Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 30η  του μηνός Ιουλίου   του έτους  2013 ημέρα  Τρίτη και  ώρα  19.00,  (σε συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης της 24.7.2013), στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1
Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού οικονομικού έτους 2012 της ΔΗΚΕΒΟ. - Εισηγητής ο κ. Γιώτης Θ. Αντιδήμαρχος.
2
Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.- Εισηγητής ο κ. Γαρούφος Π. Αντιδήμαρχος.
3
Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου τρέχουσας χρήσης. - Εισηγητής ο κ. Γαρούφος Π. Αντιδήμαρχος.
4
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση στέγης και ξύλινης οροφής Ιερού Ναού Αγία Παρασκευή Αυγερινού».- Εισηγητής ο κ. Γαρούφος Π. Αντιδήμαρχος.
5
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».-Εισηγητής ο κ. Σταμπολούς Β. Δ.Σ.
6
Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση πλακοσκεπών οχετών στο Τ.Δ. Δρυοβούνου».-Εισηγητής ο κ. Σταμπολούς Β. Δ.Σ.
7
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης διαφόρων έργων. -Εισηγητής ο κ. Σταμπολούς Β Δ.Σ.
8
Αλλαγή χάραξης του γηπέδου 5χ5 στη Δ.Κ. Σιάτιστας. - Εισηγητής ο κ. Σταμπολούς Β Δ.Σ.
9
Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής στον οικισμό Κλήμα της ΤΚ Αξιοκάστρου. –Εισηγητής ο κ. Σταμπολού Β. Δ.Σ.
10
Περιορισμοί βοσκής που προβλέπονται από τον Πίνακα Υλοτομίας του Δημοσίου Δάσους Βοΐου για το έτος 2014.- Εισηγητής ο κ. Σίμος Η. Αντιδήμαρχος.
11
Αποδοχή έκθεσης εκτίμησης της υπό εκποίηση δημοτικής έκτασης στην ΤΚ Πεπονιάς .- Εισηγητής ο κ. Σίμος Η. Αντιδήμαρχος
12
Απευθείας εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκοτόπων στις Τ.Κ. του Δήμου.- Εισηγητής ο κ. Σίμος Η.  Αντιδήμαρχος
13
Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου τρέχουσας χρήσης.- Εισηγητής ο κ. Γιώτης Θ. Αντιδήμαρχος.
14
Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 207/2013 απόφασης του Δημοτικού  Συμβουλίου  περί: «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης». – Εισηγητής ο κ. Γιώτης Θ. Αντιδήμαρχος
15
Παράταση της Τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στη Δ.Ε. Τσοτυλίου.-Εισηγητής ο κ. Γιώτης Θ. Αντιδήμαρχος
16
Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων προώθησης τοπικών προϊόντων.- Εισηγητής ο κ. Γιώτης Θ. Αντιδήμαρχος.
17
Παράταση Ιδιωτικών Συμφωνητικών μίσθωσης χώρων, στην εταιρεία VODAFON.- Εισηγητής ο κ. Γιώτης Θ. Αντιδήμαρχος.
18
Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Σχολών Εκπαίδευσης Τσοτυλίου - Ορισμός Εκκαθαριστή.- Εισηγητής ο κ. Γιώτης Θ. Αντιδήμαρχος.
19
Έγκριση  της  αριθμ. 51/2013  απόφασης  του Δ.Σ. της  ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ περί  Ορισμός ελεγκτών για τακτικό έλεγχο χρήσης 2011. -Εισηγητής ο κ. Γιώτης Θ. Αντιδήμαρχος
20
Αιτήσεις.
ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου       
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Πρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ/Π.Δ.Μ.
4. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
5.. Εφημερίδες Κοζάνης


Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Χρήστος Μακρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας