Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Διαγωνισμός αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους»
A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 42631
   Ο Δήμαρχος Σερβίων – Βελβεντού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η υπηρεσία «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους» σύμφωνα με τα παρακάτω:
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
199.665,78 €
47.919,79 €
247.585,57 €
CPV
90511000-2
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (NUTS)
EL 531
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (NUTS) / TK
EL 531 / 50500
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
135
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Ο.Τ.Α.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
ΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟ Ν. 4412/2016
Ι
      Οι προσφορές θα υποβληθούν από οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι τις 30/06/2017 και ώρα 14:00, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29.05.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β΄/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και στο Ν. 4412/2016.
  Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (3.993,32 €)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας εμπιστευόμαστε για την ευπρέπεια των σχολίων σας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των σχολιαστών καθώς αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.

backlinks

Follow by Email

Το Προφίλ μας

Google

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου