Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

Δήμος Εορδαίας: σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 12 ατόμων

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα  (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Εορδαίας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, 25ης Μαρτίου 15,
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ )
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101

Δήμος Εορδαίας

Πτολεμαΐδα
   Ν. Κοζάνης
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (Πολυμηχανήματος τύπου jcb)

8 μήνες
1


102

Δήμος Εορδαίας

Πτολεμαΐδα
Ν. Κοζάνης
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων
(γκρέιντερ)

8 μήνες

1

103

Δήμος Εορδαίας

Πτολεμαΐδα
Ν. Κοζάνης
ΥΕ Εργατών-τριών
Γενικών Καθηκόντων


8 μήνες

3
104
Δήμος Εορδαίας
Πτολεμαΐδα
Ν. Κοζάνης
ΥΕ Εργατών-τριών Πάρκων
8 μήνες
7
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ

Αιτήσεις γίνονται  στον 1ο όροφο του Δημαρχείου  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
Από 27/07/2013 Έως Και 06/08/2013
Ώρες κατάθεσης αιτήσεων από 08:00πμ έως 14:00μμ  στις εργάσιμες ημέρες
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας