Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

Τοποθέτηση Προέδρου, Δ/ντος Συμβούλου και μελών Δ.Σ ΑΔΜΗΕ χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα με σκοπό την επιτάχυνση του ξεπουλήματος της Εταιρείας

ΕΡΩΤΗΣΗ και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Προς τον κ. υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το ν. 4001/2011 με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).
Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Είναι εμφανές ότι η θέση του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου αλλά και των μελών του ΑΔΜΗΕ είναι ιδιαίτερα απαιτητικές σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (πανεπιστημιακές σπουδές και εμπειρία) θέσεις, με εξειδικευμένες γνώσεις στους τομείς λειτουργίας των δικτύων ηλεκτρισμού, της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και του δικαίου του ανταγωνισμού.
 Ιδιαίτερα σε μία περίοδο που ο ρόλος των διαχειριστών των δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού είναι κρίσιμος στην απελευθερωμένη ενεργειακή αγορά, καθώς εγγυώνται την χωρίς διακρίσεις πρόσβαση όλων των «παικτών» στα δίκτυα, την ομαλή διενέργεια διασυνοριακών ανταλλαγών κ.α, γίνονται περισσότερο αναγκαία τα παραπάνω χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, με εντελώς παράνομο τρόπο και πέρα από κάθε δεοντολογία (όπως με επίκαιρη αλλά και τακτική ερώτηση καταγγείλαμε και ποτέ δεν απαντήθηκε) η κυβέρνηση προχώρησε σε αναιτιολόγητες αλλαγές στη σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου (Ε.Σ).
Πρόσφατα το- χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα- Ε.Σ προχώρησε στην αλλαγή 3 μελών του Δ.Σ του ΑΔΜΗΕ σύμφωνα  με την παράγραφο 2 του άρθρου 105 του ν.4001/2011.
Η παράγραφος αυτή προβλέπει ότι «η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη θητεία, τη διάρκεια και τη λήξη της περιόδου απασχόλησης των προσώπων που ορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο, για διορισμό ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ή για την ανανέωση της θητείας τους και οι λόγοι κάθε προτεινόμενης απόφασης τερματισμού της περιόδου απασχόλησης κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Οι όροι αυτοί καθίστανται δεσμευτικοί μόνον εάν, εντός τριών (3) εβδομάδων από την κοινοποίησή τους, η ΡΑΕ δεν εγείρει αντιρρήσεις. Η ΡΑΕ μπορεί να εγείρει αντιρρήσεις ως προς τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1:
(α) εφόσον προκύψουν αμφιβολίες όσον αφορά την επαγγελματική ανεξαρτησία του προσώπου που έχει διοριστεί ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, (β) στην περίπτωση πρόωρης λήξης της περιόδου απασχόλησης, εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης.
Με βάση τα ανωτέρω φαίνεται ότι επιλέχθηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε:
α) ο κος Γιαρέντης Ιωάννης του Χρήστου  πτυχιούχος ΤΕΙ Χημικός Πετρελαίου κατέχων 3ετή επαγγελματική εμπειρία ως Καθηγητής Εφαρμογών και υπερεικοσαετή  στον κλάδο των καυσίμων, λιπαντικών, χημικών από διάφορες θέσεις υπεύθυνος ελέγχου, Δ/ντής συμβάσεων και προμηθειών.
β) ο κος Χριστοδουλάκης Βασίλειος του Μιχαήλ  πτυχιούχος επίσης ΤΕΙ, Εργων Υποδομής,  κατέχων 4ετή αρχικά επαγγελματική εμπειρία ως Εργαστηριακός Καθηγητής στα ΚΑΤΕΕ Αθηνών και υπερτριακονταετή ως Υπάλληλος του Οργανισμού Εργατικής Εστίας-Προϊστάμενος του Τμήματος προσβασιμότητας ΑμεΑ Της Δ/νσης τεχνικού του ΟΕΕ.
Στη συνέχεια το διορισμένο Δ.Σ αποφάσισε την τοποθέτηση του πρώτου εκ των παραπάνω στη θέση του Προέδρου αλλά και του Δ/ντος Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ.
Με την πραξικοπηματική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 24 Ιουλίου η μνημονιακή συγκυβέρνηση αποφάσισε την ολοκληρωτική παράδοση της ΔΕΗ και του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Παραχωρούν το 51% (τουλάχιστον) και το management του ΑΔΜΗΕ παρότι στις προγραμματικές δηλώσεις του ο πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει ότι «τα δίκτυα δεν πωλούνται».

Επειδή οι επιλογές των κων Χ.Γιαρέντη και  Β.Χριστοδουλάκη  δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων που κάλυψαν οι αναφερόμενοι,  αφού τα προσόντα τους είναι υποδεέστερα τόσο όσων αντικατέστησαν όσο και των απαιτήσεων των θέσεων εργασίας,
Επειδή τα δημοσιεύματα στον τύπο «οργιάζουν» για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ και την επιτάχυνση της εισόδου επενδυτή στα δίκτυα μεταφοράς,
Επειδή  διαφαίνεται ότι οι ενέργειες αυτές γίνονται με μοναδικό στόχο την ταχύτατη εκποίηση της Επιχείρησης χωρίς να λαμβάνεται καμμιά μέριμνα για την προστασία της Δημόσιας Περιουσίας αλλά και του Δημοσίου Συμφέροντος

Ερωτάται ο κ. υπουργός:
-Ποια είναι τα άμεσα σχέδιά του για τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε;
-Προτίθεται να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την είσοδο επενδυτή στο αμέσως προσεχές διάστημα;
-Ποιοι οι λόγοι αντικατάστασης των προέδρου ,δ/ντος συμβούλου και άλλων μελών του Δ.Σ; Σχετίζονται οι λόγοι αυτοί με την πρόθεση της κυβέρνησης για την επιτάχυνση των διαδικασιών  ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ;
-Με ποια κριτήρια επιλέχτηκε ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ ο κ. Χ. Γιαρέντης, αφού δε διαθέτει ούτε τα τυπικά ούτε τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί μια τόσο σημαντική θέση;
-Γιατί ενώ η κυβέρνηση, που «ευαγγελίζεται» την αξιοκρατία και απαιτεί την κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου για να παραμείνει κάποιος σχολικός φύλακας, αρκείται στο να διαθέτει ο επιλεγείς για τη θέση του πρόεδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΑΔΜΗΕ το βασικό του προσόν να είναι η φιλική του τοποθέτηση με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας;
Επίσης παρακαλείται ο κος υπουργός να καταθέσει στο Σώμα:
-Την  απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου και την ψήφο των διορισμένων από τη ΔΕΗ Α.Ε μελών,
- Την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης των παυθέντων που κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕ
-Την απάντηση της ΡΑΕ

Οι ερωτώντες βουλευτές:

Ουζουνίδου Ευγενία

Πετράκος Θανάσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας