π. Κωνσταντίνος Ι. Κώστας
παπαδάσκαλος
27-5-2014

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

http://kosmas-agrinio.blogspot.gr/2014/05/blog-post_6902.html?spref=fb

Το Προφίλ μας