Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

Εργασία στην Κοζάνη: 60 προσλήψεις στη ΔΕΗ (ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου)

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 ΜΗΝΕΣ), συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοματισμών και Οργάνων

4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών -Υποσταθμών
26 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες
13 ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων
1 ΔΕ Τεχνίτης Συγκολλητής
1 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού)
7 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες
1 ΔΕ Οικοδόμων Μονίμων Συνεργείων Συντήρησης
4 ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείου
1 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Χωματουργικών Μηχανημάτων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-
ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350, Τ.Κ. 50100 – ΚΟΖΑΝΗ απευθύνοντάς την στους
αρμόδιους υπαλλήλους κ. ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινα τηλ: 24610-54305 και κ.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριο τηλ: 24610-54283.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Αρμόδιοι Υπάλληλοι : Δ. Μακεδόνα τηλ. 2461054305, Δ. Παπαδημητρίου τηλ. 2461054283
Υποβολή Αιτήσεων από 26/02/2014 έως και 07/03/2014

Δείτε περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας