Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

H χθεσινή επίσημη απάντηση της ΔΕΗ.... χωρίς σχόλια

Tα μέτρα που παίρνει η ΔΕΗ για τη βελτίωση της ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος στη Δυτική Μακεδονία
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα Τύπου για υπερβάσεις στις συγκεντρώσεις εδάφους των αιωρουμένων σωματιδίων στην ευρύτερη περιοχή λειτουργίας του Ενεργειακού Κέντρου Πτολεμαΐδας, από τη ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνονται τα εξής:
1. Η συνεχής βελτίωση των μέτρων προστασίας του Περιβάλλοντος αποτελεί κύριο στόχο της Στρατηγικής της ΔΕΗ και, για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Επιχείρηση δεν φείδεται οικονομικών πόρων και προσπαθειών για την εφαρμογή των πιο προηγμένων περιβαλλοντικών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της.
2. Η ΔΕΗ παρακολουθεί συστηματικά, με πυκνό, πρόσφατα αναβαθμισμένο, δίκτυο σταθμών μέτρησης, την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή λειτουργίας των Ορυχείων και των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών Παραγωγής (ΑΗΣ) στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας. Από τις μετρήσεις αυτές προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων ποιότητας της ατμόσφαιρας για τα οξείδια του αζώτου και το διοξείδιο του θείου. Ως προς τις συγκεντρώσεις εδάφους των αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης), η κατάσταση έχει ως εξής:
o Καμία υπέρβαση δεν σημειώθηκε στον ετήσιο αριθμητικό μέσο όρο των τιμών των αιωρουμένων σωματιδίων του προηγουμένου έτους .
o Κατά το τρέχον έτος παρουσιάζονται υπερβάσεις (τιμές >50μg/Nm3) στο πλήθος των 24ωρων μέσων συγκεντρώσεων, πέραν των 35 επιτρεπομένων κατ΄ έτος, σε τρεις από τους εννέα εγκεκριμένους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ σταθμούς του δικτύου μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας της ευρύτερης περιοχής των ΑΗΣ και των Ορυχείων.
3. Ως προς το θέμα αυτό επισημαίνονται τα ακόλουθα: - Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης υφίστανται σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, αλλά και σε άλλες χώρες, κυρίως μεσογειακές, καθώς η συγκέντρωση αιωρουμένων σωματιδίων αυξάνεται και εξαιτίας φυσικών παραγόντων (ξηρό κλίμα, φαινόμενο μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα, σκόνη από την επιφάνεια του εδάφους μεταφερόμενη σε μεγάλες αποστάσεις μέσω του ανέμου). - Τα επίπεδα αιωρουμένων σωματιδίων στο λεκανοπέδιο Κοζάνης - Πτολεμαΐδας - Φλώρινας είναι μέσα στο εύρος των τιμών, που απαντώνται και σε άλλες κατοικημένες περιοχές της Ελλάδας, όπου δεν υφίσταται δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. -
Σημαντικές πρόσφατες παρεμβάσεις της ΔΕΗ στον αντιρρυπαντικό εξοπλισμό των Λιγνιτικών Σταθμών, όπως: * η αλλαγή των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων (Η/Φ) του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, * η βελτίωση λειτουργίας των Η/Φ του ΑΗΣ Καρδιάς, λόγω βελτίωσης του μίγματος λιγνίτη * οι επιτυχημένες επεμβάσεις συντήρησης του εξοπλισμού του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας μείωσαν δραστικά τις εκπομπές αιωρουμένων σωματιδίων των ΑΗΣ, χωρίς ωστόσο - λόγω ακριβώς της μικρής συμμετοχής τους - αντίστοιχη βελτίωση των συγκεντρώσεων στην ατμόσφαιρα της περιοχής, που οφείλονται κυρίως σε άλλες αιτίες, πέραν των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ. -
Σε όλα τα Ορυχεία, και σε αρκετές θέσεις σύνδεσης ταινιοδρόμων (μεταφόρτωσης τέφρας από ταινιόδρομο σε ταινιόδρομο) έχουν τοποθετηθεί αυτόματα συστήματα καταστολής της σκόνης, τα οποία επιτυγχάνουν καταστολή αυτής σε ποσοστό 90%. - Ειδικά στο Ορυχείο Αμυνταίου το παραπάνω σύστημα ενισχύθηκε και με εγκατάσταση εξοπλισμού πλύσης των ταινιοδρόμων, με άριστα αποτελέσματα. - Σε τμήμα του ταινιόδρομου μεταφοράς τέφρας του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου εφαρμόσθηκε με μεγάλη επιτυχία σύστημα συνεχούς διαβροχής εκατέρωθεν του ταινιόδρομου. Σημειώνεται ότι η αποτελεσματικότητα του ως άνω συστήματος διαβροχής έχει διαπιστωθεί και από το ΚΕΠΠΕ της Ν.Α. Κοζάνης σε αυτοψία του στις 16.07.09.
- Η κατασκευή διασυνδετηρίου ταινιοδρόμου για τη διασύνδεση των Ορυχείων Νοτίου Πεδίου και Καρδιάς επέφερε σημαντική μείωση στην κίνηση των φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς λιγνίτη. -
H συστηματική διαβροχή και ασφαλτόστρωση του εσωτερικού οδικού δικτύου των Ορυχείων συμβάλλει, επίσης, στην καταστολή της σκόνης που παρατηρείται από την κίνηση των οχημάτων. Τα παραπάνω συνάδουν με τα αποτελέσματα έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης, με τίτλο "Μελέτη χημικής σύστασης αιωρουμένων σωματιδίων για τον προσδιορισμό του ποσοστού συμμετοχής των πηγών εκπομπής τους στην ατμόσφαιρα του Λεκανοπεδίου Εορδαίας", σύμφωνα με την οποία:
Κυριότερη πηγή εκπομπής αιωρουμένων σωματιδίων είναι η καύση πετρελαίου κίνησης (φορτηγά, λεωφορεία, ταξί, αγροτικά οχήματα κ.α.) που κυμαίνεται κατά την ψυχρή περίοδο από 30% έως 51% και κατά τη θερμή περίοδο από 22% έως 62%. 
Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της τέφρας, αυτή κυμαίνεται κατά την ψυχρή περίοδο από 2% έως 18% και κατά τη θερμή περίοδο από 2% έως 22%.
4. Η ΔΕΗ, στην προσπάθειά της για την περαιτέρω βελτίωση του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, υλοποιεί σειρά μέτρων και δράσεων. Συγκεκριμένα, το Στρατηγικό Σχέδιο της Επιχείρησης, για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, προβλέπει: -
Τη διακοπή της λειτουργίας των παλαιών Μονάδων (ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και Πτολεμαΐδας), σταδιακά από το έτος 2011.
Την κατασκευή και θέση σε λειτουργία δύο νέων, σύγχρονων και υψηλού βαθμού απόδοσης λιγνιτικών Μονάδων - στον ΑΗΣ Μελίτης και στην περιοχή της Πτολεμαΐδας - με τον πλέον σύγχρονο αντιρρυπαντικό εξοπλισμό.
Την περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής λειτουργίας των υφισταμένων Μονάδων παραγωγής. - Τη βελτίωση της περιβαλλοντικής λειτουργίας των Ορυχείων με ειδικά προγράμματα αποκατάστασης εδαφών και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Την επέκταση του μόνιμου συστήματος διαβροχής, που έχει εφαρμοστεί με επιτυχή αποτελέσματα στους ταινιόδρομους μεταφοράς τέφρας του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου σε όλους τους αντίστοιχους ανοικτούς ταινιοδρόμους
Τη βελτίωση της περιβαλλοντικής λειτουργίας των Ορυχείων με εντατικά προγράμματα δενδροφύτευσεων στα εδάφη που αποκαθίστανται. Με την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Επιχείρησης - που θα είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική επένδυση στην ιστορία της χώρας - εκτιμάται ότι: Μεταξύ των ετών 2006 και 2015 θα επιτευχθούν σημαντικές μειώσεις στις ειδικές εκπομπές ανά παραγόμενη kWh, όλων των συμβατικών ρύπων και του διοξειδίου του άνθρακα από τους θερμικούς σταθμούς του διασυνδεδεμένου συστήματος της τάξης του: * 91% για το διοξείδιο του θείου (SO2), * 39% για τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx), * 56% για τα αιωρούμενα σωματίδια και * 25% για το διοξείδιο του άνθρακα. Τέλος, από την Επιχείρηση υπογραμμίζεται ότι: Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Ορυχείων Πτολεμαΐδας - η οποία έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΚΑ για την ανάπτυξη των ορυχείων - περιγράφονται αναλυτικά ο μελλοντικός σχεδιασμός και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η ΔΕΗ ΑΕ για τη περιβαλλοντικά ασφαλέστερη μεταφορά του λιγνίτη και της τέφρας.
Αθήνα, 3.11.2009 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δ. Μαυροματίδης: όταν επιστρατεύεται η "επικοινωνία" για να δοθούν απαντήσεις

Όταν αμφισβητείς πρακτικά τις μετρήσεις ρύπων των δικών σου σταθμών αλλά και του φορέα (Νομαρχία Κοζάνης) με τον οποίο έχεις συνάψει "Σύμφωνο Συνεργασίας Τοπικής Κοινωνίας και ΔΕΗ" και ο οποίος με στάση ευθύνης σε καταγγέλει και μιλα ευθέως, για υπερβάσεις στα όρια των ρύπων. Όταν η διαπιστωμένη ρύπανση αναγράφεις ότι οφείλεται και σε εξωγενείς παράγοντες όπως και στη σκόνη από τη...Σαχάρα. 
Όταν ισχυρίζεσαι ως εταιρεία, με αυξημένο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, ότι "Τα επίπεδα αιωρουμένων σωματιδίων στο λεκανοπέδιο Κοζάνης - Πτολεμαΐδας - Φλώρινας είναι μέσα στο εύρος των τιμών, που απαντώνται και σε άλλες κατοικημένες περιοχές της Ελλάδας, όπου δεν υφίσταται δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας."
Όταν όλες οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις του λεκανοπεδίου καταγγέλουν συνεχώς επεισόδια ρύπανσης και κινητοποιούνται διαρκώς.
Όταν συγκρούεσαι με ενεργούς πολίτες του λεκανοπεδίου με δικαστικές διαμάχες.
Όταν ο Συνήγορος του Πολίτη σου αποστέλλει πληθώρα εγγράφων για περιβαλλοντικά θέματα.
Όταν ανακοινώνεις ότι για να δημοπρατήσεις τη νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5 αναμένεις τη σύμφωνη γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (η οποία την απαιτεί χρόνια τώρα!)

Όταν, όταν, όταν...

τότε δημιουργούνται ερωτήματα σε όλους μας για το ποιά είναι η σκοπιμότητα ενός τέτοιου Δελτίου Τύπου (3.9.09) από τη ΔΕΗ; Η απάντηση ίσως μόνο μία: ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ(!) αλλά στην Αθήνα και στα κέντρα λήψης αποφάσεων του κέντρου- τώρα μάλιστα που έχουμε αλλαγές σε πρόσωπα και πολιτικές. Τώρα απαντάται και το ερώτημα της στήλης αυτής πριν 2 μήνες προς τι τόση διαφήμιση;
Από το energeiakozani

Επιστολή προς Χρυσοχοΐδη: Έλλειψη προσωπικού & ανεπαρκής αστυνόμευση στο Ν. Κοζάνης

από τον ΠΤΟΛΕΜΑΙΟ
Την ανησυχία της για την ανεπαρκή αστυνόμευση στο νομό Κοζάνης, η οποία οφείλεται στη μεγάλη έλλειψη αστυνομικού προσωπικού, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης, με ανοιχτή επιστολή που απέστειλε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. «Οι υπηρετούντες αστυνομικοί είναι κατά ογδόντα λιγότεροι σε σχέση με το παρωχημένο οργανόγραμμα, ενώ, από αυτό το ελλιπές προσωπικό είναι αποσπασμένοι άλλοι τριάντα δύο αστυνομικοί σε θέσεις, εκτός αστυνομικής διεύθυνσης Κοζάνης, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να γίνεται ακόμη μεγαλύτερο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Κοζάνης (ΕΑΥΝΚ), Λεωνίδας Καρυπίδης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη η ένωση, από την προβλεπόμενη οργανική δύναμη λείπουν 6 αξιωματικοί, 24 ανθυπαστυνόμοι  αρχιφύλακες και 50 αστυφύλακες  υπαρχυφύλακες  αρχιφύλακες. Όμως οι απώλειες είναι ακόμη περισσότερες, αφού με δεδομένη την υπάρχουσα ελλειμματική αστυνομική δύναμη, υπάρχουν πολλοί αποσπασμένοι αστυνομικοί σε άλλες υπηρεσίες. Ειδικότερα, είναι αποσπασμένοι εκτός αστυνομικής διεύθυνσης Κοζάνης 17 αστυνομικοί διαφόρων βαθμίδων, άλλοι 10 είναι αποσπασμένοι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, ενώ 5 είναι αποσπασμένοι στους βουλευτές του νομού. Δηλαδή το πραγματικό έλλειμμα στο νομό Κοζάνης ανέρχεται σε 112 αστυνομικούς.
«Αποτέλεσμα των ελλείψεων σε προσωπικό είναι να μην παρέχεται η αστυνόμευση που προβλέπεται στους πολίτες του νομού Κοζάνης, οι οποίοι την επιζητούν και προβλέπεται από το Σύνταγμα», υπογραμμίζεται στην ανοιχτή επιστολή του συνδικαλιστικού οργάνου των αστυνομικών. Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι «η λειτουργία όλων των υπηρεσιών είναι προβληματική, στα περιφερειακά Α.Τ. Σιάτιστας, Νεάπολης και Σερβίων η εποχούμενη περιπολία εκτελείται μόνο από έναν εποχούμενο αστυνομικό, ενώ τα Τμήματα Ασφαλείας Πτολεμαΐδας και Κοζάνης, αδυνατούν με την υπάρχουσα δύναμη να ανταπεξέλθουν στις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες για τη λειτουργίας τους». Είναι ενδεικτικό ότι τα προαναφερόμενα Τμήματα Ασφαλείας, με την υπάρχουσα δύναμη, αδυνατούν να βγάλουν ομάδες δίωξης ναρκωτικών. Το πρόβλημα της έλλειψης αστυνομικού προσωπικού επιτάθηκε, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΑΥΝΚ, μετά την απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, να πάρει από τις αστυνομικές υπηρεσίες τους αστυφύλακες (πρώην συνοριοφύλακες) και να τους πάει στα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης). Προκειμένου να καλυφθεί, έστω μέρος των κενών θέσεων, η ένωση ζητά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, «την διάθεση τουλάχιστον 40 πρώην συνοριοφυλάκων από τα τμήματα δίωξης λαθρομετανάστευσης στα αστυνομικά τμήματα και στα τμήματα ασφαλείας, για την ομαλή λειτουργία τους, καθώς δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί το μεγάλο έλλειμμα της οργανικής δύναμης, το οποίο είναι διαχρονικό». Απευθυνόμενο προσωπικά στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών, σημειώνει: «κύριε υπουργέ, ευελπιστούμε στην δική σας ουσιαστική παρέμβαση για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων».

Οικολ. Κίνηση Κοζάνης: Θετική η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης να απαγορεύσει τα τσίρκο με ζώα

ΟΧΙ στην εγκατάσταση τσίρκο με ζώα στην Κοζάνη. Αυτή ήταν η απόφαση που έλαβε ΟΜΟΦΩΝΑ χτες το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο δίνοντας τέλος σε ένα πολύχρονο αίτημα των οικολογικών και φιλοζωικών οργανώσεων της περιοχής. Στο συνεδρίαση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης (η οποία είχε υποβάλει σχετικό αίτημα προ διετίας) και του «Αρκτούρου». Προβλήθηκε σχετικό βίντεο για τα ζώα των τσίρκο και διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό. Κάλλιο αργά λοιπόν, παρά ποτέ.
Ο Δήμος Κοζάνης προστίθεται στη μεγάλη οικογένεια των ευρωπαϊκών και ελληνικών πόλεων, που έχουν πάρει ανάλογες αποφάσεις, αρνούμενες να νομιμοποιήσουν τα βασανιστήρια, τις κακοποιήσεις και τους εξευτελισμούς των άγριων ζώων στα τσίρκο, καθώς και του λαθρεμπορίου της άγριας ζωής. Η Οικολογική Κίνηση ευχαριστεί τους Δημοτικούς συμβούλους και τη Δημοτική Αρχή, καθώς και τους εκπροσώπους του «Αρκτούρου» που συνέβαλαν στην τεκμηρίωση και στη λήψη της εν λόγω απόφασης. Ένα βήμα λοιπόν έγινε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το κεφάλαιο «δικαιώματα των ζώων» έκλεισε. Είναι γνωστό ότι η χώρα μας έχει υπογράψει, αλλά δεν τηρεί, αρκετές διεθνείς συμβάσεις που αναφέρονται στις συνθήκες εκτροφής – μεταφοράς και θανάτωσης των ζώων σε κτηνοτροφικές μονάδες και σε εκτροφεία γουνοφόρων ζώων, στη μεταχείριση των ζώων συντροφιάς, στην προστασία της εγχώριας ορνιθοπανίδας και ειδικά στον εγκλεισμό των ωδικών πουλιών σε κλουβιά, κλπ, κλπ
Πέραν της Πολιτείας είναι υποχρέωση (είτε νομική είτε ηθική) και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά και να βοηθήσει να αλλάξει η – συχνά τριτοκοσμική - εικόνα της χώρας μας στον τομέα της μεταχείρισης των ζώων. Οπωσδήποτε εκείνα που κυριαρχούν σε μια κοινωνία ως προβλήματα και αιτήματα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά η ευαισθησία ως ανθρώπινο συναίσθημα αφορά όλους τους ζώντες οργανισμούς του πλανήτη. Ο φιλοζωικός αγώνας λοιπόν δικαιώθηκε κατά ένα μέρος του, αλλά συνεχίζεται αμείωτος στα υπόλοιπα πεδία.
3 Νοεμβρίου 2009

Κέντρο Διάσωσης, Ανάδειξης και Διάδοσης του πολιτισμού Ελλήνων της ΑνατολήςΣυνεπής στις εξαγγελίες του για τη δημιουργία Κέντρου Προσφυγικού Ελληνισμού κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων  του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαϊδας τον περασμένο Σεπτέμβρη με τίτλο «Ευξείνια 2009», ο δήμαρχος Πτολεμαϊδας Γρηγόρης Τσιούμαρης προχώρησε άμεσα το θέμα και έτσι εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Πτολεμαϊδας η μελέτη και η πρόταση να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ το έργο που αφορά στο «Κέντρο διάσωσης, ανάδειξης και διάδοσης του πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής», προϋπολογισμού 1.980.000€. Σε συνεργασία με τη διευθύντρια Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών Φωτεινή Αγγελίδου ο κ. Τσιούμαρης προχώρησε το φάκελο αυτής της σημαντικής μελέτης.
Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο 800 τ.μ. που θα διαθέτει (στο ισόγειο) αμφιθέατρο 200 θέσεων όπου θα φιλοξενούνται θεατρικές παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις, στο δεύτερο όροφο θα υπάρχει αίθουσα μνήμης, αναγνωστήριο, βιβλιοθήκες, εκμάθηση χορών, βεστιάριο και άλλοι βοηθητικοί χώροι, ενώ τα γενικά σχέδια (οι όψεις) θα θυμίζουν το «Φροντιστήριο της Τραπεζούντας». Σκοπός της λειτουργίας του κέντρου είναι η προστασία, αποκατάσταση, διαφύλαξη με ταυτόχρονη ανάδειξη και προβολή της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών, αλλά και η ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών και ανάπτυξη συμπληρωματικών υπηρεσιών και θεσμών υψηλής ποιότητας που αυξάνουν την ελκυστικότητα της περιφέρειας.
Φορέας υλοποίησης του έργου, μέσω ΕΣΠΑ, είναι ο δήμος Πτολεμαϊδας.

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

Πρόστιμο 40.000 € στη ΔΕΗ από το Νομάρχη Κοζάνης Γιώργο Δακή

Πρόστιμο 40.000 € επέβαλε ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής στη ΔΕΗ για σειρά παραβάσεων στον επαρχιακό δρόμο Ακρινής – Κλείτου. Συγκεκριμένα δεν τηρούνται από τη ΔΕΗ οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι, όσον αφορά τις απαιτούμενες ενέργειες για τον αποχαρακτηρισμό της επαρχιακής οδού, όπως και οι αποστάσεις ασφαλείας κατά την εναπόθεση των στείρων υλικών κατά μήκος του δρόμου. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης για άλλη μια φορά εκφράζει, προς κάθε κατεύθυνση, την απόφασή της για την τήρηση της νομιμότητας σε κάθε είδους δραστηριότητα της ΔΕΗ.
Πηγή: Ν.Α. Κοζάνης 3/11/09

Πρωτότυπη απόφαση του Δ.Σ Δήμου Κοζάνης

Απαγορεύεται εφεξής η εγκατάσταση «τσίρκο» στην Κοζάνη αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης 
Την απαγόρευση εγκατάστασης «Τσίρκο» που έχει άγρια ζώα στο δήμο Κοζάνης αποφάσισε ομόφωνα στην χθεσινοβραδινή του συνεδρίαση του Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα η σύγκλιση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση των προβλημάτων του εμπορικού κόσμου της πόλης. Για τον καθορισμό του χώρου τοποθέτησης της προτομής του Παύλου Μελά συστήθηκε με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου διαπαραταξιακή επιτροπή, η οποία πολύ σύντομα θα φέρει το πόρισμα της προς συζήτηση, ενώ εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου με δίμηνες συμβάσεις για την οργάνωση των λαογραφικών εκδηλώσεων της αποκριάς. Αίσθηση προκάλεσε στην συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης η παραίτηση του Δημοτικού Συμβούλου της Αντιπολίτευσης κ. Θωμά Γκατζόφλια εξαιτίας της απόλυσης 22 ατόμων με συμβάσεις stage τις οποίες υπέγραψε ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας, ο οποίος υποστήριξε ότι έπρεπε να προβεί σε αυτή την ενέργεια διαφορετικά θα βρισκόταν υπόλογος απέναντι στο νόμο.
Πηγή: ΕΡΑ
Σχόλιο ai-vreS: συγχαίρουμε και επικροτούμε. Οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων στα τσίρκο είναι απαράδεκτες.

Υπό κατάληψη η ΕΠΑΣ Κοζάνης

Υπό κατάληψη βρίσκεται από χθες η Επαγγελματική Σχολή Κοζάνης μετά από ψηφοφορία των μαθητών. Μεταξύ των αιτημάτων των 180 μαθητών που φοιτούν στην σχολή είναι η έλλειψη έξη βιβλίων αλλά και καθηγητών των ειδικοτήτων αισθητικής και φυσικοθεραπείας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Σχολείου κ. Αδαμίδη, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης των καθηγητών μέσω ΑΣΕΠ απόν τον τελευταίο διαγωνισμό ενώ τα βιβλία θα παραληφθούν το επόμενο 10ημερο.
Πηγή: ΕΡΑ

Σκέψεις για την ανάπτυξη της περιοχής μας στα πλαίσια της σημερινής εγχώριας και διεθνούς πραγματικότητας.


Του Θεόφιλου Χαρ. Παπαδόπουλου  
Η κεντρικότητα του Δήμου Ελλησπόντου 
Ο Τοπικισμός ως Αναπτυξιακή Πρόταση
Η περιοχή της Κοζάνης κατέχει μια σημαντική θέση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έχουν διαδραματιστεί σ’ αυτήν γεγονότα που επηρέασαν τη διαμόρφωση της πλανητικής πραγματικότητας. Εννοώ ότι από εδώ ξεκίνησε η Μακεδονική παρουσία, ότι πολλοί οικισμοί αποτέλεσαν σημαντικές πόλεις- πρωτεύουσες τα χρόνια των Μακεδόνων και των Ρωμαίων, από όπως επίσης αποτέλεσε πόλη-κέντρο της βυζαντινής-κομνήνιας αναγέννησης, από τον 11ο- έως 14ο αιώνα, που επηρέασε και την Δυτική αναγέννηση. Ότι πολλοί οικισμοί της αποτέλεσαν κέντρα της αυγής του βαλκανικής αναγέννησης στα 1750 περίπου και κέντρα των επαναστατικών πρωτοβουλιών στην επανάσταση του 21 και τους μακεδονικούς αγώνες. Σήμερα έχουν απωλέσει τη δυνατότητα να έχουν μια κάποια κεντρικότητα στην εθνική και διεθνή πραγματικότητα. Για να μιλήσουμε όμως για το μέλλον της περιοχής μας, πρέπει πρώτα να προσδιορίσουμε αυτές τις πραγματικότητες.
Η πρώτη είναι ο αθηναϊσμός, δηλαδή η μεγάλη βαρύτητα που έχει η πρωτεύουσα στην οικονομική, ιδεολογική και οικιστική συγκρότηση της ελληνικής πολιτείας. Η Αθήνα δεν την εκπροσωπεί απλά, αλλά την υποκαθιστά και την απορροφά Επόμενα, αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί σοβαρά με την πόλη του, αν θέλει να την δει να επιστρέφει στην ιστορία της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου, ως πρωταγωνίστρια και όχι ως κακόμοιρη αθηναϊκή συνοικία, πρέπει να αναζητήσει στις σχέσεις της με την Αθήνα, το χαμένο κύρος, τις χαμένες πρωτοπορίες και τον πλούτο της πόλης του. Γιατί οι ψυχές και ο πλούτος των πόλεων μας ρέουν εδώ και 175 χρόνια για να φτιαχτεί μια μεγάλη σε έκταση, κύρος και δύναμη πόλη-πρωτεύουσα. Κατά αρχάς πρέπει να θέσουμε το εξής ερώτημα: πόσο δημοκρατική μπορεί να είναι μια πολιτεία που το μισό του πληθυσμού της είναι συγκεντρωμένο σε μία μόνο πόλη; Η Δημοκρατία για να αναπτυχθεί προϋποθέτει τις πόλεις όχι την ισχυρή πρωτεύουσα. Σε συνθήκες έθνους-κράτους προϋποθέτει την ισοτιμία δικαιωμάτων ανάμεσα στις πόλεις, δηλαδή την δυνατότητα να συμβούν δραστηριότητες εθνικής σημασίας και σε άλλες πόλεις πέρα από την πρωτεύουσα. Εδώ όμως έχουμε κράτος-πρωτεύουσα
Η δεύτερη πραγματικότητα είναι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και οι νέες τεχνολογίες στις επικοινωνίες και τις μεταφορές. Το παγκόσμιο πλαίσιο έχει μια διπλή επίδραση στο μέλλον των τοπικών κοινωνιών. Μια αρνητική, επειδή η νέα διεθνής άρχουσα τάξη των λεγόμενων golden-boys, των χρηματιστών και των πολυεθνικών εταιρειών, χρειάζεται μερικές μεγαλουπόλεις από τις οποίες θα ασκεί την διεθνή εξουσία της, ευνοεί τον αθηνοκεντρισμό. Η Αθήνα προορίζεται να αποτελέσει, λόγω του προηγούμενου ιστορικού της κύκλου, μια από τις πόλεις-σταθμούς της. Αυτό όμως συνεπάγεται εντατικοποίηση του υλικού και ιδεολογικού γιγαντισμού της, με πρόσχημα τον ανταγωνισμό με τις άλλες μεσογειακές μεγαλουπόλεις, όπως Κάιρο, Κωνσταντινούπολη κλπ, που διεκδικούν ρόλο πόλεων -σταθμών της παγκοσμιοποίησης και επόμενα θα επιταχύνει την υποβάθμιση των πόλεων και περιφερειών μας. Αυτές τις τάσεις τις διακρίναμε στην περίπτωση της Ολυμπιάδας του 2004. Από την άλλη έχουν μια θετική επίδραση γιατί η παγκοσμιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες απελευθερώνουν τις μικρές τοπικές κοινωνίες από τους περιορισμούς της κεντρικής εξουσίας και τις δίνουν τη δυνατότητα να συνάπτουν απευθείας εμπορικές και πολιτιστικές ανταλλαγές.
Οι λεγόμενοι μικροί Δήμοι όπως είναι ο δικός μας μπορούν να έχουν ανοικτή ανταπόκριση με εντός και εκτός συνόρων πόλεις ή επιχειρήσεις, να προσελκύσουν επενδυτές και αγοραστές και να διαμορφώσουν την εθνική και παγκόσμια εικόνα τους μέσω του διαδικτύου. Και μπορεί ο νομός Κοζάνης να γίνει ελκτικός, γιατί τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει ενισχύονται από μια προστιθέμενη αξία, την ιστορική, που είναι μια ανέξοδη διαφήμιση και τα καθιστά αναγνωρίσιμα και θελκτικότερα στην παγκόσμια αγορά Αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν πολιτικούς, διανόηση και επιχειρηματίες που δεν θα είναι επιρρεπείς στην παραδοσιακή έλξη των αθηναϊκών θεσμών, αλλά αφοσιωμένοι στους τοπικούς θεσμούς και υποθέσεις.
Για την περιθωριοποίηση του νομού μας την αναπτυξιακή καχεξία και την οικολογική του πτώση δεν φταίνε μόνο τα πρόσωπα που διοικούν, αλλά φταίει και μια νοοτροπία που κληρονομήσαμε από τον αθηναϊσμό, δηλαδή, να μην έχουμε μνήμη και άρα αγάπη για τον τόπο μας. Οι σύγχρονοι Έλληνες μάθαμε να ζούμε χωρίς τον ιδιαίτερο τόπο μας, αλλά δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την Αθήνα, τους ανθρώπους της, τις εικόνες, τα σύμβολα και τα μνημεία της. Ζούμε ετεροπροσδιοριζόμενοι, με εικόνες, θέματα και πρόσωπα που δεν παράγει το δικό μας άμεσο περιβάλλον. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του αθηναϊσμού, δηλαδή τοπικές κοινωνίες κινούμενες στο περιθώριο της εθνικής ζωής.
Χρειαζόμαστε να ενδοσκοπήσουμε τα μέγιστα, ακριβώς γιατί είμαστε σε μια φάση παγκοσμιοποίησης, διαφορετικά θα πορευθούμε σαν θεατές, χωρίς ταυτότητα και αυτοπεποίθηση. Χρειαζόμαστε μια στροφή στο τοπίο μας, να ξεκλειδώσουμε τα απόκρυφα νοήματά του, τα παραγωγικά του πλεονεκτήματα, την τοπική αρχιτεκτονική και αισθητική. Χρειαζόμαστε βέβαια, έναν τοπικισμό δημιουργικό που θα είναι ανοικτός στα διεθνή πολιτιστικά ρεύματα. Ο τοπικισμός είναι η απάντηση στον αθηνοκεντρισμό και στην ιμπεριαλιστική διάσταση της παγκοσμιοποίησης. Είναι η επιστροφή στον τόπο μας, είναι η αγάπη για τον τόπο μας. Και δεν ισχύουν πλέον οι παλαιές δικαιολογίες ότι φταίνε οι τόποι μας που δεν πάμε καλά. Σωστά σημείωνε ο Καβάφης στο ποίημά του «Η Πόλις» «/Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόγχη τούτη τη μικρή σ’ όλην την γη την χάλασες» υπονοώντας ότι οι άνθρωποι πρέπει να μένουν και να βελτιώσουν τον τόπο που γεννήθηκαν.
Αυτό που χαλάει τη ζωή τους είναι κυρίως οι δικές τους επιλογές και όχι οι πατρίδες τους. Υπάρχουν εδώ τόσα πράγματα, τόσοι θεσμοί που όμως δεν ενεργούν με κίνητρο ή έμπνευση την τοπική κοινωνία, το δικό μας τοπίο. Πχ. έχουμε πανεπιστήμιο το οποίο όμως δεν είναι συνδεδεμένο με την τοπική ζωή. Ήδη οι Δήμοι της Κοζάνης έπρεπε να έχουν ένα πλεονέκτημα στην ιστορική, αναπτυξιακή και οικολογική αυτογνωσία της, αλλά δεν την έχουν. Ίσως γιατί το πανεπιστήμιο δεν αλληλοτροφοδοτείται με την τοπική κοινωνία. Είναι κοινός τόπος πλέον η έλλειψη δυναμισμού και κεφιού των τοπικών αυτοδιοικήσεων, που οφείλεται όχι μόνο στις κληρονομιές του αθηναϊσμού, τον καιροσκοπισμό και καριερισμό, αλλά και στην έλλειψη σχεδίου και στρατηγικής σκέψης για την περιοχή τους.
Στην Ευρώπη η τοπική αυτοδιοίκηση έχει περάσει σε πρωτοβουλίες επιχειρηματικές, σε συνεργασία με ομάδες εργαζομένων, ανέργων και επιχειρηματιών. Το πρωταρχικό κεφάλαιο κίνησης έχει γίνει η ίδια ή πόλη ή ο οικισμός. Πρέπει να ξαναζωντανέψουμε την προβληματική της κοινωνικοποιημένης μορφής επιχειρηματικής δράσης. με βασικό μέτοχο τούς Δήμους ή τη Νομαρχία. Ο τοπικισμός, ως αναπτυξιακή πρόταση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανακάλυψη της κεντρικότητας των πόλεών μας. Αυτό το αξίωμα μας οδηγεί στο δεύτερο ερώτημα που μπορεί να τεθεί στην κουβέντα μας: ποια είναι εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που αναδεικνύουν την κεντρικότητα του Δήμου μας ή του Νομού μας στο εθνικό σύστημα Ελλάδα και το περιφερειακό Βαλκάνια-Ευρώπη-Ανατολική Μεσόγειο; Υπάρχουν δραστηριότητες εθνικής σημασίας, που είναι καλλίτερα για το έθνος να χωροθετηθούν και να συντονιστούν από τις πόλεις της Κοζάνης; Η ανακάλυψη αυτών των δραστηριοτήτων-πρωτοπορίας είναι το ζητούμενο για τις τοπικές ηγεσίες, τους επιστήμονες και τη διανόηση. Βέβαια σήμερα, το συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου Ελλησπόντου μετά τη ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού βρίσκεται στην γεωγραφική του θέση. Θέση που στις μέρες μας μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός απογείωσης, ως επενδυτικό κεφάλαιο, ως πόλος έλξης κατοίκησης και κατανάλωσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού Κοζάνης τον προηγούμενο αιώνα καθορίστηκαν από μερικές θεμελιώδεις παρεμβάσεις του ελληνικού κράτους. Η πρώτη ήταν η αξιοποίηση του λιγνίτη και η ανάδειξη όχι μόνον της εθνικής αλλά και της βαλκανικής ενεργειακής κεντρικότητας της περιοχής μας και η δεύτερη η αποκατάσταση των προσφύγων της ποντιακής γενοκτονίας και της μικρασιατικής καταστροφής. Αυτά συνόψισαν μαζί με δύο ακόμη θεμελιακές επεμβάσεις που έγιναν αργότερα όπως το φράγμα-λίμνη του Πολυφύτου και την Εγνατία οδό μια ιστορική τομή για την ευρύτερη περιοχή μας, μετασχημάτισαν θεμελιακά το φυσικό και οικιστικό τοπίο και αύξησαν το βιομηχανικό και αγροτικό πλεόνασμα, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε μια μικρή άμυνα απέναντι στον αθηναϊκό συγκεντρωτισμό. Ήταν από τις καλές στιγμές αυτού του κράτους παρ’ όλες τις παρενέργειες ανθρωπιστικές (καταστροφή παραδοσιακών οικισμών, άνιση διανομή του πλούτου που παράγει η περιοχή μας) και οικολογικές που προξένησαν.
Σήμερα έργα που μπορούν να σηματοδοτήσουν τέτοιου επιπέδου αλλαγές, αλλά και να διορθώσουν τις παρενέργειες των προηγούμενων μεγάλων έργων είναι ο εξωραϊσμός των ιστορικών οικισμών της περιοχής σε συνδυασμό με μια πολιτική επιστροφής των ανθρώπων τους. Η αισθητική βελτίωση της περιοχής μας και οι επιχειρήσεις αποκατάστασης της ιστορικής της ταυτότητας-ιδιαιτερότητας θα αποτελέσουν το σημαντικότερο κίνητρο για βιοτεχνικές επενδύσεις, επισκεψιμότητα και κατοίκηση. Βέβαια υπάρχει και μια αντικειμενική δυσκολία επανάκτησης της κεντρικότητας του νομού μας: η ισχυρή έλξη του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει, όμως σήμερα, ένα οικονομικό μέγεθος που μπορεί να αντιστρέψει τη φορά της αστικοποίησης. Το μέγεθος αυτό λέγεται περιβαλλοντικό κόστος. Η μέχρι σήμερα πολιτική μας οικονομία δεν το έπαιρνε σοβαρά υπ’ όψη στις διαδικασίες χωροθέτησης. Δραστηριότητες, όπως νοσοκομεία, πανεπιστήμια, μεταφορές, μεγάλα σούπερ μάρκετ, επαγγελματικοί και κρατικοί οργανισμοί. συμφέρει πλέον, αν συνυπολογίσουμε και το κόστος αναπλήρωσης του περιβάλλοντος, να μεταφερθούν σε μικρότερα αστικά κέντρα. Όσον αφορά την περιοχή μας, που η Εγνατία οδός την κατέστησε ενδιάμεσο κόμβο δύο περιφερειακών αστικών κέντρων όπως Κοζάνης και Βέροιας, μπορεί να αποτελέσει περιοχή έλξης μιας σειράς από δραστηριότητων βιοτεχνικού χαρακτήρα κτηνοτροφικής και αγροτικής μεταποίησης, εγκαταστάσεων αναψυχής αλλά και νέων μορφών κατοίκησης Αυτό που θα καθορίζει πλέον τις αναπτυξιακές επιλογές θα είναι το ευπρόσιτο και όχι το συμφορημένο. Αν και θεωρώ ότι υπάρχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις επανάκτησης της κεντρικότητας της περιοχής μας, θεωρώ όμως ότι δεν υπάρχουν οι υποκειμενικές, δηλαδή η πολιτική. Το ζητούμενο είναι η ανάδειξη πολιτικών δυνάμεων που θα κάνουν πρωτεύων ζήτημα της πολιτικής τους την επαναθεμελίωση του ελληνικού κράτους, με βάση τις πόλεις και τις περιφέρειές του. Θεωρώ ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν πρέπει να περιμένουν πλέον από τις κεντρικές αντιπροσωπεύσεις, τα κόμματα και τους θεσμούς της Αθήνας. Πρέπει να παλέψουν μόνες τους, με άτομα που πιστεύουν στις δυνατότητες του τόπου τους και μπορούν να αξιοποιήσουν τις αντιφάσεις του συστήματος.
Δρέπανο Νοέμβριος 2009

«Εγνατία, Τουρισμός» Συμμετοχή στην 25η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA”


Στην 25η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA”, η οποία διοργανώθηκε στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από 29 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2009 και συγκεκριμένα στο Περίπτερο 16 – Stand Νο 2 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό το πρόγραμμα «Εγνατία, Τουρισμός», ενώ το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και ώρα 8.00 μμ στο χώρο του περιπτέρου, μέσω Συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), γνωστοποιήθηκε η φιλοσοφία του προγράμματος και η τεράστια σημασία του για την ανάπτυξη του τουρισμού σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα και Ήπειρο. Τις μεγάλες δυνατότητες που δημιουργούνται από την υλοποίηση της Εγνατίας οδού, με την ανάδειξη των βιοτόπων, των γνωρισμάτων κάθε περιοχής, την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας, τη διάσωση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομίας, σε συνδυασμό με το ανθρωπογενές περιβάλλον τόνισαν στη Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στα ΜΜΕ, οι εκπρόσωποι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των 11 Νομών κατά μήκος της Εγνατίας Οδού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «η Εγνατία Οδός που διασχίζει δώδεκα (12) Νομούς και συνδέει μεταξύ τους αστικά κέντρα και λιμάνια, μπορεί να αποτελέσει έναν άξονα ανάπτυξης, δημιουργίας νέου τουριστικού προϊόντος έξω και πέρα από τα διοικητικά όρια των Περιφερειών και των Νομαρχιών, έναν άξονα – προορισμό που θα δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη να διασχίσει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο, από την Ανατολή έως τη Δύση, με ασφάλεια, πρωτόγνωρες εικόνες, υψηλού επιπέδου υποδομές φιλοξενίας, να συναντήσει τον πολιτισμό, την ιστορία και να απολαύσει τη φύση».
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Νομάρχης Ξάνθης και Πρόεδρος κ. Γεώργιος Παυλίδης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Εγνατία οδός είναι μεγάλο τεχνικό έργο, ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο. Οι Νομάρχες επιδιώκουμε από δρόμο φυγής και γρήγορης πρόσβασης σε προορισμούς, που αφαιρεί χρόνο παραμονής από τους τόπους μας, να μετατραπεί σε ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο, γύρω και έξω από αυτήν. Να δημιουργηθεί ένας νέος δυναμικός ζωτικός χώρος ανάπτυξης ένθεν και ένθεν του δρόμου σε όλο το μήκος των 11 Νομών. Ξεκινήσαμε την αξιοποίηση αυτού του χώρου από τον τουρισμό θεωρώντας ότι νέες δυνατότητες και νέες ευκαιρίες υπάρχουν τόσο για εμάς τους κατοίκους αυτών των περιοχών, όσο και για τους επισκέπτες που για πρώτη φορά μπορούν να διασχίσουν ορίζοντα την Ελλάδα από τη δύση προς την ανατολή και αντίστροφα. Οι επιμέρους τουριστικοί προορισμοί ανά Νομό, θέλουμε και επιδιώκουμε να γίνουν οι κρίκοι μιας αλυσίδας ενός μεγαλύτερου τουριστικού προορισμού περί τον οδικό άξονα της Εγνατίας οδού. Να έχει ο επισκέπτης την ευκαιρία να κάνει το ταξίδι σε νέες εικόνες, νέες εμπειρίες, νέα διαδρομή στο χρόνο από τους μύθους έως τα σήμερα, στις τοπικές κουλτούρες, στις τοπικές γεύσεις, στη διαφορετική φιλοξενία των ανθρώπων. Όλες οι κλαδικές μορφές τουρισμού έχουν να επιδείξουν έναν όγκο ενδιαφέροντων σημείων περί την Εγνατία οδό, όπου κάποιος κινείται με ταχύτητα και ασφάλεια. Το έργο της προβολής και της ανάδειξης του προορισμού αυτού θα γίνει από εμάς εντατικά μαζί με τους συνεργάτες μας την ΑΝΚΟ και τον ΗΑΤΤΑ, τους οποίους και ευχαριστούμε».
Κοζάνη 03/11/2009 Από το Γραφείο Τύπου

Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ν. Κοζάνης

Δελτίο Τύπου
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2/11/2009, συνάντηση του Προεδρείου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενημέρωσε τον κ. Υπουργό για τα προβλήματα, τις θέσεις και τις προτάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος :
1. Για τη διαμόρφωση της εισοδηματικής πολιτικής που ο προσδιορισμός της θα πρέπει να ανταποκρίνεται και να καλύπτει το κόστος ζωής και όχι απλά τον πληθωρισμό. Άλλωστε το φαινόμενο του αποπληθωρισμού είναι στοιχείο της κρίσης και δεν πρέπει να αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο μεταβίβασης τους κόστους της κρίσης στους μισθωτούς και συνταξιούχους.
2. Για την ανάγκη προώθησης ενός νέου μισθολογίου με ενιαίες αρχές και με αυξημένους βασικούς μισθούς για την προστασία και αναβάθμιση των εν ενεργεία και συντάξιμων αποδοχών και την ενσωμάτωση των επιδομάτων, που αποτελεί την έξοδο από τη σημερινή αναρχία. Είναι ο μόνος τρόπος αναδιάρθρωσης χωρίς μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, που ειδικά στο Δημόσιο και επί σειρά ετών με τις εισοδηματικές πολιτικές μειώνονται και ονομαστικά και ουσιαστικά.
3. Για το μείζον ζήτημα της απόφασης του ΔΕΚ (όρια ηλικίας ανδρών/γυναικών) που ανατρέπει τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης στο Δημόσιο και τη μετατρέπει σε επαγγελματική. Αυτή η απαράδεκτη απόφαση δεν πρέπει να υλοποιηθεί και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή σε ότι αφορά τουλάχιστον την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. , το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα.
4. Για το εκρηκτικό πρόβλημα της τρύπας των 600 εκατομμυρίων στο Ταμείο Πρόνοιας, (που όπως κατ’ επανάληψη τονίσαμε και τεκμηριώσαμε με στοιχεία, οφείλεται στην κρατική, διαχρονική κυβερνητική πολιτική και ευθύνη) και την ανάγκη να υπάρξει άμεσα επιχορήγηση του Τ.Π.Δ.Υ. και του Ο.Π.Α.Δ.
Το Προεδρείο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ζήτησε άμεση, ειλικρινή σχέση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, τονίζοντας ότι οι λαϊκισμοί, τα «πολεμικά» σενάρια για περικοπές κλπ δυναμιτίζουν την όποια διαβούλευση, την υπεύθυνη ενημέρωση, την ευθύτητα συμφωνίας ή διαφωνίας. Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θέτει την κόκκινη γραμμή στην αντιμετώπιση των αντιπαραγωγικών, διαμεσολαβητικών, οικονομικών και άλλων συμφερόντων που έχουν πλέγματα στο Δημόσιο (που εκτός των άλλων επισημαίνονται από σχετικές έρευνες και μελέτες), περικυκλώνουν τη λειτουργία του, υπονομεύουν την αποδοτικότητά του προς όφελος του πολίτη και της κοινωνίας. Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ήταν και θα είναι αντίθετη σε κάθε πολιτική μεταφοράς τους κόστους της κρίσης στους μισθωτούς και συνταξιούχους.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης: «Για μια γυναίκα»

Η πρώτη χειμερινή παραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης παρουσιάζεται στην Αίθουσα του Θεατροδρομίου για δύο παραστάσεις τη Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009, στις 9 το βράδυ. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο παραστάσεις, τη Δευτέρα 23 στο Βελβεντό και την Τρίτη 24 στο Άργος Ορεστικό. Πρόκειται για ένα νέο είδος σκηνικής τέχνης που το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ θα παρουσιάσει στο κοινό της Κοζάνης για πρώτη φορά. Βασίζεται σε μια ιδέα του Γιώργου Γιαννόπουλου, που πρωταγωνιστεί μαζί με την Κατερίνα Χιωτίνη. Μπουζούκι παίζει ο Τάκης Συνδουκάς.

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

Περί καταλήψεων και ευθυνών

Από το tvxs

Μια ομάδα εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκφράζει τις απόψεις της σχετικά με τις καταλήψεις δημόσιων σχολείων και το πού εντοπίζονται οι ευθύνες.
Με αφορμή τις τελευταίες καταλήψεις σχολείων στην Κοζάνη θέλουμε να εκφράσουμε κάποιες απόψεις σχετικές με το «φαινόμενο» που φέτος ξεκίνησε νωρίτερα  Καταρχήν πιστεύουμε ότι το Δημόσιο Σχολείο με όλες τις αδυναμίες του πρέπει να λειτουργεί χωρίς απώλεια ωφέλιμου διδακτικού χρόνου. Ένα κλειστό σχολείο είναι χειρότερο από ένα σχολείο με προβλήματα. Γιατί όμως οι μαθητές φτάνουν σε τόσο ακραίες αντιδράσεις; Τι είναι αυτό που φταίει; Τι δεν τους ικανοποιεί; Τι επιδιώκουν μέσα από τέτοιου είδους ενέργειες; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που συχνά ακούει κάποιος να διατυπώνονται, όχι μόνο από τους γονείς των μαθητών, αλλά από ολόκληρη την κοινωνία.Θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τις εύκολες απαντήσεις του τύπου: «Είναι μόδα», «το κάνουν για να χάσουν μάθημα», «είναι υποκινούμενοι». Μιλάμε για τον αφρό της κοινωνίας μας, το μέλλον του τόπου μας ,την αυριανή Ελλάδα. Μιλάμε για παιδιά και έφηβους με ανησυχίες για το αύριο. Τι ζητάμε λοιπόν από αυτούς ; Να είναι συμβιβασμένοι και «υπάκουοι»; Να είναι υποταγμένοι χωρίς οράματα για το αύριο; Αλίμονο στις κοινωνίες που οι νέοι δεν είναι οραματιστές και ανατρεπτικοί.Πριν προσπαθήσουμε όμως να δώσουμε οποιαδήποτε απάντηση στα παραπάνω ας θέσουμε ένα ακόμα ερώτημα. Τι κάναμε εμείς οι μεγάλοι για τους νέους; Ποιο παράδειγμα τους δίνουμε με τη δική μας συμπεριφορά; Τα παιδιά μας ούτε κουφά είναι, αλλά ούτε και τυφλά. Καθημερινά βλέπουν και ακούνε τι συμβαίνει στο «θαυμαστό κόσμο» των μεγάλων. Απάτες, ψέμα, χρηματισμός αναξιοκρατία είναι μερικά από τα «ωφέλιμα» και «χρήσιμα» πράγματα που τους διδάσκουμε.
Ας δούμε μερικά από τα αιτήματα των καταληψιών μαθητών. Κτιριακές εγκαταστάσεις, μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τμήμα, εκπαιδευτικό προσωπικό, βελτίωση του προγράμματος σπουδών, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. . Ποιος αμφιβάλλει ότι οι νέοι μας είναι οι σκληρότερα εργαζόμενοι Έλληνες; Όταν μάλιστα βλέπουν το μέλλον τους καθημερινά και θολότερο πως εμείς έχουμε την απαίτηση αυτά τα παιδιά να μην επαναστατούν. Ωστόσο η κατάληψη του σχολείου δεν αποδείχθηκε αποτελεσματικός τρόπος διεκδίκησης αιτημάτων και επίλυσης χρονιζόντων προβλημάτων. Το αντίθετο μάλιστα, δημιούργησε επιπλέον προβλήματα.
Η πολιτική για την παιδεία μας χρειάζεται μία πραγματική επανάσταση. Το σύνθημα «ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε» είναι ακόμα ποιο επίκαιρο στο χώρο της παιδείας, μετά μάλιστα από την εξάχρονη δοκιμασία που πέρασε η χώρα με κυβέρνηση της Ν.Δ. Νοοτροπίες και πρακτικές του παρελθόντος πρέπει να εξοβελιστούν. Βολέματα, αργομισθίες, αδιαφορία, υποκρισία πρέπει να αποτελέσουν παρελθόν. Αν ρωτήσουμε τους σημερινούς αλλά και τους πρώην μαθητές (σημερινούς φοιτητές) ποιες απαντήσεις τους έδωσαν οι υπεύθυνοι (διευθυντές, προϊστάμενοι, πολιτική ηγεσία) με θλίψη θα διαπιστώσουμε ότι αυτές κάθε χρόνο επαναλαμβάνονταν. Δυστυχώς ποτέ δεν έγινε η παραμικρή σοβαρή προσπάθεια να λυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα.
Οι θέσεις των διευθυντών και των προϊστάμενων δεν είναι για να επαίρονται κάποιοι, αντίθετα είναι θέσεις προσφοράς. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σχολεία με ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό περισσότερο από ένα μήνα , όταν είναι σε όλους γνωστό, ότι μια στοιχειωδώς καλύτερη διαχείριση του εκπαιδευτικού δυναμικού θα έλυνε από την πρώτη μέρα το πρόβλημα. Και για να γίνουμε πιο σαφείς εννοούμε, ότι δεν μπορεί να υπάρχουν εκπαιδευτικοί με μειωμένα ωράρια όταν σε διπλανό σχολείο λείπει καθηγητής της ίδιας ειδικότητας. Τελικά σε αυτό τον τόπο όλοι ανεύθυνοι είναι; Αποτελεί καθήκον των προϊστάμενων αρχών η αποτελεσματικότερη διοίκηση και η καλύτερη διαχείριση (π.χ. σχολικές αίθουσες). Όσα λεφτά και να δοθούν στην παιδεία (οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης είναι 1 δις επιπλέον το 2010 και 5% συν 2% για την έρευνα μέχρι το τέλος της τετραετίας) αν δεν αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας αυτά θα πάνε στις μαύρες τρύπες. Απλώς κάποιοι θα γίνουν πλουσιότεροι.
Όπως σε κάθε εργασιακό χώρο έτσι και στην παιδεία χρειάζεται άξια και ικανή διοικητική βαθμίδα, που θα αναδεικνύεται με διαφάνεια και αξιοκρατία. Που θα ελέγχει αλλά και θα ελέγχεται για το έργο της. Στελέχη που θα εμπνέουν με το προσωπικό τους παράδειγμα, το ήθος και τη στάση ζωής συναδέλφους και μαθητές. Που θα έχουν ενστερνισθεί την ανάγκη αλλαγών στην παιδεία. Που δεν θα υποκύπτουν στα ποικιλώνυμα συμφέροντα, δεν θα μεροληπτούν, δεν θα υπηρετούν το συμφέρον τους. Πιστεύουμε ότι όσο ψηλά και να μπει ο πήχης θα υπάρξουν τέτοιοι εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν καλύτεροι διευθυντές από αυτούς που κρίνουν ότι εργοδηγός μπορεί να προΐσταται μηχανικών πολυτεχνείου. Δεν χρειαζόμαστε διευθυντές που αθετούν υποσχέσεις δημόσια διακηρυγμένες, ούτε διευθυντές που θεωρούν ικανούς συγκεκριμένους μόνο καθηγητές για τη στελέχωση των αμειβομένων επιτροπών εξετάσεων, ενώ όλους τους υπόλοιπους μονίμως τους αποκλείουν. Έχει αποδειχθεί λάθος να μοριοδοτούνται πλουσιοπάροχα για διοικητικές θέσεις εκπαιδευτικοί που έχουν ένα οποιοδήποτε μεταπτυχιακό π. χ. στη βυθομέτρηση. Σε τι τον κάνει καλύτερο από το συνάδελφό του που δεν κατέχει παρόμοιο τίτλο σε θέματα διοίκησης. Γιατί δεν τυγχάνουν ανάλογης μεταχείρισης συνάδελφοι με κοινωνική δράση και προσφορά. Τουλάχιστον έκπληξη προξενεί ο τρόπος επιλογής για τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια της Α.Δ.ΕΔ.Υ, αφού η συντριπτική μερίδα των συναδέλφων είτε δεν γνωρίζουν για αυτά είτε το πληροφορούνται μετά την έναρξη λειτουργίας τους. Έτσι προετοιμάζεται
επόμενη γενιά στελεχών;
Η Ελλάδα χρειάζεται κατεπειγόντως ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα Το σχολείο τάχιστα επιβάλλεται να αναγεννηθεί και να γίνει ελκυστικό για το μαθητή. Η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει με γρήγορο και σταθερό βηματισμό για να προλάβει τις μεταβολές που συντελούνται στην εκπαίδευση με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Η συσσωρευμένη γνώση ειδικών επιστημόνων και η εμπειρία εφαρμοσμένων εκπαιδευτικών συστημάτων μπορούν να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση είναι να απελευθερωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις τοy χώρου. Πιστεύουμε ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στο μάχιμο εκπαιδευτικό. Αυτός και γνωρίζει και θέλει. Γνωρίζει για τις αδυναμίες και τα λάθη του εκπαιδευτικού συστήματος και επιθυμεί ριζικές αλλαγές. Αυτοί που εδώ και πολλά χρόνια απέχουν από τη διδασκαλία στην τάξη ούτε ξέρουν ούτε θέλουν. Αυτούς μόνο το σημερινό τέλμα τους βολεύει.Ας μην τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι οι καταλήψεις θα λύσουν το μεγάλο πρόβλημα της Παιδείας .Εξάλλου η διάλυση και η απαξίωση του δημόσιου σχολείου ίσως να συμφέρει κάποιους όχι όμως και τα παιδιά της μέσης Ελληνικής οικογένειας που μοχθεί καθημερινά για να αντεπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες.
Δηλώνουμε αισιόδοξοι ότι παρά τις όποιες δυσκολίες και εμπόδια εσωτερικά ή εξωτερικά η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση θα προχωρήσει. Ύστερα από δεκαετίες έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να ξεκολλήσει η χώρα από το σημερινό τέλμα και η νέα γενιά να ατενίσει με αισιοδοξία το μέλλον.
Κυρατσού Αντωνία
Πατσώνας Μανώλης
Βαλασίδης Κώστας

Π. Μανδραβέλης: Πολιτικοί και δημοσιογράφοι


Από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 1/11/09

Υπάρχουν πολλά κρούσματα, που δείχνουν ότι η δημοσιογραφία νοσεί εξίσου με την πολιτική. Το πρόβλημά μας πλέον είναι ότι το πολιτικό προσωπικό ακούει τουλάχιστον την υπόγεια βοή και κάνει κάποιες προσπάθειες να αλλάξει.Το πιο αστείο πράγμα, αυτόν τον καιρό, είναι να βλέπεις δημοσιογράφο με σηκωμένο το δάχτυλο. Το είδαμε πολλάκις στα παραθύρια: σχολιαστές με ύφος χιλίων καρδιναλίων να νουθετούν τους πολιτικούς, να τους εξηγούν ποια είναι η δουλειά τους, να μειδιούν σαρκαστικά σε κάθε απάντηση που δεν καταλαβαίνουν. Το έχουμε αυτό το χούι οι δημοσιογράφοι. Κουρσέψαμε την εκπροσώπηση του λαού και μπήξαμε φωνή μεγάλη: «Οι πολιτικοί οφείλουν να...», «η κυβέρνηση πρέπει να...», «ας μην ξεχνά η αντιπολίτευση ότι...», «ο λαός περιμένει...»
Η αλήθεια είναι ότι κάποτε είχαμε το ηθικό δικαίωμα να το κάνουμε αυτό· τρώγαμε από τις σάρκες παρελθουσών επιτυχιών που είχαν κάνει αδέσμευτοι από κάθε εξουσία συνάδελφοι και από τις εγγράμματες παρεμβάσεις λογίων που προϋπήρξαν ημών. Σήμερα, όμως, πόσο κύρος παραμένει στο δημοσιογραφικό σώμα, για να μπορεί ατιμώρητα κάποιος να σηκώνει το δάχτυλο στους πολιτικούς;
Αστεία αστεία, το σώμα των πολιτικών έχει πάρει κάποια από τα μηνύματα των καιρών. Στις τελευταίες εκλογές και τα δύο μεγάλα κόμματα ξεκαθάρισαν τα ψηφοδέλτιά τους από ανθρώπους που (δικαίως ή αδίκως) προκάλεσαν το κοινό αίσθημα. Ναι, μπορεί να μην τα ξεκαθάρισαν όπως και όσο θα ήθελαν οι δημοσιογράφοι, αλλά πριν πούμε εμείς σε πόσο βάθος πρέπει να γίνει η κάθαρση της πολιτικής, μήπως πρέπει να αναρωτηθούμε σε τι βάθος έγινε η κάθαρση της δημοσιογραφίας; Πόσοι της δημοσιογραφίας, κατ' αντιστοιχία με την πολιτική, πήγαν σπίτι τους για διάφορα δεοντολογικά και όχι μόνο παραπτώματα;
Πριν από περίπου 15 χρόνια, ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κατήγγειλε ότι Ελληνες δημοσιογράφοι πληρώνονταν από μυστικά κονδύλια του υπουργείου Εξωτερικών της δικής του κυβέρνησης για να προβάλλουν τον κ. Αντώνη Σαμαρά. Εκτοτε μείναμε με την απορία: ποιοι συνάδελφοι πληρώνονταν από τους Ελληνες φορολογούμενους, για να παραπλανούν τους Ελληνες πολίτες, με λεφτά που προορίζονταν για την επίτευξη εθνικών στόχων στο εξωτερικό; Η Ενωση Συντακτών ανέλαβε να ξεκαθαρίσει την υπόθεση και η ιστορία κατέληξε σαν συζήτηση για εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Πολλή φασαρία για το τίποτε...
Το 2005, το υπουργείο Τύπου έκανε το μισό του καθήκον. Αντί να δημοσιοποιήσει τους καταλόγους των δημοσιογράφων που εργάζονται στο Δημόσιο, τους παρέδωσε στην Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Το προεδρείο της ΕΣΗΕΑ τούς δημοσιοποίησε την πρώτη φορά και τις επόμενες χρονιές έβαλε τους καταλόγους στο συρτάρι (προφανώς, για να τιμήσει τον Ι. Μάγερ, τη ρήση του οποίου η ένωση των δημοσιογράφων υιoθέτησε: «Η δημοσίευσις είναι η ψυχή της δικαιοσύνης»). Απαγόρευσαν, δηλαδή, στον ελληνικό λαό να μάθει, όχι από ποιους ενημερώνεται, αλλά τουλάχιστον ποιους πληρώνει. Είναι σίγουρο ότι κάποιοι από αυτούς που πήραν την απόφαση να μη δημοσιοποιηθούν οι κατάλογοι, θα βρίσκονται στα παράθυρα. Με σηκωμένο το δάχτυλο και τσιριχτή φωνή, θα στηλιτεύουν για άλλες υποθέσεις τους πολιτικούς: «Πρόκειται για λεφτά των φορολογουμένων, γι' αυτό ο λαός έχει κάθε δικαίωμα να μάθει την αλήθεια...» Επί τη ευκαιρία και σαν παρένθεση: όλοι αυτοί που δημοσίως ανησυχούν για την έλλειψη γενικών γραμματέων στα υπουργεία, μήπως μπορούν να μας πουν ποιος είναι ο γραμματέας της ΕΣΗΕΑ; Ο πρόεδρος, έστω; Κλείνει η παρένθεση...
Υπάρχουν πολλά κρούσματα, που δείχνουν ότι η δημοσιογραφία νοσεί εξίσου με την πολιτική. Το πρόβλημά μας πλέον είναι ότι το πολιτικό προσωπικό ακούει τουλάχιστον την υπόγεια βοή και κάνει κάποιες προσπάθειες να αλλάξει. Η Νέα Δημοκρατία ανοίγεται σε ψηφοφορία από τη βάση, η κυβέρνηση δοκιμάζει νέες μορφές συμμετοχικής δημοκρατίας κ. ά. Τέλος πάντων, κουτσά-στραβά, κάτι επιχειρούν. Νιώθουν το μέγεθος της κρίσης και προσπαθούν να αλλάξουν τους όρους λειτουργίας της πολιτικής. Μπορεί να μην τα καταφέρνουν με την πρώτη, μπορεί να μην τα κάνουν τέλεια, αλλά τουλάχιστον δείχνουν να κατανοούν το πρόβλημα. Αντιθέτως, ο δημοσιογραφικός κόσμος παραμένει με το φρύδι σηκωμένο πιστεύοντας (ή, έστω, ελπίζοντας) ότι ψιχαλίζει. Νομίζουμε ότι σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς της πολύπλευρης κρίσης ο χώρος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης βρίσκεται στο απυρόβλητο. Ενα λάθος που αρχίσαμε να το πληρώνουμε...

Απαιτείται θετική γνωμοδότηση τοπικής αυτοδιοίκησης για νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5 ;

Από το energeiakozani
Η ΔΕΗ με το Δελτίο Τύπου [2.11.09] της είπε το αυτονόητο. Ότι προτίθεται να προχωρήσει στις μετεγκαταστάσεις των οικισμών Μαυροπηγής και Ποντοκώμης, ότι έχει υποβάλλει προς έγκριση τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και ότι σκοπεύει να προκηρύξει τη νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5. Ωστόσο δεν γίνεται κατανοητό γιατί περιμένει θετική γνωμοδότηση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση α' και β' βαθμού για να προκηρύξει τη νέα μονάδα, αφού η γνωμοδότηση αφορά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Διότι η ΜΠΕ που επικαλείται αφορά το νέο ορυχείο και τις μεταγκαταστάσεις των οικισμών και αφορά τις δεσμεύσεις της ΔΕΗ για τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του έργου της εκμετάλευσης του νέου ορυχείου Ποντοκώμης (ή νοτιοδυτικού πεδίου σύμφωνα με τη ΔΕΗ). Και σε αυτήν τη μελέτη πέραν της θετικής γνωμοδότησης θα υπάρξουν και οι αναμενόμενες επισημάνσεις.
Δεν αφορά η ΜΠΕ την ίδια τη κατασκευή της νέας μονάδας. Ποτέ δεν στάθηκαν κόντρα οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης στην νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5 και ούτε κάτι απρόοπτο υπήρξε που να διαφοροποιεί τα δεδομένα τους τελευταίους 2 μήνες (με τοποθέτηση μας και για το αίτημα έκτακτης σύγκλισης του Συμφώνου Συνεργασίας), απεναντίας υπήρξαν και πολιτικές δεσμεύσεις στο υψηλότερο δυνατόν επίπεδο.
Ίσως είναι περιττό να αναφερθούμε πόσες φορές τοποθετηθήκαμε στην αναγκαιότητα κατασκευής της νέας μονάδας και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε και νομοθετική ρύθμιση για τη διασφάλιση των οικισμών μας ώστε να φύγει και η όποια ανησυχία (για τη νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5) από τη ΔΕΗ.
Σε ένα πράγμα οφείλουμε να συμφωνήσουμε με τη ΔΕΗ: ότι οι ημερομηνίες 2018 και 2022 που προβλέπονται από τη μελέτη και αφορούν τις ημερομηνίες εκσκαφών - προσβολής των οικισμών (το οποίο το τονίσαμε από αυτήν τη στήλη άμεσα στις 6.09.09). Ωστόσο επισημαίνουμε ότι και τα αρχικά χρονοδιαγράμματα κατασκευής της νέας μονάδας όσο και των μετεγκαταστάσεων των οικισμών έχουν ήδη διαφοροποιηθεί.

Αναμένουμε πια ως τοπική κοινωνία να δοθούν λύσεις και να τηρηθούν οι δεσμεύσεις από την ίδια την κυβέρνηση.

Αναστέλλεται η λειτουργία της Στέγης Ανηλίκων Κοζάνης λόγω έλλειψης προσωπικού

Την αναστολή λειτουργίας της Στέγης Ανηλίκων Κοζάνης αποφάσισε το Δ.Σ της Στέγης καθώς εκκρεμεί η πρόσληψη του εποχικού προσωπικού από το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών. Η αναστολή θα ισχύσει μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις, ενώ τα 8 ανήλικα παιδιά αναμένεται να προωθηθούν σε άλλες στέγες ανηλίκων ή σε ανάδοχες οικογένειες.
Πηγή: ΕΡΑ

13 διόδια κατά μήκος της Εγνατίας Οδού


από τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αρχίζει -το αργότερο έως την άνοιξη- η σταδιακή λειτουργία των διοδίων στην Εγνατία οδό. Κατά μήκος του δρόμου θα υπάρχουν συνολικά δεκατρείς σταθμοί διοδίων, εκ των οποίων δύο, του Πολυμύλου και της Παμβώτιδας, είναι έτοιμοι εδώ και πάρα πολύ καιρό και ένας, αυτός των Μαλγάρων, είναι σε λειτουργία και θα ενταχθεί στο δίκτυο της Εγνατίας. Το κόστος, καθώς και το εν γένει καθεστώς λειτουργίας των διοδίων θα αποφασιστούν από την κυβέρνηση το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η λειτουργία των δεκατριών σταθμών διοδίων δεν πρόκειται να δοθεί σε ιδιώτες, αλλά θα ανατεθεί στην εταιρεία «Εγνατία οδός Α.Ε.». Όσον αφορά το κόστος, αναμένεται να είναι μικρότερο από το αντίστοιχο στο υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο.
Ωστόσο η μετακίνηση από και προς ορισμένες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας θα γίνει αρκετά «αλμυρή». Ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις της Κοζάνης και των Γρεβενών. Για τη διαδρομή Θεσσαλονίκης-Κοζάνης ή Θεσσαλονίκης-Γρεβενών ο οδηγός θα κληθεί να πληρώσει σε τρεις σταθμούς από έναν που πληρώνει έως σήμερα, ενώ από τη Θεσσαλονίκη έως τη Βέροια θα πληρώνει σε δύο, ενώ σήμερα πληρώνει μόνον σε αυτόν των Μαλγάρων.
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2006 Η αρχική χωροθέτηση των δεκατριών σταθμών έγινε πριν από περίπου τρία χρόνια βάσει προμελέτης, η οποία είχε εκπονηθεί, προκειμένου η «Εγνατία οδός Α.Ε.» να εξασφαλίσει τα απαραίτητα τραπεζικά δάνεια για την ολοκλήρωση του έργου. Μέσα στους προσεχείς μήνες ο βασικός κορμός της Εγνατίας ολοκληρώνεται (απέμεινε μόνον μία γέφυρα μήκους 360 μέτρων στο Περιστέρι), οπότε θα αρχίσει η σταδιακή λειτουργία των διοδίων. Βάσει του αρχικού προγραμματισμού αυτά έπρεπε να είχαν λειτουργήσει εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, αλλά αυτό δεν συνέβη προς αποφυγή του πολιτικού κόστους, παρά τις ασφυκτικές πιέσεις των τραπεζών, οι οποίες είχαν χορηγήσει δάνεια ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ υποθηκεύοντας τις εισπράξεις από τα διόδια. Στο μεταξύ όλο αυτό το διάστημα χιλιάδες ξένες νταλίκες, κυρίως από Τουρκία, Βουλγαρία και Αλβανία, διασχίζουν δωρεάν την Εγνατία, συνήθως υπέρβαρες, προκαλώντας σημαντικές φθορές στο οδόστρωμα, χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ.
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ Σύμφωνα με τον πρόεδρο της «Εγνατία οδός Α.Ε.» Απόστολο Γούλα την τιμολογιακή πολιτική των διοδίων θα την αποφασίσει η πολιτική ηγεσία. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν στη «Θ» ότι το κόστος θα είναι χαμηλότερο σε σχέση με αυτό που πληρώνουν οι οδηγοί στο υπόλοιπο εθνικό δίκτυο. Επιπλέον μέρος των χρημάτων θα διατίθεται για τη συντήρηση του δρόμου αλλά και την κατασκευή τοπικών έργων πιθανότατα μέσω ενός ειδικού περιφερειακού ταμείου, το οποίο θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Στο μεταξύ έχει δρομολογηθεί η κατασκευή των έντεκα Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ). Ο πρώτος κατασκευάζεται ήδη στο ύψος της Κουλούρας, ενώ έχουν δημοπρατηθεί άλλοι τέσσερις.
Πού θα λειτουργήσουν οι σταθμοί διοδίων Από δυτικά προς ανατολικά η χωροθέτηση των σταθμών διοδίων έχει ως εξής:
1. Σελλών: Θα κατασκευαστεί μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Νεοχωρίου και Σελλών, στο τμήμα Ηγουμενίτσας-Ιωαννίνων.
2. Ιωαννίνων: Είναι ήδη έτοιμος, βρίσκεται μεταξύ των κόμβων Παμβώτιδας και Αράχθου, στο τμήμα Ιωαννίνων-Μετσόβου.
3. Μετσόβου: Θα γίνει μεταξύ των κόμβων Μετσόβου και Παναγίας, στο τμήμα από Μέτσοβο προς Γρεβενά.
4. Γρεβενών: Θα γίνει μεταξύ των κόμβων Παναγίας και Βενέτικου, επίσης στο τμήμα Μετσόβου-Γρεβενών αλλά πριν από τα Γρεβενά.
5. Πολύμυλου: Είναι έτοιμος εδώ και χρόνια και βρίσκεται στο τμήμα Κοζάνης-Βέροιας, ακριβώς έξω από τον Πολύμυλο.
6. Κουλούρας: θα κατασκευαστεί μεταξύ των κόμβων Κουλούρας και Νησελίου, στον κάμπο της Βέροιας, στο τμήμα Βέροιας-Κλειδίου, όπου η Εγνατία συναντά τον ΠΑΘΕ.
7. Μαλγάρων: Λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά θα ενταχθεί στο δίκτυο της Εγνατίας από αυτό της ΠΑΘΕ όπου βρίσκεται σήμερα.
8. Νυμφόπετρας: Θα κατασκευαστεί μεταξύ των κόμβων Λαγκαδά και Προφήτη, στο ύψος της λίμνης Κορώνειας, στο τμήμα από Λαγκαδά έως Ασπροβάλτα.
9. Παγγαίου: Θα γίνει μεταξύ των κόμβων Ορφανίου και Μουσθένης, στο τμήμα Ασπροβάλτας-Αγίου Ανδρέα.
10. Νέστου: Θα κατασκευαστεί μεταξύ των κόμβων Χρυσούπολης και Βανιανού, στο τμήμα από Καβάλα έως Ξάνθη, στο ύψος του ποταμού Νέστου.
11. Ξάνθης: Θα γίνει μεταξύ των κόμβων Βαφεϊκών και Ιάσμου, στο τμήμα Ξάνθης-Κομοτηνής αλλά μετά την Ξάνθη.
12. Κομοτηνής: Θα κατασκευαστεί στο τμήμα Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, περίπου στο ύψος του κόμβου που οδηγεί στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής.
13. Αλεξανδρούπολης: Θα γίνει μετά την πρωτεύουσα του Έβρου, μεταξύ των κόμβων ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης και Αρδανίου.

Ταξική Συσπείρωση: Για την εναλλαγή ρόλων στο Εργατικό Κέντρο Ν. Κοζάνης

Κοζάνη 2/11/2009
Υλοποιήθηκε τελικά η συμφωνία των παρατάξεων ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ για το μοίρασμα της θητείας του Προέδρου στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης. Η συμφωνία επικυρώθηκε από το Δ.Σ με 9 ψήφους σε σύνολο 13 παρόντων (απουσίαζαν 2 μέλη του Δ.Σ από την παράταξη της ΔΑΚΕ) τρεις ψήφισαν παρών ( 2 από την Ταξική Ενότητα του ΠΑΜΕ και ένας από την ΠΑΣΚΕ) ενώ ο εκπρόσωπος της Ταξικής Συσπείρωσης ψήφισε Λευκό. Η ταξική Συσπείρωση πιστή στις αρχές της (για προγραμματικά και όχι αναλογικά προεδρεία) και τηρώντας τις δεσμεύσεις της απέναντι στους εργαζόμενους ψήφισε Λευκό όπως και στην πρώτη συγκρότηση του Προεδρείου που έγινε πριν 18 μήνες (14 υπέρ και 1 λευκό) για τους εξής λόγους. 1) Η συγκρότηση των προεδρείων απαιτεί μια ελάχιστη πολιτική συμφωνία και ένα πρόγραμμα συνδικαλιστικής δράσης που θα πάει το συνδικαλιστικό κίνημα ένα βήμα μπροστά και όχι να γίνεται με βάση τα μαθηματικά (αναλογικότητα) και την σειρά κατάταξης των παρατάξεων από το συνέδριο. 2) Αυτό που επιβάλλεται και ισχύει σχεδόν σ όλο το συνδικαλιστικό κίνημα είναι η συμμετοχή όλων των παρατάξεων και των τάσεων στα όργανα (αντιπροσωπευτικότητα) κάτι που στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης δεν ισχύει αφού αποκλείστηκε η Ταξική Συσπείρωση από την Ε.Ε και το Δ.Σ του ΙΝΕΚΑ με ευθύνη όλων των Παρατάξεων του ΕΚΝΚ! 3) Η ίδια η πράξη της μοιρασιάς της θητείας δημιουργεί την αίσθηση στους εργαζόμενους ότι όλα τελικά γίνονται για την καρέκλα και όχι για τα συμφέροντα των εργαζομένων και των ανέργων! Η Ταξική Συσπείρωση πιστή στις αρχές της και με μοναδικό γνώμονα τα συμφέροντα των εργαζομένων και των ανέργων θα συνεχίσει παράλληλα με την προσπάθεια ανάπτυξης των αγώνων να φέρνει προτάσεις στο Δ.Σ του ΕΚΝΚ που:
• Θα ανοίγουν το δρόμο στους αγώνες της Εργατικής τάξης της περιοχής μας.
• Θα καλυτερεύουν τις εργασιακές σχέσεις και τις συνθήκες εργασίας.
• Θα επιβάλλουν την ισχύ της Εργατικής της εργατικής νομοθεσίας, την διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων για πλήρη και σταθερή εργασία, την κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης, αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, κατάργηση του δουλεμπορίου και της μαύρης εργασίας που «ανθούν» στην περιοχή μας!
Το γραφείο τύπου

2ος Περιβαλλοντικός Αγώνας Δρόμου 21,4 χμ

ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ -ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 
Δ. Ε. Πολιτισμού  Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη  Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη
  Σύλλογος Πληττομένων από τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις της ΔΕΗ στη Μαυροπηγή  «Μαύρη Πηγή»
  Σύλλογος Περιβάλλοντος Μαυροδενδρίου
Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντοκώμης
Φυσιολατρικός Σύλλογος Σιδερά
Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυροδενδρίου
Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη
Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυροπηγής «Ειρήνη»
  Γραφείο Αγωγής Υγείας Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης
Υπό την αμέριστη υποστήριξη του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη , Νομού Κοζάνης & της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης

Ημερομηνία διεξαγωγής:
Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2009
 Τόπος διεξαγωγής :
Ποντοκώμη, Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη, Νομός Κοζάνης
Η Ποντοκώμη είναι οικισμός που βρίσκεται στο 14ο  χμ Κοζάνης- Πτολεμαΐδας , απέναντι από τον ΑΗΣ Καρδιάς-(δεύτερο πιο ρυπογόνο μετά τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου σταθμό στην Ευρώπη)- απέναντι από το κέντρο υπερυψηλής τάσης κα τα ορυχεία της ΔΕΗ)


Είδος αγώνα :
Λαϊκός ασφάλτινος ημιμαραθώνιος δρόμος αφιερωμένος στο περιβάλλον.
Απόσταση αγώνα 21,4 χμ

Ονομασία του αγώνα:
2ος Αγώνας Δρόμου για τα δικαιώματα των κατοίκων  του λεκανοπεδίου Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, σε ένα καθαρότερο και ποιοτικότερο περιβάλλον. 

Γιατί τρέχω-συμμετέχω:
Η συμμετοχή μου (ως αθλητής ή συνοδός) στον αγώνα αυτό είναι μια συνειδητή πράξη προσωπικής στάσης και θέλησης που με οδηγεί στο να δηλώσω ότι :
«Τρέχω ενάντια στις περιβαλλοντικές αυθαιρεσίες της ΔΕΗ ΑΕ στο λεκανοπέδιο Κοζάνης- Πτολεμαΐδας.»

Η διαδρομή αυτή επιλέχτηκε:
Για να μπορέσει ο επισκέπτης –δρομέας ή συνοδός να αποκτήσει μια γενική εικόνα των οικισμών , των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ ΑΕ τόσο κοντά στους οικισμούς και τις επιπτώσεις (ρύπανση , υποβάθμιση κλπ) μιας ανεξέλεγκτης και περιβαλλοντικά απαράδεκτης διαχείρισης της περιοχής μας .
Για να μπορούμε όλοι εμείς ,κάθε χρόνο να μαζευόμαστε και να ελέγχουμε τη ΔΕΗ ΑΕ , την καλυτέρευση ή όχι των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων εξ αιτίας των δραστηριοτήτων της στο λεκανοπέδιο, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της , αλλά  και τα χρονοδιαγράμματα συμμόρφωσής της στις παραινέσεις της κοινωνίας (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση , Δήμοι, συνδικάτα , πολιτικοί φορείς , σύλλογοι πολιτών κλπ).
Πρόγραμμα ημέρας  :

Εγγραφές: Έως 10:00πμ
Εκκίνηση:10:30 πμ, Δημοτικό Σχολείο Ποντοκώμης
Υποδοχή – τερματισμοί: 12:00πμ  έως 13:00πμ
Απονομή μεταλλείων: 13:20πμ
Γεύμα φιλοξενούμενων: 13:30πμ  έως 15:30

Δώρα για τους συμμετέχοντες: Στους συμμετέχοντες θα δοθεί  αναμνηστικό μπλουζάκι με το λογότυπο του αγώνα , καπέλο αντίστοιχο και …μάσκα προστασίας σε περίπτωση ανέμων τέτοιων,  που θα δημιουργήσουν συνθήκες στροβιλισμού της τέφρας των ορυχείων. Επίσης θα δοθεί κάρτα αθλητή και συνοδού αυτού για το γεύμα φιλοξενούμενων.
Σε κάθε ένα που θα τερματίσει θα  δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα και μετάλλιο συμμετοχής.
Στους τρεις πρώτους άνδρες και στις τρεις πρώτες γυναίκες του αγώνα θα δοθούν και αντίστοιχα κύπελλα.
Μετά το τέλος του αγώνα(την άφιξη και του τελευταίου αθλητή)  και πριν την έναρξη των  περιβαλλοντικών εκδηλώσεων ,  θα ακολουθήσει απονομή κυπέλλων και γεύμα προς όλους τους αθλητές και τους συνοδούς τους.

Αφετηρία-Διαδρομή : Ο αγώνας ξεκινά και τερματίζει στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Ποντοκώμης.
            Η Ποντοκώμη είναι ένα χωριό , στο κέντρο μιας απύθμενης  περιβαλλοντικής υποβάθμισης , λόγω των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ ΑΕ , για το οποίο η ΔΕΗ ΑΕ  έχει αποφασίσει την αναγκαστική  απαλλοτρίωση , τόσο του οικισμού αυτού καθ’ αυτού , όσο και των 5000 στρεμμάτων , του τελευταίου ζωτικού χώρου που καλύπτει βορείως τον οικισμό.
             Ξεκινάμε και οδεύουμε προς το δάσος Ποντοκώμης(χμ 2,2). Το συναισθηματικό δέσιμο των κατοίκων με αυτό το δάσος είναι δυσανάλογο του όγκου του . Είναι το σημείο των κοινωνικών μας εκδηλώσεων , των συναθροίσεων , ο χώρος ψυχαγωγίας των κατοίκων από την εποχή που εγκαταστάθηκαν στον οικισμό.
Ανηφορίζουμε για Μαυροπηγή(χμ 4,7). Ένα χωριό του οποίου η μοίρα συνδέεται με αυτή της Ποντοκώμης καθότι (σύμφωνα με τα σχέδια της ΔΕΗ ΑΕ)  οι κάτοικοί του καλούνται να εγκαταλείψουν το χωριό του έως το 2018 σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα ( το 2022 είναι το όριο εγκατάλειψης του οικισμού Ποντοκώμης).
              Αφού διασχίσουμε τον οικισμό , κατηφορίζουμε  και βλέπουμε το δάσος της Μαυροπηγής , τον τελευταίο πνεύμονα του οικισμού , αφήνουμε αριστερά  το ορυχείο Μαυροπηγής (και στο μυαλό μας έρχονται οι αγώνες των κατοίκων ενάντια  σε αυτό το ορυχείο) μπροστά μας βλέπουμε το ορυχείο Κομάνου και καταλήγουμε στη διασταύρωση Μαυροπηγής -Πτολεμαΐδας (χμ 7,4) και κινούμαστε δεξιά . Αριστερά μας έχουμε συνεχώς τον καταστραφέντα οικισμό Κομάνου.
            Αφού περάσουμε το σταυρό Κομάνου(χμ 9,2) κινούμαστε παράλληλα με το ορυχείο Καρδιάς , το ορυχείο του 6ου τομέα ,  τους «νέους» ταινιόδρομους , τους νέους στόχους ορυχείων της ΔΕΗ.
Γρήγορα φτάνουμε στη διασταύρωση Ποντοκώμης(χμ 12,7) , περνάμε μετά από τον ΑΗΣ Καρδιάς , κινούμαστε κάτω από τις καμινάδες και  δίπλα στους «οπωρώνες» της υπερυψηλής δηλαδή το κέντρο υπερυψηλής τάσης ΚΥΤ Καρδιάς.
Ακολουθώντας την σήμανση για Μαυροδένδρι φτάνουμε στο Σχολείο του Οικισμού(χμ 17)  έχοντας διασχίσει το μέγιστο της διαδρομής μας.
        Το  Μαυροδένδρι είναι πρωτεύουσα του  Δήμου μας . Οικισμός με σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα , τα οποία είναι σίγουρο ότι θα επιδεινωθούν από την διάνοιξη του νέου ορυχείου. Η βιωσιμότητα και αυτού του οικισμού , εξ αιτίας των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ ΑΕ , είναι απολύτως αμφίβολη.  Μετά το Μαυροδένδρι και  σε 4,4 χμ τερματίζουμε στο κέντρο του χωριού(χμ 21,4).

Στεπ: Στη διαδρομή θα υπάρχουν πολλοί σταθμοί (περίπου ανά τρία χμ) πλήρως εξοπλισμένοι.
1.     Ποντοκώμη (0 χμ) : Αφετηρία
2.     Δάσος Ποντοκώμης(2,2 χμ) : νερό                                                          
3.     Μαυροπηγή (πνευματικό κέντρο)(4,7χμ): ισοτονικά –νερό κλπ
4.     Διασταύρωση Μαυροπηγής(7,4χμ) : νερό
5.     Σταυρός Κομάνου(9,2χμ): : ισοτονικά –νερό- μπισκότα  κλπ
6.     Διασταύρωση Ποντοκώμης (12,7χμ): ισοτονικά –νερό κλπ
7.     Μαυροδένδρι (Δημοτικό Σχολείο)(17χμ) ισοτονικά –νερό κλπ
8.     Ποντοκώμη –Τερματισμός(21,4 χμ): ισοτονικά –νερό- φρούτα κλπ

Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ελεύθερα αθλούμενοι , οι αθλητές συλλόγων κλπ από ηλικίας 18 ετών και άνω. ( Για κάτω από 18 ετών πρέπει να γίνει η εγγραφή συνοδεία γονέα και με υπεύθυνη δήλωση αυτού). Κάθε συμμετέχων πρέπει να έχει εξεταστεί πρόσφατα από γιατρούς , να χαίρει άκρας υγείας  και να είναι σε κατάσταση να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτού του αγώνα. Τη δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύει υπεύθυνη δήλωση που θα πιστοποιούνται τα παραπάνω.
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές τηλεφωνικά στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη (κ Κατακαλίδη Νικόλαο 2461352200 ) και κατά την ημέρα του αγώνα έως τις 10:00 πμ στο χώρο της γραμματείας του αγώνα.

Πληροφορίες –Υπεύθυνοι Εκδηλώσεων
Για τη Δημοτική Επιχείρηση ,ο πρόεδρός της ,  Καρασαββίδης Λευτέρης , 6982071808
Για τους συλλόγους , Αθανασιάδης Ανδρέας , 6975907558
& στα site και blog:
http://www.dimosypsilanti.gr     (Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη)
http://pontokomicom.blogspot.com  και http://www. pontokomi.com
(Σύλλογος Περιβάλλοντος Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη)

http://www.mayrodendri.tk  (Σύλλογος Περιβάλλοντος Μαυροδενδρίου)
http://mavropigi.blogspot.com  (Σύλλογος Πληττομένων Μαυροπηγής)
http://pontokomi-running.blogspot.com  (Blog του αγώνα)

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

12 αντιδράσεις για την καμένη λάμπα

Δανειστήκαμε από την αστρολογική φιλολογία τους προβλεπόμενους χειρισμούς και τις αντιδράσεις κάθε ζωδίου, όταν βρίσκεται απέναντι στην πραγματικότητα μιας καμένης λάμπας! ΚΡΙΟΣ 21 Μαρτίου – 19 Απριλίου: Προσπαθώντας να βγάλει την λάμπα, ξεχαρβαλώνει και το ντουί. Αγανακτισμένος ξεριζώνει το καλώδιο και φεύγει.
ΤΑΥΡΟΣ 20 Απριλίου – 20 Μαϊου: Πόσο κάνει μια λάμπα;
ΔΙΔΥΜΟΙ 21 Μαίου – 21 Ιουνίου: Θα ανάψει ένα φακό και θα συνεχίσει να μιλάει στο τηλέφωνο.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ 22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου: Όταν πεισθεί ότι η λάμπα είναι οριστικό παρελθόν, θα την αφήσει στη θέση της για να του θυμίζει τις έντονες στιγμές που πέρασαν μαζί.
ΛΕΩΝ 23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου: Πρώτα παίρνοντας το κατάλληλο ύφος θα βγάλει ένα λογύδριο για το δράμα της καμένης λάμπας. Ύστερα, και μέσα σε μια επιβλητική τελετή εγκαινίων, θα φωνάξει έναν Παρθένο για να κάνει την αλλαγή, ενώ αυτός, από μακριά για να μη σκονίζεται, θα εποπτεύει.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ 23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου:  Θα κλείσει τον γενικό και θα πάρει μια καρέκλα, αφού πρώτα βάλει εφημερίδες για να μη λερώσει. Στη συνέχεια θα καθαρίσει το ντουί με οινόπνευμα και βαμβάκι και την λάμπα με υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδια. Ακολουθεί πιάσιμο της λάμπας με χαρτομάντηλο και βίδωμα. Τελειώνοντας: απολύμανση της λάμπας εκ νέου, φύλαγμα της παλιάς για πιθανή αξιοποίησή της, η καρέκλα στη θέση της και μετά από δύο ώρες όλα είναι στην εντέλεια.
ΖΥΓΟΣ 23 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου: Ακόμα συσκέπτεται γιατί δεν έχει αποφασίσει το σχήμα και το χρώμα της λάμπας.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ 24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου: Θα βγάλει επιτέλους τα μαύρα γυαλιά του.
ΤΟΞΟΤΗΣ 23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου:   Αφού διαβάσει τα πάντα για τις λάμπες φθορισμού, τα ευγενή αέρια, τα φωτόνια, τα Θεοφάνεια και τον Φλάς Γκόρντον, θα προεκτείνει το καλώδιο της λάμπας του διπλανού δωματίου.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου: Πρώτα θα περιμένει το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης. Ύστερα θα υποβάλει γραπτή αίτηση, δήλωση με χαρτόσημο, αριθμό πρωτοκόλλου κ.λπ. Θα περιμένει δυο τρεις μέρες για να την εγκρίνει και τελικά θα αναθέσει την εργασία σε ειδικό τεχνικό.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ 20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου: Θα ζητήσει την συγκατάθεση της λάμπας για την αλλαγή. Μετά την άρνησή της, θα συντάξει «το μανιφέστο του ηλεκτρολόγου» και θα την καταργήσει.
ΙΧΘΥΕΣ 19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου: Ποια λάμπα; Δεν βλέπω τίποτα!
Από το mplogk.com

Το Προφίλ μας